MouseHappy / 语文 / 小学六年级毕业复习(多音字四)

分享

   

小学六年级毕业复习(多音字四)

2011-11-22  MouseHappy

──────────────────────── 


   méi (没有     zhōng(中国)       hǎo(好人)

没               中               好    
   mò  (沉没)       zhòng(中奖)       hào(爱好)

 ─────────────────────── 

   

   qǔ (歌曲)      xuè (血管)       hé  (和平)

曲             血              和  huó(和面)

 qū (弯曲)      xiě (血肠)       hè  (附和)

 ─────────────────────   
   de (好的)      shě (舍得)       kàn (看见)

的 dí (的确)   舍             

   dì(目的)      shè(宿舍)      kān (看家)
────────────────────── 

   kōng (天空)     qí (奇怪)      luò (落叶)

空              奇            落  lào (落色)

   kòng (有空)     jī (奇数)      là (丢三落四)

                                  luō(大大落落)
──────────────────────

   jīn (禁不住)     huá (划算)      háng(银行)

禁               划             

   jìn (禁止)      huà (计划)       xíng (进行) 

 

   shì ( 似的 )       juàn (试卷 )        jué ( 觉得) 

似                卷                  觉 

   sì  ( 相似 )       juǎn (卷尺 )        jiào( 睡觉)

──────────────────────────

   bǐng (屏气 )       dǎo (东倒西歪)       fú  (仿佛) 

屏                倒                  佛 

   píng (屏风 )       dào (倒水 )          fó (佛教 ) 

─────────────────────────       

   shà ( 大厦 )       xīng (兴奋 )        huì (开会) 

厦                兴                  会 

   xià (厦门 )        xìng (高兴 )        kuài(会计) 

──────────────────────────  

   shèng (盛开 )       hái (还有 )       shēn(人参) 

盛                  还                参 cēn(参差)      

   chéng ( 盛饭)      huán (还钱)       cān (参加)                                          

 ─────────────────────────   

   bēn (奔跑)         jiāng (将来)       báo (薄饼) 

奔                 将                 薄  bò (薄荷)

   bèn ( 投奔)        jiàng (将士)        bó  (薄情)                                         

─────────────────────────   

   lěi (积累       bāo (剥开 )        chǔ (相处)

累 lèi ( 劳累 )    剥                 处    

   chù (到处)        bō (剥削 )

   léi (累赘 

────────────────────────    

   zhē (折腾      jiǎo (三角形)       xì ( 关系) 

折 zhé (折纸   角                 

   shé (折本      jué  (角斗       jì (系鞋带)    

─────────────────────────  

    piān(扁舟       xiāng (相同)            shǔ (数数) 

扁                 相                  数 

    biǎn(扁担 )        xiàng (相声)             shù (数学) 

─────────────────────────        

      yīng (应该 )           jī  (几乎 )        bó (停泊)

   应                    几               

      yìng (答应 )          jǐ (几个)        pō (湖泊)

 ───────────────────────     

   zàng (西藏 )      shú (熟悉)         jǐn(尽管)

 藏                熟                尽             

  cáng (躲藏 )       shóu(熟了)          jìn(尽力) 

───────────────────────    

  gōng (供给)      chóng(重写)      fèng(门缝) 

供              重              

  gòng (供品)      zhòng( 重量)      féng(缝补) 

───────────────────────  

  zhǎng(涨水      pián (便宜)      āi (挨近) 

涨                便              

  zhàng(头昏脑涨)    biàn (方便)      ái (挨打)     

───────────────────────

     chà (差不多)        mó (磨难)         mèn(闷闷不乐)

差                   磨                

    chāi (出差       mò (磨房)          mēn( 闷热)

    cī   (参差  )

    chā  (差别)

───────────────────────     

 

   rén (姓任)         jiàng(倔强)       chéng(乘车 ) 

任              强    qiáng(坚强)    乘 

   rèn (任务)         qiǎng(勉强)       shèng(一乘轿子)    

───────────────  

    gēng(五更)        liàng(量词)          dòu (斗争) 

更                量  liáng (打量)      斗 

    gèng(更加)        liang (力量)           dǒu(一斗米)    

──────────────────────── 

    piǎo (漂白)        jǐ(人才济济)       jiàn (间断)                    

 漂 piāo (漂流)   济                  间 

    piào (漂亮)        jì(经济)          jiān(中间)                       

 ──────────────────────── 

    bàng (磅秤)        héng ( 横线)        zhāo (朝阳) 

磅                 横                   朝 

    páng (磅礴)        hèng ( 横财)        cháo (朝代)

─────────────────────────

     lè (欢乐)       jí  (狼藉 )          lù(露珠 ) 

乐                藉                   露 

     yuè(音乐)        jiè (慰藉)           lòu(露出) 

───────────────────────── 

   dé (得到)       dǎi (逮住)        dū (首都)

得 děi(得去)    逮               都 

   de (好得很)     dài(逮捕)       dōu(都好) 

────────────────────────

    méi (没有       zhōng(中国)        hǎo(好人)没                   

没                 中                 

   mò  (沉没)         zhòng(中奖)         hào(爱好) 

───────────────────────  

    qǔ (歌曲)       xuè (血管)          hé  (和平) 

曲               血                和   huó(和面) 

    qū (弯曲)       xiě (血肠)          hè  (附和) 

─────────────────────  

     de (好的)         shě (舍得)         kàn (看见)

的   dí (的确)      舍                看 

     dì(目的)         shè(宿舍)        kān (看家)

────────────────────── 

    kōng (天空)        qí (奇怪)          luò (落叶) 

空                 奇                 落  lào (落色) 

    kòng (有空)         jī (奇数)         là (丢三落四) 

                                          luō(大大落落)

────────────────────── 

    jīn (禁不住)       huá (划算)      háng(银行)

禁                  划             

    jìn (禁止)         huà (计划)      xíng (进行)

───────────────────────  

     gěi( 送给)         è  (凶恶)        zhuǎn(转弯)

给                 恶   ě (恶心)     

     jǐ (供给)         wù (厌恶)         zhuàn(转圈)

  ───────────────────

   zhēng (正月)          shuài (率领)        tiāo (挑选)

正                   率                   挑 

    zhèng (正确)         lǜ   (效率)         tiǎo(挑战)

 ───────────────────── 

   quān (圆圈)     kǎ (卡车)          wéi (为难)

圈                卡               

   juàn (羊圈)       qiǎ (发卡)         wèi (因为)

─────────────────────

   jiǎo (缴纳 )       fà (头发)         mēng(蒙人) 

缴                发               蒙   méng(启蒙)

   zhuó (弓缴)       fā(发现)         měng(内蒙古)

──────────────────────      

   mā (摩平)     hào(号召)        nàn(灾难)

摩            号               难 

   mó (摩托)      háo(号叫)       nán(困难) 

 ─────────────────────    

   xiāng(相互)      zháo(着急)       jué(倔强)

相              着  zhāo(着数)   倔 

   xiàng(相机)      zhuó(着重)       juè(倔脾气)                     

                    zhe(听着)

──────────────────────── 

    zhǐ(只有)          lóng (灯笼)        dāi (待了一会儿)

只                    笼                  待 

    zhī(一只)          lǒng (笼罩)         dài  (等待)

────────────────────────

 

    jiá (夹衣)               léi  (擂鼓)            xiào ( 惟妙惟肖)

夹                      擂                       肖    

    jiā (夹板)            lèi (打擂)               xiāo (姓肖)

────────────────────────

    dù   ( 大度 )           chǎng(一场)        nìng(宁可)

度                    场                   

   duó  ( 揣度)            cháng(赶场)         níng(宁静)

 ────────────────────────           

    shèng()       tā (   )     wèi(   )       xiào( )

盛        踏        为      校 

 chéng()      tà (   )      wéi(   )      jiào( )

 

    xīng()       yǐn(   )       zhóu( )

兴         饮        轴 

  xìng()      yìn(   )       zhòu( )

 

     xíng( )      yīng()     zhān()       zhuǎn( )

行        应     粘        转 

  háng()      yìng()     nián()       zhuàn()

 

     xù (   )      yōng()      zhàn()        zǐ (  

畜      佣       占        仔 

  chù(   )      yòng()      zhān()        zǎi(  

                                                     

     xuán()       yǔ (   )       zhǎng()     zuān()

旋        与      涨       钻 

  xuàn()      yù (   )        zhàng()       zuàn()

   

      xiě(   )      yǔ (   )     zhé(   )     zuò(  

血          语        折       作 

  xuè(   )        yù (   )      shé(   )   zuō(  

 

    yā (   )         yūn(   )      zhēng()      zhē(  

压           晕       正           着   zháo( )

    yà (   )         yùn(   )     zhèng()       zhuó()                         

  

    yà (   )   zǎi(   )  zhēng()      hé (  

轧     载    症       

 zhá(   )    zài(   )   zhèng ( )     huó(  

 

     piǎo (漂白)         jǐ(人才济济)       jiàn (间断)                         

 漂  piāo (漂流)     济               

      piào (漂亮)        jǐ(经济)          jiān(中间)                                 

 ────────────────────────

     bàng (磅秤)        héng ( 横线)       zhāo (朝阳)

 磅                 横                

      páng (磅礴)      hèng ( 横财)       cháo (朝代)

─────────────────────────

     lè (欢乐)           jí  (狼藉 )           lù(露珠 )

 乐                  藉                   露 

     yuè(音乐)            jiè (慰藉)            lòu(露出) 

─────────────────────────  

   dé (得到)       dǎi (逮住)        dū (首都)

得 děi(得去)    逮               都 

   de (好得很)     dài(逮捕)       dōu(都好)

 

 

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>