A探索者 / 语文基础 / 常用多音字总结【四】

分享

   

常用多音字总结【四】

2012-02-16  A探索者

(八)九画:

 挡:dǎng遮挡/dàng摒挡

 括:kuò包括/guā挺括

 挑:tiǎo挑衅/tiāo挑选

 挣:zhèng挣脱/zhēng挣扎

 甚:shèn甚至/shén甚么

 革:gé改革/jí病革

 巷:xiàng街头巷尾/hàng巷道

 相xiāng相反/xiàng相貌

 查:chá查办/zhā山查

 柏:bǎi柏树/bó柏林/bò黄柏

 要:yào要强/yāo要求

 省:shěn俭省/xǐng省亲

 削:xiāo削面/xuē削弱

 哄:hōng哄传/hòng起哄/hǒng哄孩子

 哑:yā哑哑/yǎ哑剧

 冒:mào冒失/mò冒顿

 虹:hóng彩虹/jiàng虹

 虾:xiā虾米/há虾蟆

 蚂:mǎ蚂蚁/mà蚂蚱/mā蚂螂

 咽:yè哽咽/yān咽头/yàn咽气

 哗:huā哗哗/huá哗然

 哈:hā哈尼族/hǎ哈巴狗/hà哈什蚂

 咳:ké咳嗽/hāi咳声叹气

 哪:nǎ哪里/né哪吒/na干哪/něi哪个

 骨:gū骨碌/gǔ骨头

 钢:gāng钢板/gàng钢刀布

 钥:yào钥匙/yuè锁钥

 看:kān看护/kàn看书

 种:zhǒng种子/zhòng种植/chóng姓种

 重:chōng重复/zhòng重量

 俩:liǎng伎俩/liǎ哥俩

 待:dài对待/dāi待会儿

 食:shí食物/sì食人

 胜:shèng胜利/shēng不胜酒力

 脉:mài叶脉/mò脉脉含情

 将:jiāng将要jiàng将领

 度:dù程度/duó揣度

 亲:qīn亲戚/qìng亲家

 差:chā差错/chà差不多/chāi出差/cī参差

 炸:zhá炸糕/zhà炸弹

 炮:páo炮制/bāo炮羊肉/pào炮火

 洗:xǐ洗手xiǎn姓洗

 济:jì同舟共济/jǐ人才济济

 觉:jiào午觉/jué觉悟

 冠:guān桂冠/guàn冠军

 语:yǔ语文/yù不以语人

 扁:biǎn扁担/piān一叶扁舟

 说:shuō说长道短/shuì游说/yuè说人

 姥:lǎo姥姥/mǔ天姥山

 结:jiē结实/jié结构

 给:jǐ补给/gěi送给

 络:luò脉络/lào络子

 (九)十画:

 载:zǎi记载/zài载货

 埋:mái埋没/mán埋怨

 都:dōu都是/dū首都

 挨:āi尘埃/ái挨打

 荷:hé荷花/hè电荷

 恶:è恶劣/ě恶心/wù可恶/wū(叹词)

 校:jiào校对/xiào学校

 核:hé核心/hú杏核儿

 顿:dùn安顿/dú冒顿

 监:jiān监考/jiàn太监

 晃:huǎng晃眼/huàng摇晃

 晕:yūn晕倒/yùn日晕

 啊:ā叹词,表示赞叹/á叹词,表示追问/ǎ叹词,表示疑问/a助词好啊

 唉:āi叹词,表示答应、叹息、招呼/ài叹词,表示伤感或惋惜

 罢:bà罢官/ba同“吧”

 钻:zuān钻研/zuàn电钻

 铅:qiān铅笔/yán铅山

 乘:chéng乘势/shèng史乘

 称:chēng称道/chèng同“秤”

 秘:mì秘方/bì秘鲁

 倒:dǎo倒手/dào倒车

 倘:tǎng倘若/cháng倘佯

 臭:chòu臭味/xiù无色无臭铜臭

 脏:zāng弄脏/zàng内脏

 浆:jiāng豆浆/jiàng浆糊

 衰:shuāi衰老/cuī等衰

 症:zhēng症结/zhèng急症

 凉:liáng凉快/liàng凉干

 畜:chù牲畜/xù畜产

 涨:zhǎng涨价/zhàng涨红

 悄:qiāo静悄悄/qiǎo悄然无声

 读:dú读书/dòu句读

 扇:shàn电扇/shān扇耳光

 调:tiáo调色/diào音调

 剥:bō剥削/bāo剥皮

 陶:táo陶冶/yáo皋陶

 通:tōng通车/tòng说了一通

 难:nán难题/nàn灾难

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多