大公国 / 文化教育 / 汉语拼音表

0 0

   

汉语拼音表

2010-05-29  大公国
汉语拼音表

声母表

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

 

韵母表

a o e i u

ü ai ei ui ao

ou iu ie üe er

an en in un

ang

eng ing ong

 

汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f fa fo fei fou fan fen fang feng

d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

k ka ke kai kou kan ken kang keng

h ha he hai hei hao hou hen hang heng

j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng

sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

r re ri rao rou ran ren rang reng

z za ze zi zai zao zou zang zeng

c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

s sa se si sai sao sou san sen sang seng

y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

 

 

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  猜你喜欢

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多