梦洛羽 / 我的图书馆 / 3500常用字(带拼音)

0 0

   

3500常用字(带拼音)

2010-08-20  梦洛羽

3500常用字

《现代汉语常用字表》常用字(2500)

笔画顺序表

一画

二画

èrshídīng/zhēngchǎng/ān/hànbǔ/borénjiǔjī/jǐér/erliǎo/lenǎidāoyòu

三画

sāngān/gànkuīshìgōngcáicùnxiàdà/dài/tàizhàngyǔ/yù/yúwàn/mòshàng/shǎngxiǎokǒujīnshānqiānchuān亿gè/gěsháo

jiǔfánwánme/yāo广guǎng/ānwáng/wúménzhīshīgōngwèinǚ/rǔfēirènchā/chá/chǎxiāng

四画

fēngwáng/wàngjǐngkāifū/fútiānyuánzhuānyúnzā/zhā/zházhītīngbù/fǒutàiquǎnqū/ōuyóuyǒuchē/jú

tún/zhūnbǐqiē/qièwǎ/wàzhǐshǎo/shàozhōng/zhònggāngbèinèi/nàshuǐjiàn/xiànwǔniúshǒumáoshēngcháng/zhǎngrénshí/shén

piàn/piānpū/púhuà/huāchóu/qiúréngjǐn/jìnjīnzhǎo/zhuǎfǎnjiè

fù/fǔcóng/zòngjīnxiōngfēn/fèngōngcāngyuèshì/zhīqiàn/qianfēng/fěngdānyúnfènggōu/gòuwénliù/lùfānghuǒwéi/wèidǒu/dòu

dìngrènxīnchǐ/chěyǐnchǒukǒngduì/zhuībànyǐ

yǔnyú/yǔquànshuāngshūhuàn

五画

kānshìwèidǎ/dáqiǎozhèng/zhēngbā/págōngrēnggānshìgǔjié/jiēběnshù/shú/zhúkě/kèbǐngzuǒyòushí/dànlóngpíngmièyà/zhá/gádōngqiǎ/kǎběi/bèizhān/zhànjiùshuàiguīqiě/júdànyè/xiéjiǎshēndīngdiànhào/háotiányóushǐ

zhī/zhǐyāngxiōngdiāojiàolìngtāo/dāotànshēngshīqiū

zhàngdàixiānménbáizī/zǐ/zǎichìguācónglíng/lǐng/lingyòngshuǎiyìnlè/yuèjù/gōucōngfànwàichǔ/chùdōngniǎo/diǎo

bāozhǔshìshǎnlánbànzhīhuìtóu/touhànníng/nìng

xuétǎoxiěrànglǐxùnxùnyǒngmínchū

liáonǎijiāzhào/shàobiānfā/fàyùnshèngduìtái/tāimáo

jiū mǔyòu

六画

shìxíngdòngkáng/gāngkòukǎotuōlǎozhígǒngkuò

sǎo/sàodì/deyángcháng/chǎngěrgòng/gōngmángzhīxiǔpǔ/pò/pō/piáo

quánguò/guochénzàixié西yā/yàyànzàiyǒu/yòubǎicúnérjiàngkuā/kuàduóhuīlièsǐchéngjiā/jiá/gā/xiáguǐxié/yá/yé/yú/xúhuá/huàmàizhìcǐzhēnshīchénjiānlièguāngdāng/dàngzǎo

tǔ/tùxià/hèchóngqū/qǔtuántóng/tongdiàochīyīnmá/mǎ屿yǔfānsuìhuíqǐ/kǎigāngròuwǎngniánzhū/shúxiāndiūshézhú

qiānqiáowěichuán/zhuànpīngpāngxiū/xùwǔyōuyánjiànrèn/rénshāngjià/jiè/jiefèn/bīnhuá/huà/huāyǎng/áng仿fǎnghuǒwěixuè/xiěxiàngsì/shìhòuxíng/hangzhōuquánhuì/kuàishāhé/gězhàoqǐzhòngsǎnchuàng/chuāngduǒwēixúnzhǐgè/gěmíngduōzhēngsè/shǎizhuàngchōng/chòngbīngzhuāngqìngliújiāoyī/yì

chǎnjuéchōngwàngwènchuǎngyáng/xiángbìng/bīngguānmǐdēngzhōuhàn/hánjiāngchítāng/shāngmángxīng/xìngyǔshǒuzháiānjiǎngjūnxǔ/hǔlùn/lúnnóngfěngshè访fǎngxúnnà/nǎ/nèi/nāxùn

jìn/jǐndǎosūn/xùnzhènyángshōujiēyīnfángjiānhǎo/hàotā/jiěxì/hūyǔguān/guanhuānmǎihóng/gōngxiān/qiànyuē/yāo

jì/jǐchíxún

七画

寿shòunòng/longmàixíngjìnjiètūnyuǎn/yuànwéiyùnfǔtánhuài/pēi/pī/péirǎozhǎochězhǐzǒuchāogònggōngchì

zhē/zhé/shézhuābànqiǎng/qiāng/chēngxiàojūnpāotóufénkàngkēngfāng/fangdǒuké/qiàozhìniǔkuàishēngbǎ/bàbàoquèjié

huāqínfēncāngfāngyánláosū/sùgān/gǎngàng/gāng

cáicūnxìnglǐyángqiúgēng/gèngshùdòuliǎnglì/líchén

fǒu/pǐhuán/háijiānláiliánjiānhàndīngchéngshízhù/chúxiàn/xuánlǐdāiyuánkuàngwéiyā/yadūnyóunánkùnchǎo/chāochuànyuán/yún/yùntīngfēnchuīhǒubié/biègǎngzhàngcáizhēndīng/dinggàowǒluànxiùměibīnggū/gùtǐ/tī/bèn

hé/hē/hèdànshēnzuò/zuōbó/bǎi/bàlíngyōng/yòngnǐzhùwèibànshēnzàofó/fú/bì/bójìnchèfǎnzuògǔ/gǔ/yùtuǒhánlínchàgāndù/dǔchángguī/jūn/qiūmiǎnkuángyóujiǎo/juéshāntiáo/tiāoluǎndǎoyíngfànyǐn/yìnxì/jìyándòngzhuàngmǔkuàngchuángliáoyīng/yìnglěngzhè/zhèixīnwàngxiánjiān/jiànmèn/mēnpànzàocàndì/tì/tuíwāngshā/shàfàngōuméi/mòshěn/chénchén怀huáiyōukuàiwánsònghóngláojiūqióngzāiliángzhèng

qǐpíngbǔchūshèshí/zhìzhěnjūnlíngcéng尿niào/suīwěi/yǐchígǎizhānglù/liùā/ēchén/zhènzǔmiàoyāo

fángnǔrěnjìn/jìngchúnshāgāngzòng/zǒngfēnzhǐwén/wènfǎnglǘniǔ

八画

fèngwánhuánwǔqīngzé/zhàixiànbiǎoguīmǒ/mò/mālǒng

jiǎndān/dàn/dǎntǎnchōuguǎituōpāizhědǐngchāi/cāyōng

dǐjú/gōushìbàolā/lálánbàn/pànxìngzhāozé/zháitáiqí/jīqǔkǔruò/rěmàopíng/pēngmiáoyīngfànzhíqié/jiājīng

máolínzhī/qíbēiguì/jǔbǎnsōngqiānggòujiéshùzhěnsāng/sang

huòhuàshìcì/cīzǎoyǔ/yùmàikuàngmǎbēn/bènqí/jīfèntàiōulǒngqī/qìhōngqǐngzhuǎn/zhuànzhǎnlúnruǎndàofēishūkěn齿chǐxiē/suòhǔlǔshènxiánshàngwàngguǒwèikūnguó

chāngchàngmíngángdiǎnzhōngmíngyǒngní/neàn

yántiè/tiě/tiēluózhìlǐng/lingkǎibàifàngòudiàozhìzhī/zhì

chuíguāiguāgǎnhé/hè/huó/huò/húwěi/wēijiāshìgōng/gong

使shǐbǎnzhízhēncè/zè/zhāipíngqiáopèihuòdí/dì/depò/pǎizhìxīnzhēngwǎngbǐjìngsuǒshè/shějīnmìngfǔcǎi/cài

shòurǔtānniànpínfèizhīzhǒngzhàngpénggǔféifú/fùxiézhōuhūngǒubèishìbǎobiànjīngxiǎngdiànmiàofǔdǐ/dejiāofèijìng/chēngmángfàngzhánàozhèngquàn/xuànjuàn/juǎndān/shàn/chánchǎochuīkàngyán

qiǎn/jiānfǎxiè/yìzhānlèiyóubó/pō沿yánpào/pāozhùxièyǒngní/nìfèizé/shìzhìxìngliánguàixuébǎozōngdìngshěnzhòuguānkōng/kòng/kǒngliánshíshìláng/làngshījiānfángchéngchènshānshìhuàdànxúngāixiáng/yangjiànlì/dàijièshuā/shuàxiánchéngmèngshǎnjiàng/xiángxiànmèijiěxìngshǐjiàcān/shēnjiān线xiànliànzǔshǐzhī/zhìzhōngzhùtuóshàojīngguàn

九画

zòuchūnbāngzhēndú/dàixíngguàfēngchíxiàngkuǎkuà/kū

chéngnáozhèngzhàodǎng/dàngtǐngkuò/guāshuānshí/shè

tiāo/tiǎozhǐdiànzhèng/zhēngjǐpīnànhuīnuómǒushèn/shén

gé/jíjiànxiàng/hangdàicǎojiǎncháhuāngmángdàngróngnán/nāyàobiāobǐngdòngxiāng/xiàngchá/zhābǎi/bó/bòliǔzhùshì

lánshùyào/yāoxiánwēiwāiyán/yànzhuānhòuqì/qièkǎnmiànnàishuǎqiāncányāngqīngjiēbèi/bēizhàndiǎnlínlǎnshù

shěng/xǐngxiāo/xuēchángshìpànzhǎhōng/hǒng/hòngxiǎnyǎ/yāmào/mòyìngxīngzuówèiwèiguìjièhóng/jiàngxiā/háyǐsī/sāimǎ/mā/mà

suīpǐnyān/yàn/yèhuá/huāzán/záxiǎnghā/hǎ/hàyǎoké/hāinǎ/něi/nétànxiájiàntiēgǔ/gūchāozhōnggāng/gangyuè/yàogōuxiègāngbàikàn/kānjǔ/juzěnshēngxuǎnshì/kuòmiǎoxiāngzhǒng/zhòngqiū

zhòng/chóng竿gānduàn便biàn/piánliǎng/liǎdàishùnxiūbǎowǔjiǎnxìn/shēnhuángquánguǐqīnzhuī/duījùndùndài/dāi

lǜhěnjiàntáoshí/sì/yìpéndǎnshèngbāopàng/pán/pànmài/mòmiǎnxiáshījiǎohěnmàoyuànráoshíjiǎobǐngwānjiāng/jiàngjiǎngāitíngliàngdù/duótíngchuāngfēng姿qīn/qìngyīnshīwénchà/chā/chāi/cīyǎngměijiāngpànsònglèi

qiánshǒuzǒngliànzhà/zhápáo/bāo/pàolànjiéhóngsǎ/xǐjiāozhuódòngxǐ/xiǎnhuópàiqiàrǎnjì/jǐyángzhōuhúnnóngjīnhénghuīqiànǎohènjǔjué/jiàoxuānshìgōngxiàn穿chuānqièguān/guanyǔ/yùbiǎn/piānǎozǔshénzhùyòushuō/shuì/yuèsòngkěn退tuìzhòufèidǒuméiháichúxiǎnyuàn

mǔ/lǎoyīnjiāojiàyíngyǒngdàiróulěibǎngróngjié/jiēràojiāohuìgěi/jǐluò/làoluòjuéjiǎotǒng

十画

gēnghàoyàntàizhūbāncánwánzhǎnfěilāozāibǔzhèn

zài/zǎigǎnqǐyánshāo/shàoniēmái/mánzhuōkǔnjuānsǔndū/dōuzhéshìjiǎnhuànwǎnkǒngāi/áichǐdāngōngliánmò/mùhé/hèhuòjìnè/wù/ě/wūzhēnkuàngguìdàngtóngzhūqiáotáoxiào/jiàohé/húyànggēnsuǒdòupèichìrǔchúnxià/jiǎchǔyuántàozhúlièshū轿jiàojiàodùn/dúzhìcháizhuōlǜjiān/jiànjǐndǎngshàimiánxiǎohuǎng/huàngshǎngyùn/yūnwén

shàoēnhuànā/á/ǎāi/àibà/pífēngyuánzéi贿huìqiánqián

zuān/zuàntiělíngqiān/yánquēyǎngzàochéng/shèngchèngyāngzhìchēng/chèn/chèngmì/bìtòubǐxiàosǔnzhàijièzhí

yǐqīngdǎo/dàotǎng/chángchàng/chānghòufǔbèijuànjiànchòu/xiù

shè/yè/yìgōngjiàncāngbān/pánhángdiēàisòngwēngcuìzhīxiōnggē/gézàng/zāng/zǎngjiāonǎolángféngliúzhòu饿èliànjiǎngjiāng/jiàngshuāi/cuīgāozhǔnzuòjǐzhèng/zhēngbìng

téngxiàotángliáng/liàngzhànpōujìngpáng/bang

lǚxù/chùyuèxiūpíngquánfěnliàojiānkǎohōngfánshāo

zhúyāntāozhèlàojiǔshèxiāohàohǎiliúrùnlàngjìnzhǎng/zhàngtàngyǒng/chōngqiǎo/qiāohuǐyuèhàikuānjiā/gū/jiexiāoyànbīnzhǎiróngzǎiànqǐnglǎngzhūdú/dòushàn/shānxiùpáobèi/pīxiángshuítiáo/diàoyuānliàngtánbāo/bōkěnzhǎnxièruòlíngtáo/yáoxiànpéiniángtōng/tongnéng/nàinán/nàn/nuósāngjuànxiùyàn

十一画

qiúlǐpěngdǔmiáoyǎnjiépái/pǎidiàoduītuīxiānshòujiào/jiāo

tāolüèpéijiēkòngtànjù/jújuézhízhù/zhuólè/lēihuángméngluójūn/jùncàitáopíngyíngxièmèngshāo/sàoméijiǎnshūtǒngjiùfù/pìpiào/piāoshuǎnglóngshèng/chéngxuěfǔliàngquè/qiāo/qiǎotángchángchí/shichénzhēngmī/míyǎnxuánwǎnzhuóyuèlüèshé/yíléi/lěi/lèichànghuànwéizhǎn/chán

chóngquān/juàn/juāntóngchǎnyíntiánbènlóng/lǒngmǐnzuòdàiyōuchángǒutōunínshòutíngpiānjiǎ/jiàdé/děi/dexiánpánchuánxiécǎilǐngjiǎo/juéliǎntuōxiànggòucāizhūlièmāo/máoměngxiànguǎncòujiǎnháoyǎng

hénlángkāngyōng鹿dàozhāngjìngshāngxuán/xuànwàng

shuài/lǜzhuó/zháo/zhāo/zhegài/gě/hézhānduànjiǎnshòuqīngtiānlín/lìnyānqú/jǔjiàn/jiānhùn/húntáodànshēnliángshènqíngcándàojīngcǎnguànkòu宿sù/xiǔ/xiùyáomóuhuǎnghuòdài/dǎigǎndàn/tánsuídànlóngyǐn/yìnhūnshěnjǐng/gěngshéngwéimiánchóu绿lǜ/lù

十二画

qínbānkuǎnkāntǎyuèchènqū/cùchāotí/dī/dǐjiē/qì

xǐchājiūsōuzhǔyuáncáigē/gélǒu/lōujiǎoróuqī/jī

liánsàn/sǎnzànggé/gědǒngjìngcōngluò/làzhāo/cháokuíbàngzhísēnyǐ/yījiāogùn/hùnmiánpéngzōnghuìhuòchúshà/xiàyìngquèyànzhí/shiliè/liěxióngzànyǎbèibēizǐhuīchǎngshǎngzhǎngqíngshǔzuìliáng/liàngpēn/pènjīnglǎhǎn

jǐng/yǐngjiàndiēpǎo/páoyí/wèizhūtínghē/hè/yèwèichuǎnhóu

màodǔpéihēizhùpū/pùliànxiāosuǒchúguōxiùfēngruì

duǎnzhìtǎnéshèngshāo/shàochéngshuìkuāngděngzhù/zhúshāitǒngdá/dājīnzhēngàopáibǎo/bǔ/pùjiāobàngchǔào/yùjiēchěngxúntǐngshūfān/pānshìqínlà/xīqiānglǔhuá

hóuránchánzhuāngmánjiùtòngtóngkuòshànxiànpǔfènzūn

dàozēng/céngyàngǎng/jiǎngzhā湿shīwēnhuáwānyóugàifènhuāngduòkuìyú/tōukǎiháncuànchuāng

biànqúnxièyáoqiānshǔ/zhǔlǚqiáng/qiǎng/jiàngzhōu/yùshūsǎodēngduànhuǎnbiānpiànyuán

十三画

ruìhúnshè/niètián/zhèngǔbǎixiébānyáogǎotáng

tānsuànqínquèlánpéngmēng/méng/měngzhēngxiàn

jīn/jìnchǔxiǎnghuáilóugàilàichóugǎnàibēisuìpèng

wǎnlù/liùléilíngbáoshūlíngjiànjīngshuìcǎibǐnuǎnméngxiēànzhàokuàtiào/táoguìgēnqiǎné/yǐfēng

sǎngzhìzuìzhàocuòluóchuíjǐnjiànǎichóuchóu

chóuqiānjiǎnhuǐjiùshǔcuīshǎxiàngduǒwēiyáoyāoxīngténgtuǐchùjiě/jiè/xièjiàngtánliánxīnyùnliángshù/shǔ/shuòjiānméihuángmǎnyuánlǜlàntāoliū/liùgǔnbīnliángtānshènsāi/sài/sèjǐnqún殿diànbì/pìzhàngxiánjià

diéféng/fèngchán

十四画

jìngqiángpiē/piějiācuījiéshìjìngzhāishuāi

mièmó/múliúbǎng/bangzhàzāoniàng/niángsuānyuànchángsòuqīnglà/zhàyíngzhīzhuànqiāoduànwǔwěnsuànluóguǎnliáomàobó/bobǎng/pangxiān/xiǎnyí/nǐmán

guǒqiāoháogāo/gàozhēfǔshòujiéduānjīngqiànróng

piāo/piǎo/piàomànyǎnlòumànzhàisàichápǔnèncuìxióngdèngluósuō/sù

十五画

huìsā/sǎqù/cùtàng/tāngchēngzhuàngchèzēngcōngxiéjiāoshūhéng/hèngcáoyīngxiàngpiāozuìzhènméimán/mén

bào/pùxiāyǐngtà/tācǎizōngdiézhǔzhènkàodào

稿gǎojiàxiāngjiànpiānjiāngtǎngsōutángshúmó/māyánhū/hú/hùzūnqiáncháodǒngéwèipī/pǐ

十六画

cāoyàn/yānshǔxīnbáo/bódiānzhěngróngxǐngcānzuǐzèngjìngzànlányāohéngpéngdiāomó/mòníngbiànbiàntánggāoránzǎolǎnjiǎo/zhuó

十七画

dàicáng/zàngshuāngxiáqiáodǎoluósuìfán/póbiànyíng

zāokāngzàobì/beizhòu

十八画

biānbèngliánfānyīng

十九画

jǐngpāndūnchàn/zhànbànbàojiāng/qiáng

二十画

rǎng耀yàozàojiáo/jué/jiàorǎng/rāngguàn

二十一画

chǔnlù/lòu

二十二画

náng/nāng

二十三画

《现代汉语常用字表》次常用字(1000)

笔画顺序表

二画

bǐdiāo

四画

gàidǎiyāolúnrǒngdèng

五画

ài/yìhāng/bènmǐnāo/wāqiúshǐzhàěrféng/pingxuán

六画

bāngxíngsháoxū/yùlǚyāotíngjiùzhònglúnlèi/lēxiōngzhuānghàixùnhuìésòngjuéchíjǐngtuó/duòxùnrèn

七画

jiǔmǎrènkōuègǒngbānlūn/lúnkǎnnǐshūwěijiè/gàixīn/xìnzhàngshān/shāchā/chàfǔxiáxuānlǔxiāo/xiàozhī/zīfèiǒu/ōu/òunà/nèyínqiāng/qiàngwěnháng/kēngdùn/túnshǔn

mǔyòudiàn/tiánsì/cìcōnggāngzhǒudiàn/tián/shèngbèijiūtóngjiǔpáo/bàolìnrùnduì/ruì/yuèzhuópèitàilúnxiōng

cāngchénzǔzhàhǎnzhuìzǐwěi

八画

méiguàkē/kětuò/tà/zhípíngkūnzhǔníng/nǐng/nìngfú/bìzhuōmǔǎo/ào/niùkē/hēshān/shàngǒubāozhuótái/tāiwǎngshūméifēnghángfánnàiyǎn/yānōuzhuótánāihē/kēlóng

shēnzhòupáokā/gāzhàngbiǎnzhùfēnbǐngyuèxiájiǎo/yáolǚchǐbēiguìchà/shāyáo忿fènwèngāngfángníngpángnüè/yào

gē/yìjiùzú/cùméng/mángjǔ/jùnìngmì/bìzhǎozhēngqièchǒngwǎn/yuānchà/chǎguǐzhǒumí/mǐlòuhánmǔ

shīsānshēnbàn

九画

qì/qiè/xièèrdiànlíngshānshìkǎogǒngxié/jiāgòuduǒ/duòzhěng

jīngróngchájiáyīnhuíqiáojì/qíhūnyíngzhàngānzhà/shān/shi/cèníngjiābó/bèijiǎnshābèngyànōuzhóujiǔnüèmèidǔnliě/liē/lié/lie

zhāozhōngxūnduōyō/yoyōugàidùnqīnjūnniǔzhān

qīngbǐqiào/xiàoéhóu/hòuhuáiyǎnpēilóngtāizhēngěrluánguīmǐnzǐlóushuòxuànxiánluòshìhuǎng

tiánhuànjièhuìpíng/bǐngshǐxùnyǔnyáonà/nuózǎohài

十画

yúnbà/páqíngěngwǔhànyuáncuòzhìdǎotǒngāigěng

nièmǎngláiyíngyīngbāngqī/xīhuàshuānwéizhuānggǔ/jià/jiǎzhuópēngxùnchěngxiàolào/láobǔbàng/bèngpàn

gōng/zhōngdǒuyǐnli/lǐ/līpǔyāngyànhēngsuōqiàojùnzāngjiǎmǎoānshúǎnlìnjué/juèyīn/yān/yǐnsǒngyǎocháibàobān

kuànóngguàngqīngtuóyuānněilíngzhōngguōzhāi

zhěnwěngāolào/luòpǔwō/guōhuànjiànhànmǐn

qiàonuòfěitǎnzhūnsuìshùmiǎnjùn

十一画

suǒliúlángcuòchuíshèniǎn/niēqiādiānyè/yēzhì

dǎn/shànchān/xiān/càn/shǎnkānliáoqǔlíngfēi/fěiwěiyíngqián/gān

xiāobīngěngsuōcáoyùnxiāngguīshuò/shíshē

kuībiǎnbiāokuàngmànhuìmiǎnfēizhǐkěnqiūlíngzhùhǔ/xiàluō/luó/luotuòsháxiàoluócuībēngyīngshēkàodāng/chēnglǚzháxiǎn/xǐmíngjiǎo/jiáojiēhuìshēngtiáowēi

kuǐ/guīdōuxìnpáixǐxiánduòliǎnlíngfǔ/púhuáng

chāngjì/zhàipēngshùānquányánchǎnjuànhànhuàn鸿hóng

shūtǎng/chǎnghuáixiáoyuānyínchún/zhūndiànshuànhándiàncuìwǎnzhìdiéxiédāngdǎowèiyànwèi/yùduò/huīwǎnchuò/chāobēng/běng/bèngzōng/zèngzhànzhuìcháo

十二画

línzhuó/zuóqióngzòuyànkāilǎnpéng/bāngchuǎi/chuài/chuāi/tuán/zhuī

chāncuōsāojiǎnghánléng/lēng/lingfénzhuī/chuíguānlángtuǒhānxiāoliújiáqiáo/qiàozáo/zuòtáng

dǐngzhā/chāèliàngchóubǒhuíyángé/hájuānxuānqiàn/kànshúcuòxīnshēngbāidànlǜshǔyuèyān/ānwànxīngwèibèidūn/duìdòuhuànjùnxiángdiànsuì/suíbèizhìxiāngmiǎokuì/huìjiàn/jiānpàièhuángjiàojiǒng

bàngàiméimèi婿miǎnlǎnlǚsāo/sǎo

十三画

wǔguītángpìnzhēnxuēbǎhāoróngxiē椿chūnkǎi/jiē

lǎnléngméilàodiǎnpéngdiāopín/bīndǔmiáoshìsuo

xiáqiāoduòtuìyǒngxiùwēngchīshǔshǔhuǎngmáo

zhuīxiāndìngměngzhìtuíkuàikuísāixiànpéngyuán

yǐngshā/shàchúliù/liúbǐngkuòchījìngténgróng

zǐnì/niàokuīqǐnguàluǒmiùbīnjiǎo/chāo

十四画

zhuìāo/áoniānmàn/wàn/mánzhèǎiwèi/yùjīngzhēnróngjiàodiéchá/chājiǎntànyuánxiáshùyǒngchánmàntiǎnxūn/xùnxiāosēngwēnzhāngcuìshùxuán

yàngkāngguǎliáotántùn/tuìsuìyīng

十五画

niǎnliāo/liáocuō/zuǒqiàoqíndūnzhuànānruǐyùnfánzhānggǎnwānchúnbàng/pangniǎnbiēcháo/zhāoliáoxiēhuángbiānhēi/mòchuáng/zhuàngnièhào/gǎojī/qǐlǒubiāolǐbǎobiē/biěliútānlǐnpéngtánlǎo/lào/liáoàopānchèlánchéng/dèngqiáoàozēngpiānqiǎnhānlǚliáo

十六画

hànléi/lèishànlěixuēwēiqínghànèchúchéngpiáohuánghuòshàzhéduóróupángmíngzàoyīngqiáncuànpénggāoshànjīngyǐnquécāoliáo/liǎobīnhànxiè窿lóngjiāng

十七画

háomiǎoméngyánlǐntánjiāolínliǎo/liàoshùntóngdèngshǔshuàiháoshànliàowèilěihuījuéméngsāo/sàoèmí/méiáinuòhuò/huō/huátún

十八画

ǒuténgzhānxiāolàipù/bàojīnchuō

十九画

zǎn/cuánnièzǎobiēcèngdēng/dèngbò/bǒ簿bù/bóxièmǐ/míxuǎngēng

二十画

bìnrǎngwēilínnuò

二十一画

lìnsuǐ

二十二画

zhànxiāngráng

二十四画

chù

 

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  猜你喜欢

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多