分享

庄子名言85句

 昵称190769 2011-01-11
庄子名言85句1.天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理。《庄子·知北游》 www.6park.com

2.“凡人心险于山川,难于知天。”《庄子·杂篇·列御寇》 www.6park.com

3.“忘其肝胆,遗其耳目,芒然彷徨乎尘垢之外,逍遥乎无事之业,是谓为而不恃,长而不宰”《外篇·达生》 www.6park.com

4.日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。《庄子·让王》 www.6park.com

5.“不乐寿,不哀夭,不荣通,不丑穷,不拘一世之利以为己私分,不以王天下为已处显。显则明。万物一府,死生同状。”
《庄子·外篇·天地》 www.6park.com

6.人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。《庄子·知北游》 www.6park.com

7.夫相收之与相弃亦远矣,且君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。《山木》 www.6park.com

8.凤兮凤兮,何德之衰也。来世不可待,往世不可追也。天下有道,圣人成焉;天下无道,圣人生焉。《庄子?人间世》 www.6park.com

9.好面誉人者,亦好背而毁之。《庄子·盗跖》 www.6park.com

10.哀莫大于心死,而人死亦次之。《庄子·田子方》 www.6park.com

www.6park.com11.吾以天地为棺椁,以日月为连璧,星辰为珠玑,万物为送賷。吾葬具岂不备邪?《庄子·列御寇》 www.6park.com

12.巧者劳而知者忧,无能者无所求。饱食而遨游,泛若不系之舟,虚而遨游者也。 《庄子·列御寇》 www.6park.com

13.夫大块载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死。故善生者,乃所以善死也。《大宗师》 www.6park.com

14.甘其食,美其服,乐其俗,安其居,邻国相望,鸡狗之音相闻,民至老死而不相往来。《胠箧》 www.6park.com

15.故曰,夫恬淡寂寞,虚无无为,此天地之平,而道德之质也。《刻意》 www.6park.com

16.众人重利,廉士重名,贤人尚志,圣人贵精。《刻意》 www.6park.com

17.丧己于物,失性于俗者,谓之倒置之民。《刻意》 www.6park.com

18.髑髅曰:“死,无君于上,无臣于下;亦无四时之事,从然以天地为春秋,虽南面王乐,不能过也。”《至乐》 www.6park.com

19.荃者所以在鱼,得鱼而忘荃;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。吾安得夫忘言之人而与之言哉!《外物》 www.6park.com

20.形在江海之上,心存魏阙之下,故寂然凝虑,思接千载,悄然动容,视通万里。《庄子·让王》 www.6park.com

www.6park.com


21.井蛙不可以语於海,夏虫不可以语於冰。《秋水》 www.6park.com

22.同类相从,同声相应,固天理也。《庄子·渔父》 www.6park.com

23.节饮食以养胃,多读书以养胆。 www.6park.com

25.谋无主则困,事无备则废。 www.6park.com

26.真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。《庄子·渔夫》 www.6park.com

27.鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。《逍遥游》 www.6park.com

28.朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。《逍遥游》 www.6park.com

29.且举世而誉之而不加劝,举世而非之而 不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。《逍遥游》 www.6park.com

30.至人无己,神人无功,圣人无名。《逍遥游》 www.6park.com

www.6park.com


31.鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。《逍遥游》 www.6park.com

32.庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣。《逍遥游》 www.6park.com

33.瞽者无以与乎文章之观,聋者无以与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉? 夫知亦有之。《逍遥游》 www.6park.com

34.大知闲闲,小知间间。大言炎炎,小言詹詹。《齐物论》 www.6park.com

35.夫大道不称 ,大辩不言,大仁不仁,大廉不谦,大勇不忮。道昭而不道,言辩而 不及,仁常而不成,廉清而不信,勇忮而不成。《齐物论》 www.6park.com

36.夫言非吹也,言者有言。《齐物论》 www.6park.com

37.道隐于小成,言隐于荣华。《齐物论》 www.6park.com

38.方生方死,方死方生;方可方 不可,方不可方可。《齐物论》 www.6park.com

39.彼亦一是非,此亦一是非。《齐物论》 www.6park.com

40.以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指也;以马喻马之非马,不 若以非马喻马之非马也。天地一指也,万物一马也。《齐物论》 www.6park.com

www.6park.com


41.曰:“朝三而暮四。”众狙皆怒。曰:“然则 朝四而暮三。”众狙皆悦。《齐物论》 www.6park.com

42.夫天下莫大于秋豪之末,而太山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。 天地与我并生,而万物与我为一。《齐物论》 www.6park.com

43.毛嫱丽姬,人之所美也;鱼见之深入 ,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤,四者孰知天下之正色哉?《齐物论》 www.6park.com

44.方其梦也,不知其梦也。梦之中又占其梦焉,觉而后知其梦也。《齐物论》 www.6park.com


45.昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也。自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与??周与胡蝶则必有分矣。此之谓物化。《齐物论》 www.6park.com

46.吾生也有涯,而知也无涯。以在涯随无涯,殆已;已而为知者,殆而已矣。《养生主》 www.6park.com

47.彼节者有间,而刀刃者无厚,以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。《养生主》 www.6park.com

48.为善无近名,为恶无近刑,缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。《养生主》 www.6park.com

49.安时而处顺,哀乐不能入也。《养生主》 www.6park.com

50.汝不知夫螳螂乎?怒其臂以当车辙,不知其不胜任也,是其才之美者也。《人间世》 www.6park.com

www.6park.com


51.古之至人,先存诸己而后存诸人。所存于己者未定 ,何暇至于暴人之所行!《人间世》 www.6park.com

52.无听之以耳而听之以心 ;无听之以心而听之以气。《人间世》 www.6park.com

53.绝迹易,无 行地难。为人使易以伪,为天使难以伪。《人间世》 www.6park.com

54.朝受命而夕饮冰。《人间世》 www.6park.com

55.其作始也简,其将毕也必巨。《人间世》 www.6park.com

56.意有所至而爱有所亡。可不慎邪?《人间世》 www.6park.com

57.山木,自寇也;膏火,自煎也。桂可食,故伐之;漆可用,故割之 。人皆知有用之用,而莫知无用之用也。《人间世》 www.6park.com

58.自其异者视之,肝胆楚越也;自 其同者视之,万物皆一也。《德充符》 www.6park.com

59.人莫鉴于流水而鉴于止水。《德充符》 www.6park.com

60.鉴明则尘垢不止,止则不明也。久与贤人处则无过。《德充符》 www.6park.com61.德有所长而形有所忘。人不忘其所忘而忘其所不忘,此谓诚忘。《德充符》 www.6park.com

62.其耆欲深者,其天机浅 。《大宗师》 www.6park.com

63.泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。《大宗师》 www.6park.com

64.小惑易方,大惑易性。《骈拇》 www.6park.com


65.小人则以身殉利,士则以身殉名,大夫则以身殉家,圣人则以身殉天下。故此数子者,事业不同,名声异号,其于伤性以身为殉,一也。《骈拇》 www.6park.com


66.天下尽殉也。彼其所殉仁义也,则俗谓之君子;其所殉货财也,则俗谓之小人。其殉一也,则有君子焉,有小人焉;若其残生损性,则盗跖亦伯夷已,又恶取君子小人于其间哉!《骈拇》 www.6park.com


67.故跖之徒问于跖曰:“盗亦有道乎?”跖曰:“何适而无有道邪?夫妄意室中之藏,圣也;入先,勇也;出后,义也;知可否,知也;分均,仁也。五者不备而能成大盗者,天下未之有也。《胠箧》 www.6park.com

68.善人不得圣人之道不立,跖不得圣人之道不行。《胠箧》 www.6park.com

69.唇竭则齿寒,鲁酒薄而邯郸围,圣人生而大盗起。《胠箧》 www.6park.com

70.窃钩者诛,窃国者为诸侯,诸侯之门仁义存焉。《胠箧》 www.6park.com

www.6park.com71.故纯朴不残,孰为犠尊!白玉不毁,孰为珪璋!道德不废,安取仁义!性情不离,安用礼乐!五色不乱,孰为文采!五声不乱,孰应六律!《庄子·外篇·马蹄》 www.6park.com

72.浮游,不知所求;猖狂,不知所往;游者鞅掌,以观无妄。《庄子·外篇·在宥》 www.6park.com

73.出入六合,游乎九州,独往独来,是谓独有。独有之人,是谓至贵。《庄子·外篇·在宥》 www.6park.com

74.视乎冥冥,听乎无声。冥冥之中,独见晓焉;无声之中,独闻和焉。故深之又深而能物焉,神之又神而能精焉;《庄子·外篇·天地》 www.6park.com

75.知其愚者,非大愚也;知其惑者,非大惑也。大惑者,终身不解;大愚者,终身不灵。《庄子·外篇·天地》 www.6park.com

76.至言不出,俗言胜也。《庄子·外篇·天地》 www.6park.com

77.此龟者,宁其死为留骨而贵乎?宁其生而曳尾于途中乎?……吾将曳尾于途中。《庄子·外篇·秋水》 www.6park.com

78.庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“儵鱼出游从容,是鱼之乐也。”
惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”《庄子·外篇·秋水》 www.6park.com

79.“今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。” 《庄子·外篇·秋水》 www.6park.com

80.学者,学其所不能学也;行者,行其所不能行也;辩者,辩其所不能辩也。知止乎其所不能知,至矣;《庄子·杂篇·庚桑楚》
81.狗不以善吠为良,人不以善言为贤。《庄子·杂篇·徐无鬼》 www.6park.com

82.去小知而大知明,去善而自善矣。《庄子·杂篇·外物》 www.6park.com

83.一尺之捶,日取其半,万世不竭。《庄子·杂篇·天下》 www.6park.com

84.天能覆之而不能载之,地能载之而不能覆之,大道能包之而不能辩之。知万物皆有所可,有所不可,故曰选则不遍,教则不至,道则无遗者矣。《庄子·杂篇·天下》 www.6park.com

85.“忘其肝胆,遗其耳目,芒然彷徨乎尘垢之外,逍遥乎无事之业,是谓为而不恃,长而不宰”《外篇·达生》

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
  转藏 分享 献花(0

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多