传说子曰 / 我的经典文件夹 / 千字文拼音版

分享

   

千字文拼音版

2011-06-11  传说子曰

《千字文》

天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng) 

日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)
   寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)
 闰余成岁 (rùn yú chéng suì) 律吕调阳 (lǜ lǚ tiáo yáng)
 云腾致雨 (yún téng zhì yǔ) 露结为霜 (lù jié wéi shuāng)
 金生丽水 (jīn shēng lì shuǐ) 玉出昆冈 (yù chū kūn gāng)
   剑号巨阙 (jiàn hào jù què) 珠称夜光 (zhū chēng yè guāng)
 果珍李柰 (guǒ zhēn lǐ nài) 菜重芥姜 (cài zhòng jiè jiāng)
 海咸河淡 (hǎi xián hé dàn) 鳞潜羽翔 (lín qián yǔ xiáng)
   龙师火帝 (lóng shī huǒ dì) 鸟官人皇 (niǎo guān rén huáng)
 始制文字 (shǐ zhì wén zì) 乃服衣裳 (nǎi fú yī shāng)
 推位让国 (tuī wèi ràng guó) 有虞陶唐 (yǒu yú táo táng)
 吊民伐罪 (diào mín fá zuì) 周发殷汤 (zhōu fā yīn tāng)
   
坐朝问道 (zuò cháo wèn dào) 垂拱平章 (chuí gǒng píng zhāng)
 爱育黎首 (ài yù lí shǒu) 臣伏戎羌 (chén fú róng qiāng)
 遐迩一体 (xiá ěr yī tǐ) 率宾归王 (shuài bīn guī wáng)
 鸣凤在竹 (míng fèng zài zhú) 白驹食场 (bái jū shí chǎng)
 化被草木 (huàbèicǎomù) 赖及万方 (làijíwànfāng)
 盖此身发 (gàicǐshēnfà) 四大五常 (sìdàwǔcháng)
 恭惟鞠养 (gōngwéijūyǎng) 岂敢毁伤 (qǐgǎnhuǐshāng)
 女慕贞洁 (nǚmùzhēnjié) 男效才良 (nánxiàocáiliáng)
 知过必改 (zhīguòbìgǎi) 得能莫忘 (dénéngmòwàng)
 罔谈彼短 (wǎngtánbǐduǎn) 靡恃己长 (míshìjǐcháng)
 信使可覆 (xìnshǐkěfù) 器欲难量 (qìyùnánliáng)
 墨悲丝染 (mòbēisīrǎn) 诗赞羔羊 (shīzàngāoyáng)
 景行维贤 (jǐngxíngwéixián) 克念作圣 (kèniànzuòshèng)
 德建名立 (déjiànmínglì) 形端表正 (xíngduānbiǎozhèng)
 空谷传声 (kōnggǔchuánshēng) 虚堂习听 (xūtángxítīng)
 祸因恶积 (huòyīnèjí) 福缘善庆 (fúyuánshànqìng)
 尺璧非宝 (chǐbìfēibǎo) 寸阴是竞 (cùnyīnshìjìng)
 资父事君 (zīfùshìjūn) 曰严与敬 (yuēyányǔjìng)
 孝当竭力 (xiàodāngjiélì) 忠则尽命 (zhōngzéjìnmìng)
 临深履薄 (línshēnlǚbáo) 夙兴温凊 (sùxīngwēnqìng)
 似兰斯馨 (sìlánsīxīn) 如松之盛 (rúsōngzhīshèng)
 川流不息 (chuānliúbùxī) 渊澄取映 (yuānchéngqǔyìng)
 容止若思 (róngzhǐruòsī) 言辞安定 (yáncíāndìng)
 笃初诚美 (dǔchūchéngměi) 慎终宜令 (shènzhōngyìlìng)
 荣业所基 (róngyèsuǒjī) 籍甚无竟 (jíshènwújìng)
 学优登仕 (xuéyōudēngshì) 摄职从政 (shèzhǐcóngzhèng)
 存以甘棠 (cúnyǐgāntáng) 去而益咏 (qùéryìyǒng)
 乐殊贵贱 (lèshūguìjiàn) 礼别尊卑 (lǐbiézūnbēi)
 上和下睦 (shànghéxiàmù) 夫唱妇随 (fūchàngfùsuí)
 外受傅训 (wàishòufùxùn) 入奉母仪 (rùfèngmǔyí)
 诸姑伯叔 (zhūgūbóshú) 犹子比儿 (yōuzǐbǐér)
 孔怀兄弟 (kǒnghuáixiōngdì) 同气连枝 (tóngqìliánzhī)
 交友投分 (jiāoyǒutóufēn) 切磨箴规 (qiēmózhēnguī)
 仁慈隐恻 (réncíyǐncè) 造次弗离 (zàocìfúlí)
 节义廉退 (jiéyìliántuì),颠沛匪亏 (diānpèifěikuī)
 性静情逸 (xìngjìngqíngyì),心动神疲 (xīndòngshénpí)
 守真志满 (shǒuzhēnzhìmǎn),逐物意移 (zhúwùyìyí)
 坚持雅操 (jiānchíyǎcāo),好爵自縻 (hǎojuézìmí)
 都邑华夏 (dūyìhuáxià),东西二京 (dōngxīèrjīng)
 背邙面洛 (bèimángmiànluò),浮渭据泾 (fúwèijùjīng)
 宫殿盘郁 (gōngdiànpányù),楼观飞惊 (lóuguānfēijīng)
 图写禽兽 (túxiěqínshòu),画彩仙灵 (huàcǎixiānlíng)
 丙舍旁启 (bǐngshèpángqǐ),甲帐对楹 (jiázhàngduìyíng)
 肆筵设席 (sìyánshèxí),鼓瑟吹笙 (gǔsèchuīshēng)
 升阶纳陛 (shēngjiēnàbì),弁转疑星 (biànzhuànyíxīng)
 右通广内 (yòutōngguǎngnèi),左达承明 (zuǒdáchéngmíng)
 既集坟典 (jìjíféndiǎn),亦聚群英 (yìjùqúnyīng)
 杜稿钟隶 (dùgǎozhōnglì),漆书壁经 (qīshūbìjīng)
 府罗将相 (fǔluójiāngxiàng),路侠槐卿 (lùxiáhuáiqīng)
 户封八县 (hùfēngbāxiàn),家给千兵 (jiājǐqiānbīng)
 高冠陪辇 (gāoguānpéiniǎn),驱毂振缨 (qūgǔzhènyīng)
 世禄侈富 (shìlùchǐfù),车驾肥轻 (chējiàféiqīng)
 策功茂实 (cègōngmàoshí),勒碑刻铭 (lèbēikèmíng)
 磻溪伊尹 (pánxīyīyǐn),佐时阿衡 (zuǒshíāhéng)
 奄宅曲阜 (yǎnzháiqūfù),微旦孰营 (wēidànshúyíng)
 桓公匡合 (huángōngkuānghé) 济弱扶倾 (jìruòfúqīng)
 绮回汉惠 (qǐhuíhànhuì) 说感武丁 (yuègǎnwǔdīng)
 俊乂密勿 (jùnyìmìwù) 多士实宁 (duōshìshíníng)
 晋楚更霸 (jìnchǔgēngbà) 赵魏困横 (zhàowèikùnhéng)
 假途灭虢 (jiǎtúmièguó) 践土会盟 (jiàntǔhuìméng)
 何遵约法 (hézūnyuēfǎ) 韩弊烦刑 (hánbìfánxíng)
 起翦颇牧 (qǐjiǎnpōmù) 用军最精 (yòngjūnzuìjīng)
 宣威沙漠 (xuānwēishāmò) 驰誉丹青 (chíyùdānqīng)
 九州禹迹 (jiǔzhōuyǔjì) 百郡秦并 (bǎijùnqínbìng)
 岳宗泰岱 (yuèzōngtàidài) 禅主云亭 (chánzhǔyúntíng)
 雁门紫塞 (yànménzǐsài) 鸡田赤诚 (jītiánchìchéng)
 昆池碣石 (kūnchíjiéshí) 钜野洞庭 (jùyědòngtíng)
   旷远绵邈 (kuàngyuǎnmiánmiǎo) 岩岫杳冥 (yánxiùyǎomíng)
 治本于农 (zhìběnyúnóng) 务兹稼穑 (wùzījiàsè)
 俶载南亩 (chùzǎinánmǔ) 我艺黍稷 (wǒyìshǔjì)
 税熟贡新 (shuìshúgòngxīn) 劝赏黜陟 (quànshǎngchùzhì)
 孟轲敦素 (mèngkēdūnsù) 史鱼秉直 (shǐyúbǐngzhí)
 庶几中庸 (shùjǐzhōngyōng) 劳谦谨敕 (láoqiānjǐnchì)
 聆音察理 (língyīnchálǐ) 鉴貌辨色 (jiànmàobiànsè)
 贻厥嘉猷 (yíjuéjiāyóu) 勉其祗植 (miǎnqízhīzhí)
 省躬讥诫 (xǐnggōngjījiè) 宠增抗极 (chǒngzēngkàngjí)
 殆辱近耻 (dàirǔjìnchǐ) 林皋幸即 (língāoxìngjí)
 两疏见机 (liǎngshūjiànjī) 解组谁逼 (jièzǔshuíbī)
 索居闲处 (suǒjūxiánchù) 沉默寂寥 (chénmòjìliào)
 求古寻论 (qiúgǔxúnlùn) 散虑逍遥 (sǎnlǜxiāoyáo)
 欣奏累遣 (xīnzòulěiqiǎn) 戚谢欢招 (qīxièhuānzhāo)
 渠荷的历 (qúhédelì) 园莽抽条 (yuánmǎngchōutiáo)
 枇杷晚翠 (pípáwǎncuì) 梧桐蚤凋 (wútóngzǎodiāo)
 陈根委翳 (chéngēnwěiyì) 落叶飘摇 (luòyèpiāoyáo)
 游鹍独运 (youkūndúyùn) 淩摩绛霄 (língmójiàngxiāo)
 耽读玩市 (dāndúwánshì) 寓目囊箱 (yùmùnángxiāng)
 易輶攸畏 (yìyóuyōuwèi) 属耳垣墙 (zhǔěryuánqiáng)
 具膳餐饭 (jùshàncānfàn) 适口充肠 (shìkǒuchōngcháng)
 饱饫烹宰 (bǎoyùpēngzǎi) 饥厌糟糠 (jīyànzāokāng)
 亲戚故旧 (qīnqìgùjiù) 老少异粮 (lǎoshàoyìliáng)
 妾御绩纺 (qièyùjìfǎng) 侍巾帷房 (shìjīnwéifáng)
 纨扇圆洁 (wánshànyuánjié) 银烛炜煌 (yínzhúwěihuáng)
   昼眠夕寐 (zhòumiánxīmèi) 蓝笋象床 (lánsǔnxiàngchuáng)
 弦歌酒宴 (xiángējiǔyàn) 接杯举觞 (jiébēijǔshāng)
 矫手顿足 (jiǎoshǒudùnzú) 悦豫且康 (yuèyùqiěkāng)
 嫡后嗣续 (díhòusìxù) 祭祀烝尝 (jìsìzhēngcháng)
 稽颡再拜 (jīsǎngzàibài) 悚惧恐惶 (sǒngjùkǒnghuáng)
 笺牒简要 (jiāndiéjiǎnyào) 顾答审详 (gùdáshěnxiáng)
 骸垢想浴 (hàigòuxiǎngyù) 执热愿凉 (zhírèyuànliáng)
 驴骡犊特 (lǘluódútè) 骇跃超骧 (hàiyuèchāoxiāng)
 诛斩贼盗 (zhūzhǎnzéidào) 捕获叛亡 (pǔhuòpànwáng)
 布射僚丸 (bùshèliáowán) 嵇琴阮箫 (jīqínruǎnxiāo)
 恬笔伦纸 (tiánbǐlúnzhǐ) 钧巧任钓 (jūnqiǎorèndiào)
 释纷利俗 (shìfēnlìsú) 并皆佳妙 (bìngjiējiāmiào)
 毛施淑姿 (máoshīshūzī) 工颦妍笑 (gōngpínyánxiào)
 年矢每催 (niánshǐměicuī) 曦晖朗曜 (xīhuīlǎngyào)
 璿玑悬斡 (xuánjīxuánwò) 晦魄环照 (huìpòhuánzhào)
 指薪修祜 (zhǐxīnxiūhù) 永绥吉劭 (yǒngsuíjíshào)
 矩步引领 (jùbùyǐnlǐng) 俯仰廊庙 (fǔyǎnglángmiào)
 束带矜庄 (shùdàijīnzhuāng) 徘徊瞻眺 (páihuáizhāntiào)
 孤陋寡闻 (gūlòuguǎwén) 愚蒙等诮 (yúméngděngqiào)
 谓语助词 (wèiyǔzhùcí),焉哉乎也 (yānzāihūyě)

 

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>