johnney908 / 子平派秘诀 / (12)八字基础《子平真诠》论用神成败救应

分享

   

(12)八字基础《子平真诠》论用神成败救应

2015-05-23  johnney908

李玄易/文

《子平真诠》此篇其实也可以叫论格局成败救应,用神就是格局、格局就是用神。此篇说的关键是“成败救应”,八字有“格”但不一定成“格局”,任何八字都有“格”但成的不多,怎么看成不成格局?就是看“格局”的成败救应,就是生克制化、刑冲破害作用后的结果,这个结果就是各种“十神组合”,比如“伤官见官”“枭印夺食”等等。这些十神组合又代表了很多的事项,和人们的生活一一对应,所以看八字必须全局生克制化后才能论“格局”才能看“组合”,才能下断语,除此之外的论格局都是片面的、断命的准确率很低。

比如一个八字有伤官,有正官,是不是就能说伤官见官了呢??当然不能,要看有没有印星制伤官,如果有就不能算,有印星又要看有没有财星坏印,如果财坏印了一样还是伤官见官了。而伤官见官,有财星不能通关。

九、论用神成败救应

用神专寻月令,以四柱配之,必有成败。何谓成?如官逢财印,又无刑冲破害,官格成也。财生官旺,或财逢食生而身强带比,或财格透印而位置妥贴,两不相克,财格成也。印轻逢煞,或官印双全,或身印两旺而用食伤泄气,或印多逢财而财透根轻,印格成也。食神生财,或食带煞而无财,弃食就煞而透印,食格成也。身强七煞逢制,煞格成也。伤官生财,或伤官佩印而伤官旺,印有根,或伤官旺、身主弱而透煞印,或伤官带煞而无财,伤官格成也。阳刃透官煞而露财印,不见伤官,阳刃格成也。建禄月劫,透官而逢财印,透财而逢食伤,透煞而遇制伏,建禄月劫之格成也。 

何谓败?官逢伤克刑冲,官格败也;财轻比重,财透七煞,财格败也;印轻逢财,或身强印重而透煞,印格败也;食神逢枭,或生财露煞,食神格败也;七煞逢财无制,七煞格败也;伤官非金水而见官,或生财生带煞,或佩印而伤轻身旺,伤官格败也;阳刃无官煞,刃格败也;建禄月劫,无财官,透煞印,建禄月劫之格败也。

成中有败,必是带忌;败中有成,全凭救应。何谓带忌?如正官逢财而又逢伤;透官而又逢合;财旺生官而又逢伤逢合;印透食以泄气,而又遇财露;透煞以生印,而又透财,以去印存煞;食神带煞印而又逢财;七煞逢食制而又逢印;伤官生财而财又逢合;佩印而印又遭伤,透财而逢煞,是皆谓之带忌也。

何谓救应?如官逢伤而透印以解之,杂煞而合煞以清之,刑冲而会合以解之;财逢劫而透食以化之,生官以制之,逢煞而食神制煞以生财,或存财而合煞;印逢财而劫财以解之,或合财而存印;食逢枭而就煞以成格,或生财以护食;煞逢食制,印来护煞,而逢财以去印存食;伤官生财透煞而煞逢合;阳刃用官煞带伤食,而重印以护之;建禄月劫用官,遇伤而伤被合,用财带煞而煞被合,是谓之救应也。

八字妙用,全在成败救应,其中权轻权重,甚是活泼。学者从此留心,能于万变中融以一理,则于命之一道,其庶几乎!

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>