YSA888888 / EXCEL / 特殊符号——ALT+数字键

分享

   

特殊符号——ALT+数字键

2011-07-20  YSA888888

输入的时候只需先按住Alt不放再按数字键,然后放开就可以完成输入

 alt + 32 (空格)
 alt + 33 !
 alt + 34 "
 alt + 35 #
 alt + 36 $
 alt + 37 %
 alt + 38 &
 alt + 39 '
 alt + 40 (
 alt + 41 )
 alt + 42 *
 alt + 43 +
 alt + 44 ,
 alt + 45 -
 alt + 46 .
 alt + 47 /
 alt + 48 0
 alt + 49 1
    alt + 50 2
 alt + 51 3
 alt + 52 4
 alt + 53 5
 alt + 54 6
 alt + 55 7
 alt + 56 8
 alt + 57 9
 alt + 58 :
 alt + 59 ;
 alt + 60 <
 alt + 61 =
 alt + 62 >
 alt + 63 ?
 alt + 64 @
 alt + 65 A
 alt + 66 B
 alt + 67 C
 alt + 68 D
 alt + 69 E
 alt + 70 F
 alt + 71 G

 alt + 72 H

 alt + 73 I

 alt + 74 J

 alt + 75 K

 alt + 76 L

 alt + 77 M

 alt + 78 N

 alt + 79 O

 alt + 80 P

 alt + 81 Q

 alt + 82 R

 alt + 83 S

 alt + 84 T

 alt + 85 U

 alt + 86 V

 alt + 87 W

 alt + 88 X

 alt + 89 Y

 alt + 90 Z

 alt + 91 [

 alt + 92 \

 alt + 93 ]

 alt + 94 ^

 alt + 95 _

 alt + 96 `

 alt + 97 a

 alt + 98 b

 alt + 99 c

 alt + 100 d

 alt + 101 e

 alt + 102 f

 alt + 103 g

 alt + 104 h

 alt + 105 i

 alt + 106 j

 alt + 107 k

 alt + 108 l

 alt + 109 m

 alt + 110 n

 alt + 111 o

 alt + 112 p

 alt + 113 q

 alt + 114 r

 alt + 115 s

 alt + 116 t

 alt + 117 u

 alt + 118 v

 alt + 119 w

 alt + 120 x

 alt + 121 y

 alt + 122 z

 alt + 123 {

 alt + 124 |

 alt + 125 }

 alt + 126 ~

 alt + 127

 alt + 128

 用ALT+数字键方式的输入方法,分别是43081,43082,43083,43084,即按住ALT+43081(小键盘的)再放开ALT即可

 à:ALT+0224

 a:ALT+ 0226

 è:ALT+0232

 é:ALT+0233

 ê:ALT+0234

 &icirc;:ALT+0238

 &ocirc;:ALT+0244

 ù:ALT+0249

 ü:ALT+0252

 &ccedil;:ALT+0231[/td][/tr][/table]

 Alt+43081 ↖

 Alt+43082 ↗

 Alt+43083 ↘

 Alt+43084 ↙

 Alt+43100 ╘

 alt+34149=卐

 alt+43144=▓

 alt+43151=◤

 alt+41459=◇

 alt+41460=◆

 alt+43113=╥

 alt+43114=╦

 alt+43115=╧

 alt+43116=╨

 alt+43117=╩

 alt+43118=╪

 alt+43119=╫

 alt+43120=╬

 alt+43121=╭

 alt+43122=╮

 alt+43123=╯

 alt+43124=╰

 alt+43125=╱

 alt+43126=╲

 alt+43127=╳

 alt+43128=▁

 alt+43129=▂

 alt+43130=▃

 alt+43131=▄

 alt+43132=▅

 alt+43133=▆

 alt+43134=▇

 alt+43144=▓

 alt+43145=▔

 alt+43146=▕

 alt+41457=●

 alt+41458=◎

 alt+43138▊

 alt+43139▋

 alt+43140▌

 alt+43141▍

 alt+43142▎

 alt+43143▏

 alt+43147▼

 alt+43148▽

 alt+43149◢

 alt+43151◤

 alt+43152◥

 alt+43153⊙

 alt+43154⊕

 alt+43156"

 alt+41441=♂

 alt+41424=⌒

 alt+43088=≈

 alt+41442=♀

 alt+43401=

 alt+43402=

 alt+43403=

 alt+43404=

 alt+43405=

 alt+43406=

 alt+43407=

 alt+43408=

 alt+43409=

 alt+43410=

 alt+43411=

 alt+43412=

 alt+43413=

 alt+43414=〇

 alt+43155=〒

 alt+43370=﹋

 alt+43371=﹌

 alt+43374=﹏

 alt+43337=㊣

 alt+43222=ㄖ

 alt+43353=℡

 alt+42965=д

 alt+42664=Θ

 ALT+小键盘153= ?

 ALT+小键盘169= ?

 ALT+小键盘174= ?

 ALT+小键盘177=±

 ALT+小键盘178= 2

 ALT+小键盘179= 3

 ALT+小键盘188= ?

 ALT+小键盘189= ?

 ALT+小键盘128=

 ALT 163= £

 ALT 176= ° (°C) ALT 186= o (&ordm;C)

 ALT 137=‰

 ALT 165= ¥

 ALT 181= μ

 ALT 223= ?

 ALT 216= ?

 ALT 215= ×

 按住ALT不放,然后再键入一个数字可以达到某些效果,不同的数字会有不同的效果,如ATL+178输入的就是平方, 加179就是立方......

 Alt+71 : G Alt+101 : e Alt+131 : ƒ Alt+161 : &iexcl; Alt+191 : &iquest; Alt+221 : &Yacute; Alt+251 : &ucirc;

 Alt+72 : H Alt+102 : f Alt+132 : „ Alt+162 : &cent; Alt+192 : &Agrave; Alt+222 : &THORN; Alt+252 : ü

 Alt+33 : ! Alt+73 : I Alt+103 : g Alt+133 : … Alt+163 : &pound; Alt+193 : &Aacute; Alt+223 : &szlig; Alt+253 : &yacute;

 Alt+34 : " Alt+74 : J Alt+104 : h Alt+134 : † Alt+164 : ¤ Alt+194 : &Acirc; Alt+224 : à Alt+254 : &thorn;

 Alt+35 : # Alt+75 : K Alt+105 : i Alt+135 : ‡ Alt+165 : &yen; Alt+195 : &Atilde; Alt+225 : á Alt+255 : &yuml;

 Alt+36 : $ Alt+76 : L Alt+106 : j Alt+136 : ˆ Alt+166 : &brvbar; Alt+196 : &Auml; Alt+226 : &acirc; Alt+256 :

 Alt+37 : % Alt+77 : M Alt+107 : k Alt+137 : ‰ Alt+167 : § Alt+197 : &Aring; Alt+227 : &atilde; Alt+257 :

 Alt+38 : & Alt+78 : N Alt+108 : l Alt+138 : Š Alt+168 : ¨ Alt+198 : &AElig; Alt+228 : &auml; Alt+258 :

 Alt+39 : Alt+79 : O Alt+109 : m Alt+139 : ‹ Alt+169 : &copy; Alt+199 : &Ccedil; Alt+229 : &aring; Alt+259 :

 Alt+40 : ( Alt+80 : P Alt+110 : n Alt+140 : ΠAlt+170 : &ordf; Alt+200 : &Egrave; Alt+230 : &aelig; Alt+260 :

 Alt+41 : ) Alt+81 : Q Alt+111 : o Alt+141 : ? Alt+171 : &laquo; Alt+201 : &Eacute; Alt+231 : &ccedil; Alt+261 :

 Alt+42 : * Alt+82 : R Alt+112 : p Alt+142 : ? Alt+172 : &not; Alt+202 : &Ecirc; Alt+232 : è Alt+262 :

 Alt+43 : + Alt+83 : S Alt+113 : q Alt+143 : ? Alt+173 : &shy; Alt+203 : &Euml; Alt+233 : é Alt+263 :

 Alt+44 : , Alt+84 : T Alt+114 : r Alt+144 : ? Alt+174 : &reg; Alt+204 : &Igrave; Alt+234 : ê Alt+264 :

 Alt+45 : - Alt+85 : U Alt+115 : s Alt+145 : ‘ Alt+175 : &macr; Alt+205 : &Iacute; Alt+235 : &euml; Alt+265 :

 Alt+46 : . Alt+86 : V Alt+116 : t Alt+146 : ’ Alt+176 : ° Alt+206 : &Icirc; Alt+236 : ì Alt+266 :

 Alt+47 : / Alt+87 : W Alt+117 : u Alt+147 : “ Alt+177 : ± Alt+207 : &Iuml; Alt+237 : í Alt+267 :

 Alt+48 : 0 Alt+88 : X Alt+118 : v Alt+148 : ” Alt+178 : &sup2; Alt+208 : &ETH; Alt+238 : &icirc; Alt+268 :

 Alt+49 : 1 Alt+89 : Y Alt+119 : w Alt+149 : • Alt+179 : &sup3; Alt+209 : &Ntilde; Alt+239 : &iuml; Alt+269 :

 Alt+50 : 2 Alt+90 : Z Alt+120 : x Alt+150 : – Alt+180 : &acute; Alt+210 : &Ograve; Alt+240 : &eth; Alt+270 :

 Alt+51 : 3 Alt+91 : [ Alt+121 : y Alt+151 : — Alt+181 : &micro; Alt+211 : &Oacute; Alt+241 : &ntilde; Alt+271 :

 Alt+52 : 4 Alt+92 : \ Alt+122 : z Alt+152 : ˜ Alt+182 : &para; Alt+212 : &Ocirc; Alt+242 : ò Alt+272 :

 Alt+53 : 5 Alt+93 : ] Alt+123 : { Alt+153 : ™ Alt+183 : · Alt+213 : &Otilde; Alt+243 : ó Alt+273 :

 Alt+54 : 6 Alt+94 : ^ Alt+124 : | Alt+154 : š Alt+184 : &cedil; Alt+214 : &Ouml; Alt+244 : &ocirc; Alt+274 :

 Alt+55 : 7 Alt+95 : _ Alt+125 : } Alt+155 : › Alt+185 : &sup1; Alt+215 : × Alt+245 : &otilde; Alt+275 :

 Alt+56 : 8 Alt+96 : ` Alt+126 : ~ Alt+156 : œ Alt+186 : &ordm; Alt+216 : &Oslash; Alt+246 : &ouml; Alt+276 :

 Alt+57 : 9 Alt+97 : a Alt+127 : Alt+157 : ? Alt+187 : &raquo; Alt+217 : &Ugrave; Alt+247 : ÷ Alt+277 :

 Alt+58 : : Alt+98 : b Alt+128 :


另外附一张表:

Alt+153=™ Alt+43337= Alt+43080= Alt+41633= Ait0224= à
Alt+169=© Alt+41441= Alt+41451=‰ Alt+41642= Ait0232= è
Alt+174=® Alt+41442= 常用货币符号: Alt+41454= Ait0234= ê
Alt+177=± Alt+41466= Alt+41450= Alt+41701= Ait0249=ù
Alt+157=™ Alt+41467= Alt+41892= Alt+41710= Ait0244= ô
Alt+178=² Alt+41462= Alt+0128= Alt+43346= Ait0226= â
Alt+179=³ Alt+41412= Alt+41426= Alt+43347= Ait0233= é
Alt+188=¼ Alt+41413= Alt+41427= Alt+41418= Ait0238= î
Alt+189=½ Alt+41892= Alt+41669= Alt+41415= Ait0252= ü
Alt+128= Alt+41439= Alt+41688= Alt+41414= Ait0231=ç
Alt+163=£ Alt+41440= Alt+41689= Alt+41417= Ait+41420=√
Alt+176=° Alt+41443=° Alt+41698= Alt+41416= 
Alt+41446= 常用:右,左,上,下 Alt+41649= Alt+131=ƒ 
Alt+137=‰ Alt+41466= Alt+41668= Alt+43154= 
Alt+165=¥ Alt+41467= Alt+41713= Alt+41434= 
Alt+181=µ Alt+41468= Alt+41724= Alt+41435= 
Alt+223=ß Alt+41469= Alt+41450=  

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>