xujingrong / 待分类 / 兄弟[既结拜为兄弟者]之亲属称呼_KeyIsNul...

分享

   

兄弟[既结拜为兄弟者]之亲属称呼_KeyIsNull_doc

2015-11-02  xujingrong
    
称呼与日常应用
    襁褓:不满周岁。孩提:两至三岁。始龀、韶年:男孩八岁。总角:幼年泛称。垂髻之年:指儿童。黄口:十岁以下。幼学:十岁。舞勺之年:十三至十五岁志学:十五岁。舞象之年:十五至二十岁。弱冠:二十岁。而立之年:三十岁。不惑之年:四十岁。知天命、知非之年:五十岁。耳顺、花甲之年:六十岁。古稀之年:七十岁。杖朝之年:八十岁。耄耋:八十、九十岁。期颐:百岁之人。人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。2至3岁称孩提。女孩7岁称髫年。男孩7岁称韶年。男孩8岁称龆年.。幼年泛称总角。10岁以下称黄口。13岁至15岁称舞勺之年。15岁至20岁称舞象之年。女子12岁称金钗之年。13岁称豆蔻年华,15岁称及笄之年,16岁称碧玉年华,20岁称桃李年华,24岁称花信年华,至出嫁称标梅之年,至30岁称半老徐娘。男子20岁称弱冠,30岁称而立之年,40岁称不惑之年,50岁称知命之年,60岁称花甲之年、耳顺之年,
    
     70岁称古稀之年、悬车之年、杖国之年、从心之年。80岁称杖朝之年,90岁称鲐背之年,80、90岁也合称耄耋之年,100岁称期颐,又可称为人瑞。另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等
    
    常用称呼
    对于同庚兄弟[既结拜为兄弟者]之亲属称呼。
    称已经通过兰谱[俗云换帖]为兄弟者称曰庚兄或庚弟,又称谱兄或谱弟。自称曰如弟或如小兄,又称庚弟或庚小兄。称庚兄弟之父母曰谱伯父母或谱叔父母,又称曰庚伯父母或庚叔父母。也可称之兰父母。自称曰谱侄或庚侄,或谊男。称庚兄弟之兄弟曰庚寅兄或庚寅弟。自称庚寅兄或庚寅弟,也可自称为庚侍弟或谱侍弟。称庚兄弟之姐妹曰庚寅姐妹,自称庚寅弟兄或庚侍弟兄再或谱侍弟兄。称庚兄弟之祖父母曰庚祖父母。自称曰庚侄孙。称庚兄弟之伯叔父母曰庚眷伯叔父母,自称庚眷侄。称庚兄弟之从兄弟曰庚眷兄弟,自称曰庚眷侍弟兄。称庚兄弟之姑丈[父]母曰庚姑丈[父]母。自称曰庚内侄。]称庚兄弟之姨[丈]父母曰庚姨[丈]父母。自称曰庚姨甥。称庚兄弟之岳父母曰庚岳父母,自称曰庚婿。称庚兄弟之姐妹丈夫曰庚姐丈或庚妹丈,自称庚内弟或庚内兄。称庚兄弟之舅父母曰庚舅父母,自称曰庚甥。称庚兄弟之外祖父母曰庚外祖父母,自称曰庚外孙。称庚兄弟之婿曰庚侄婿,自称曰愚庚叔伯。
    
    对于继父[即后父]之亲属的称呼
    称母再嫁之夫曰继父,自称异姓前子或如子。称继父之前子女曰犹兄弟,犹姐妹。自称犹兄弟。称称母嫁后生的子女曰弟妹,自称曰母兄。称继父之父母曰犹祖父母,自称犹孙或如孙。称继父前妻之女的丈夫曰犹姐妹丈,自称犹内弟兄。称继父之兄弟曰犹伯叔,自称曰犹侄或如侄。称继父之兄弟的妻子曰犹伯叔母,自称曰犹侄或如侄。称继父之姐妹曰犹姑母,自称曰犹侄或如侄。称继父之姐妹的丈夫曰犹姑父[丈],自称曰犹侄或如侄。称母嫁后生女之夫曰母妹夫,自称曰内母兄。称继父前妻之姐妹曰犹姨母,其丈夫曰犹姨父[丈],自称曰犹姨甥。称继父前妻之兄弟曰犹舅父,其妻曰犹舅母,自称曰犹甥或如甥。称继父之舅父母曰犹舅祖父母,自称曰犹孙甥。称继父前妻之父母曰犹外祖父母,自称曰犹外孙或曰如外孙。
    
    对于嫂或弟妇之亲属的称呼
    
     称嫂或弟妇之父母曰姻伯父母或姻叔父母,自称曰姻侄或晚生。称嫂或弟妇之祖父曰姻太翁,祖母曰姻太母,自称曰姻侄孙或姻晚生。称嫂或弟妇之伯叔父母曰姻眷伯叔父母,生称曰姻眷侄或姻眷晚生。称嫂或弟妇之兄弟曰姻寅兄弟,自称曰姻寅弟兄。称嫂或弟妇之姊妹曰姻寅姊妹,自称曰姻寅弟兄。称嫂或弟妇之从兄弟曰姻眷兄弟,自称曰姻眷弟兄。称嫂或弟妇之内侄曰贤姻侄,自称曰姻侍生。称嫂或弟妇之曰姻姑父母,自称曰内姻侄。称嫂或弟妇之姊妹夫曰姻姊妹夫,自称曰内姻弟兄。称嫂或弟妇之舅父母曰姻舅父母,自称曰姻侄甥。称嫂或弟妇之外祖父母曰姻外祖父母,自称曰外姻侄孙。称嫂或弟妇之姨父母曰姻姨父母,自称曰姨姻侄。
    
    对于亲家之亲属的称呼
    称亲家曰姻兄或姻弟。其妻称姻嫂或姻弟妹。自称曰姻弟或姻兄。称亲家之父曰姻翁或姻伯,母曰姻伯母,自称曰姻侄或姻晚生。称亲家之兄弟曰姻寅兄弟,自称曰姻侍弟兄。称亲家之子曰贤姻侄或姻阮,女曰姻侄女,自称曰姻叔或姻伯。亦可统称为姻侍弟。称亲家之从兄弟曰姻姻眷兄弟,自称曰姻眷晚弟兄。称亲家之伯叔曰姻眷伯叔,自称曰姻眷晚生。称亲家之侄儿曰姻眷侄,自称曰姻眷叔或姻侍生。称亲家之祖父曰姻太翁,祖母曰姻太母,自称曰姻晚生或姻侄孙。称亲家之嫂及弟妇统称曰姻寅嫂,自称曰姻侍生。称亲家之媳妇曰贤姻媳,自称曰愚姻叔或姻侍生。称亲家之从伯叔曰姻姻眷从伯叔,自称曰姻眷晚生或姻眷从侄。
    
    对于师友之亲属的称呼
    称师曰夫子或老师,自称曰受业或弟子或学生。称师之妻曰师母,自称曰门人。称师之父曰太夫子或师翁,自称曰门下晚学生。称师之母曰太师母,自称曰小门人。称师之子曰师兄,自称曰同学弟。称友曰砚兄,自称曰同学弟。称友之父母曰世伯叔父母或曰老伯叔父母,自称曰世侄或谊侄。称友之祖父母曰老太翁,老太母,自称曰谊侄孙。称友之兄弟曰世兄弟,自称曰世弟兄。称友之子曰世侄,女曰世侄女,自称曰某某。亦有称友之子为世兄自称曰世弟者。称师之兄弟曰师伯叔,其妻曰师伯叔母,自称曰门学侄。
    
    对于父之亲属的称呼
    称父之父母曰祖父母,自称曰孙子。称父之祖父母曰曾祖父母,亦曰太祖父母,自称曰曾孙。称父之曾祖父母曰高祖父母,自称曰玄孙。称父之兄弟及其妻曰伯叔父母,自称曰侄子。
    
     称父之兄弟的子曰堂兄弟,女曰堂姊妹,自称曰堂弟兄。称父之姊妹及其丈夫曰姑母,姑丈,自称曰内侄。称父之姊妹的子曰表兄弟,其女曰表姊妹,自称曰表弟兄。称父之堂兄弟及其妻曰堂伯叔父母,自称堂侄。其子女曰堂兄弟姊妹或从兄弟姊妹,自称曰堂弟兄或从弟兄。称父之堂姊妹曰堂姑母,其丈夫曰堂姑丈,自称曰堂内侄。其子女曰表堂兄弟姊妹,自称曰表堂弟兄。称父之从兄弟及其妻曰从伯叔父母,自称曰从侄子。其子女曰从兄弟姊妹,自称曰从弟兄。称父之从姊妹及丈夫曰从姑父母,自称曰从内侄。其子女曰表从兄弟姊妹,自称曰博从弟兄。称父之外祖父母曰太外祖父母,自称曰外曾孙。称父之舅父母曰舅祖父母,自称曰弥甥或孙甥。称舅祖父之子及妻曰表伯叔父母,自称曰表侄。称父之姑母曰祖姑母,自称曰内孙。姑父[丈]曰祖姑父[丈],自称曰内侄孙。称父之姑表兄弟及其妻曰表伯叔父母,自称曰表侄。称父之姨父母曰姨祖父母,自称曰姨孙。称父之姨表兄弟及其妻曰表伯叔父母,自称曰表侄。
    
    对于母糸之亲属的称呼
    称母之父母曰外祖父母或外公婆,自称曰外孙。称母之祖父母曰太外祖父母,自称曰外曾孙。称母之伯叔祖父母曰太外伯叔祖父母,自称曰外曾侄孙。称母之兄弟及其妻曰舅父母,自称曰甥或外甥。其子女曰表兄弟姊妹,自称曰表弟兄。称母之兄弟的儿媳曰表嫂或表弟妹,其女婿曰表姐夫或表妹夫,自称曰表弟或表兄。称表兄弟之子女曰表侄或表侄女,其妻或丈夫曰表侄媳,表侄婿,自称表叔或表伯。称母之姊妹及其丈夫曰姨父母,自称曰姨甥。其子女曰表兄弟姊妹,自称曰表弟兄。称表姊妹之子女曰表侄或表侄女,其妻或丈夫曰表侄媳,表侄女婿,自称曰表舅。称母之姊妹的儿媳曰表嫂或表弟妹,其女婿曰表姐夫或表妹夫,自称曰表弟兄。称母之伯叔父母曰外伯叔祖父母,自称曰外侄孙。称母之堂兄弟及其妻曰堂舅父母,自称曰堂甥。称母之从兄弟及其妻曰从舅父母,自称曰从甥。称母之外祖父母曰表太祖父母,自称曰表外曾孙。称母之舅父母曰表舅祖父母,自称曰表孙或表孙甥。称母之舅侄曰表兄弟,自称亦然。称舅母之父母曰表外祖父母,自称曰表外孙。称舅母之兄弟及其妻曰表舅父母,自称曰表甥。称继母之兄弟及其妻曰继舅父母,自称曰前甥。其子女曰继表兄弟姊妹,自称继表弟兄。称继母之姊妹及其丈夫曰继姨父母,自称曰前姨甥。其子女曰继表兄弟姊妹,自称曰继表弟兄。称继母之兄弟姊妹的儿媳曰继表嫂或继表弟妹,其女婿曰继表姐夫或继表妹夫,自称曰继表弟兄。称舅父母之婿曰表姊妹丈,自称曰表内弟,表内兄。
    
    对于妻之亲属的称呼
    
     称妻之父母曰岳父母,自称曰子婿或女婿。称妻之祖父母曰岳祖父母或太岳父母,自称曰孙婿或孙女婿。称妻之嫡母曰嫡岳母,自称曰庶婿。称妻之庶母曰庶岳母,自称曰嫡婿。称妻之继母曰继岳母,自称曰前婿或前女婿。称妻之兄弟曰内兄弟,自称曰姊妹丈或姊妹婿。称妻之伯叔父母曰伯叔岳父母,自称曰侄婿。称妻之兄弟之子曰贤内侄。自称曰姑丈。称妻之堂兄弟曰堂内兄弟,自称曰堂姊婿或堂妹婿。亦曰堂姐夫或堂妹夫。称妻之从兄弟曰从内兄弟,自称曰从姊婿或从妹婿,亦曰从姐夫或从妹夫。称妻之舅父母曰内舅父母,自称曰甥婿。称舅父之子曰内表兄弟,自称曰表姊婿或表妹婿,亦曰表姐夫或表妹夫。称妻之外祖父母曰内外祖父母,自称曰外孙婿或外孙女婿。称妻之姑父母曰内姑父母,自称曰内侄婿。称内姑之子曰内表兄弟,自称曰表妹婿或表姊婿,亦曰表姐夫或表妹夫。称内姑之父母曰太翁,太母,自称曰姻侄孙婿。称内姑丈之兄弟及其妻曰内舅伯叔父母,亦曰内姻伯叔父母,自称曰姻侄婿。称妻之姨父母曰内姨父母,自称曰姨甥婿。称内姨丈之父母曰内姨翁,内姨母。亦曰内姨太父母,自称曰姨孙婿。称内姨丈之兄弟及其妻曰内姨伯叔父母,自称曰姨侄婿。称内姨丈之子女曰内表兄弟,内表姊妹,自称曰表姊婿或表妹婿,亦曰表姐夫或表妹夫。
    
    对于姑之亲属的称呼
    称父之姊妹曰姑姑或姑母,自称曰侄或侄子。称姑之丈夫曰姑父或姑丈,自称曰内侄或内侄子。称姑丈之父母曰太翁,太母。自称曰姻侄孙。称姑丈之祖父母曰姑太翁,姑太母,自称曰姻曾侄孙。称姑丈之兄弟及其妻曰姻伯叔父母或曰表伯叔父母,自称曰姻侄亦曰姻表侄。称姑之子女曰表兄弟,表姊妹。自称曰表兄或表弟。称姑之侄曰表眷兄弟,自称曰姻兄或姻弟。称姑之亲家及其妻曰姑姻伯叔父母,自称曰姻内侄。称姑之婿曰表姐夫或表妹夫,亦曰表姐兄或表妹倩,自称曰内表弟或内表。称姑丈之姊妹曰姻姑姑,或姻姑母,自称曰表内侄。
    
    对于姨之亲属的称呼
    称母之姊妹曰姨或姨母,自称曰姨甥。称姨母之丈夫曰姨丈或姨父,自称曰姨甥。称姨丈之父母曰姨翁,姨姑,亦曰表太翁,表太母,自称曰表侄孙。称姨丈之祖父母曰姨太翁姨太母或曰表高祖父母,自称曰表曾孙。称姨丈之兄弟及其妻曰表伯叔父母,自称曰眷表侄。称姨之子女曰表兄弟表姊妹,自称曰表兄或表弟。称姨丈之侄曰表眷兄或表眷弟,自称曰眷表兄或眷表弟。称姨之资本家曰及其妻曰姨姻伯叔父母,自称曰姻姨甥。称姨之女婿曰表姊妹夫或曰表姐夫,表妹表倩。自称曰表内兄或表内弟。称姨丈之姊妹曰表姑,自称曰表内侄。
    
     对于姊妹之亲属的称呼
    称姊妹之丈夫曰姊夫,妹夫,亦曰姐兄,妹倩。自称曰内弟或内兄。称姊妹之子女曰甥,甥女,自称曰舅父。称姊妹夫之父母曰姐翁姐姑,妹翁妹姑。或曰姻伯叔父母。自称曰姻侄或姻晚生。称姊妹夫之祖父母曰姻太翁姻太母,或曰姻伯叔祖父母。自称曰姻侄孙或姻侍生。称姊妹夫之伯叔父母曰姻眷伯叔父母,自称曰姻眷侄或姻眷晚生。称姊妹夫之兄弟统称之姻寅兄,其妻统称之姻寅嫂,自称曰姻寅弟。称姊妹夫之堂兄弟统称之姻眷兄,其妻统称之姻眷嫂,自称曰姻眷弟。称姊妹夫之侄曰姻眷侄,自称曰姻眷伯叔或称姻眷侍生。称姊妹之女婿曰甥婿,自称曰内舅。称姊妹夫之姑父母曰姊姑母姊姑丈,妹姑母妹姑丈。自称曰内姻侄。称姊妹夫之姊妹曰姻姊姻妹,其夫曰姻姊夫姻妹夫。自称曰姻弟姻兄,姻内弟姻内兄。称姊妹夫之舅父母曰姊舅父母妹舅父母,自称曰姻侄甥。
    
    对于襟兄弟之亲属的称呼
    称妻之姊夫曰襟兄,自称曰襟弟。称妻之妹夫曰襟弟,自称曰襟兄。称襟兄弟之父曰襟翁又曰襟伯,自称曰襟侄或襟晚生。称襟兄弟之母曰襟伯母,自称曰襟侄或襟晚生。称襟兄弟之伯叔父母曰襟眷伯叔父母,自称曰襟眷侄或襟眷晚生。称襟兄弟之祖父母曰襟太翁襟太母或称襟太父襟太母,自称曰襟侄孙或襟晚生。称襟兄弟之兄弟曰襟寅兄弟,自称曰襟侍弟襟侍兄。称襟兄弟之堂兄弟曰襟眷兄弟,自称曰眷襟弟眷襟兄。称妻之姊妹之子女曰姨甥姨甥女,自称曰姨丈或姨父。称妻之姊妹的女婿曰姨女婿,自称曰内姨父或内姨丈。称襟兄弟之侄曰襟襟眷侄,自称曰眷襟侍生。称襟兄弟之姊妹曰襟姊襟妹,其丈夫曰襟姐夫襟妹夫。自称曰襟内弟或襟内兄。称襟兄弟之姑父母曰襟姑父母,自称曰襟内侄。日常称呼中,平辈以兄弟姊妹相称,大一辈以伯叔或父母相称,再大一辈以祖父母相称再大以高祖,再大用曾祖。小一辈者以侄称,再小一辈以孙称,再小一辈以曾孙称,再小以玄孙称之。家属中三代内以堂称,五代以从称,六代以外以族称,如族兄族弟等。
    此外但凡亲戚之难于称呼者,概可以谊冠之,即称之为谊伯谊汉谊兄谊弟等。或非亲戚而有他谊者可以老字或仁字冠之,即称之为老伯老叔老兄老弟也可称为仁伯仁叔仁兄仁弟等。自称也然
    
    作宅写彩一般格式
    例如;大哥写给妹夫。某府妹夫为甲第宏开志喜。四字;金玉满堂或惟妙惟俏均可内兄某某敬贺。又如;大姐哥写给姨丈[俗称]恭祝某府襟弟新居之庆,襟兄某某敬贺。
    
    贺新居四字
    
     得其所哉。大厦维新,金玉满堂,龙蟠凤居,右第钟祥,克昌克后;大启尔宇,长发其祥,竹苞松茂,五世其昌,美兴美轮,钟灵毓秀,肯构肯堂,福禄来成,居之安矣,妥居妥处。莺迁志喜,美仑美奂,堂构维新,凤楼梧桐,庚堂焕彩,甲耸鼎新,人杰地灵,恢宏世业,栋宇维新,华堂焕彩,画栋连云,高阁凌云。
    
    创造四经柱对
    天地交泰,年通月利,阴阳合祥,日吉时良。东鲁孔夫子。西歧周文王。南山钟进士。北海姜太公。
    
    起屋召吉
    天地交泰,阴阳合祥,年通月利,日吉时良,吉星拥护,恶曜退藏,天杀归天去,地杀归地藏,人杀归四方,恭请鲁班师洞鉴贺起栋梁。
    
    贺梁文
    太极镇中宫,吉宿来朝拱,华堂今启造,福禄永兴隆,贺梁贺梁长发其祥。贺梁头财丰谷足岁歌大有,贺梁尾兰芳桂秀堂宇增辉,贺梁前螽斯济济,瓜瓞绵绵,贺梁后大启文明桥梓蕃茂,贺梁左妥居妥处妥得其所,贺梁右尔子尔孙多,福禄多多,贺梁中钟灵毓秀,居凤蟠龙,维此栋梁。既贺再贺,吉庆无穷。一抛梁,福星高照,五世其昌。二抛梁,禄马来朝,永纳嘉祥。三抛梁,南山献颂,万寿无疆。四抛梁,纯喜日集,以泰以康。福禄寿喜归本主,世世代代,代代世世,富有绵长。天生五谷播之四方,以已有余济人无疆,愈济愈有愈有愈长,满堂增瑞气,书香溢满堂。庆满堂吉构既成,宝贵荣昌,植基巩固,地久天长。
    
    又召吉文
    黄帝开疆士,上梁下墙天地交泰山水朝祥,年通月利日吉时良,帝星临位禄马来堂,竹苞松茂,桂秀兰香,恭请鲁班祖师降监贺起栋梁。
    
    梁星
    ,天乙到中宫中到乙太。天乙太乙到中宫中到曲武曲文,天德月德到中宫中奇三节八,
    
    挽男四字
    南极星沈,蓬莱东赴,驾返蓉城,忠厚可风,微音尚存,哀及葭莩,百身莫赎,驾返帝乡,天不假年,典型足式,哲人其萎,赴魂箕尾,音容宛在,驾返蓬莱,仙游千古,男人典范。福寿全归,福全德备,德隆望重,德望常昭,齿德兼优,大德不灭,清白传家,长才末尽。南极星坠,大雅云亡,玉楼应召,与世长辞,吾将安仰,忠厚可钦,
    
    挽女四字
    瑶池西赴,音容宛在,慈惠可风,贞节可风,惠帐空悬,女流箴规,钟郝遗风,闰范犹存,萱堂月冷,痛切东床,慈懿风范,懿范长留,淑德长昭,母仪足式,慈竹风寒,慈云西逝懿范长存,壶懿常昭,母仪千古,共仰女宗,德比侃母,彤管留芳,驾返瑶池,琼楼月缺。婺星韬彩,宝婺星沉,女宗共仰,
    
    男女通用
    
     德高望重,德重如山,德音长流,贤德贯世,功德无量,恩德及我,思深似海,流芳千古,流芳百世,遗芳长存,万古流芳,永垂不朽,勤俭可风,克勤克俭,勤劳一生,光明磊落,正大光明,教子有方,如生如存,教诲难忘,沉痛哀悼,肝胆俱裂,悲泪如泉,遽成永决,
    
    岳父通用四字
    泰山其颓,泰山露蔽,雾隐泰山。东岳陨坠,半子失恃,年高德邵。
    
    岳母通用四字
    泰水枯竭,泰水断流,泰水塞堵,永怀岳母,岳母何往,半子失恃,
    
    兄弟姊妹通用四字
    手足分离,骨肉解剖,雁行折翼,又飞一凤,患难失顾,分痛有谁,棠棣花萎,姜被风寒。
    
    点主贺文
    东方有生气引之百兴运,一枝朱笔应运而灵,点山山清点水水明,点龙龙变化,点人人长生,点主主英灵,[读牌文读到主字]则点一点于其上王字加一点添休除咎易亏为盈王字加点变成主神主以定神灵以依主字一点红生安死顺家运亨通[再点]主字二点红神欣人乐,泄泄融融,[又再点]主字三点红祥臻瑞露福禄来崇灵主经灵笔厥子荣厥躬东成西就履厚席又丰伫看今后得庆无穷,奉主升堂簪花挂红永安宝位配祖从宗千秋奉祀万代兴隆[注意]点主时要先将桌子一张置木升一个升斗向东以红纸写一个阙字糊于其内盖阙者东阙也升为木器东方属木木有生气故用升写阙字取引东方生气旺木主之义也。又用烛台炷香三枝置于桌子上以迎东方太皋之神布置既毕主祭孙然后跪于桌子前载木顶上以待先生背后点主。
    
    迎主告祖文
    维
    中华人民共和国某年某月某日劂有阳世裔孙某某谨以酒礼庆馐之仪敢昭于;陇西郡太始祖孝妣开基祖孝妣历代祖孝妣高曾孝妣之前,跪曰;恭维我祖还重先绪贻燕冀之沵谋普荫孙枝卜螽羽之盛庆其启姓蕃宗之热诚谓丰且伟矣,蒸当祭祀血食千秋固其也,况父母牛眠卜葬木主迎归既毕慎终之仪敢忘远之礼特具不腆用表微枕伏异我祖若宗则形则著求格来当俾某奉祀之后生安死顺人乐欣在父母则外而马鬣高封皆千山以并峙而神灵永附历终古而长存在则多富永古占应洪范九畴之兆繁喜以介符华封三祝之称幽明得所世蕃昌庆祖德宗功沵锦勒于靡既矣。
    
    迎主告祖文
    维
    中华人民共和国某年某月某日,阳世裔孙某某谨以洒馐之仪敢昭告于;某某郡太始祖考妣开基祖考妣历代祖考妣高曾祖考妣祖孝考祖妣之前而祝曰;;恭维我祖陇西发迹其某君乡诗书垂训忠厚遗传创业垂统功德孔彰想彼霜露且动凄惨况某父母牛眠黄壤沵藏迎本主敢忘裸将谨奉微献籍慰衷肠伏冀我祖来格来当并引我父母同享受牌其形安宅穸主附神堂灵爽冥体各得休藏尤冀我祖惠泽多扬保我子孙永庆安康家运鸿泰遇事成祥三福多祝万福无疆庆我祖德弥颂不忘而以伯叔兄弟考妣内亲外戚孝考妣本村地主各家香火从祀谨告。
    
    首七荐单书写格式
    
     维
    中华人民共和国广东省海南行政区万宁县某某乡[现在可以写中华人民共和国海南省万宁市某某镇]某某村居住阳世不孝孤男或哀男某某某某兮。今当严父或慈母首七冥期所荐金银各物件列在一泪荐;天字一号大黑箱一个内载金银各物件[注意;可以写明如;明香若干,金银若干,衣服布匹若干,钱币若干等]奉上严父或慈母讳某某或某氏某某一魂收领,外鬼不得争夺。天字二号大黑箱一个内载金银若干,明香若干,衣服布匹若干,钱币若干等各物件奉上严父讳某某或慈母讳某氏某某一魂收领,外鬼不得争夺。[注意;如果父或母还健在者这款不写]天字二或三号黑箱一个内载金银若干,明香若干,衣服布匹若干,钱币若干等各物件奉上高祖考妣讳某某某氏[如果有妾者要写上称为高祖嫡或庶妣],[几人即写几]魂收领,外鬼不得争夺。天字三号。。。。。。天字四号。。。。。。直写至所有亡人[上五代有高祖父母,高祖伯叔父母,高祖姑父母。曾祖父母,曾祖伯叔父母,曾祖姑父母,祖父母,祖伯叔父母,祖姑父母。下五代有的也写。这乃上下五代起者,也可只上下三代起者。]二泪荐;地字一号黑箱一个内载金银若干。。。。。。等各物件奉上外高祖父母讳某某,某氏[几人写几]几魂收领,外鬼不得争夺。[二泪荐项查写母糸之直线亲属的亡者。上下五代者或上下三代者]。三泪荐;玄字一号黑箱一个内载金银若干。。。。。。等各物件奉上岳高祖父母讳某某,某氏[几人写几]几魂收领,外鬼不得争夺。[三泪荐项查写妻糸之直线亲属的亡者。上下五代者或上下三代者]四泪荐;黄字一号[箱或包服或手提包均可]内载金银若干。。。。。。等各物件奉上或奉给[辈分比已大者用奉上,小者用奉给]某某[写上称呼]讳某某,[几人写几]魂收领,外鬼不得争夺。[四泪项分写其他亲属之亡者]另荐;[字号随便选,也写上内载金银若干。。。。。。等物件奉上或奉给某某[写上称呼]讳某某[有几写几]魂收领,外鬼不得争夺。[本项分写其他关系者]。以上物件所过关隘一律放行不得截留。公元某某年某某月某某日。
    
    首七祭父母文
    维
    中华人民共和国公元某某年某某月某某日厥有阳世代祭侄某某率不孝男某某等谨以酒延时馐之仪泪祭于严父或慈母讳某某之灵而讣以文曰;父或母赋性兮孝及德全或谨慎慈淑兮训诲渊深我期父或母寿兮亿万斯年胡一疾兮寐舍或馆舍处损杳隔黄泉四顾彷徨兮如狂如颠换膺呼号兮俗见无缘幽冥永诀兮两地判然猿鹤泪哀草芊天长地久兮抱恨绵绵父或母其有灵兮鉴此清延鸣呼哀哉尚享。
    
    祭文之类
    
     女丧祭文[通用]
    维
    中华人民共和国某年岁次某某某月某日某某等谨以清酌时馐致祭于;某母某太夫人之灵曰;嗟呼夫人之德钟郝流芳夫人之誉肜管休扬早为人妇相夫有光及为人母教子有方待遇人以慈内外皆康持家以俭巨细藏臧岂期大数遂梦黄梁幽冥永隔实为可伤叨眷属闻讣彷徨妥具牲醴奠祭于堂仰祈灵鉴来格来尝哀哉尚享。
    
    祭外祖父文
    维
    中华人民共和国某年岁次某某某月某日,外孙某某谨以清洒时馐致祭于外祖父大人之灵曰;鸣呼维我外祖硕令名爱我父母垂及孙甥循循教诲如海恩沵祖孙永曷罄伤情登堂祭羞我醴牲神灵不味味鉴此微诚尚享。
    
    祭外祖母文
    维
    中华人民共和国某某年岁次某某某月某日,外孙某某等谨以清洒时馐致祭于外祖母太夫人之灵曰;鸣呼我祖贤淑有声爱我父母垂及孙甥提携捧负德厚恩深音容永隔曷胜零清醣薄奠祈鉴微诚哀哉尚享。
    
    祭舅父文
    维
    中华人民共和国某年岁次某某某月某日甥某某某等谨以菲馐椒浆致于某舅父大人之灵曰;鸣呼舅父氏之德根于性生舅氏之恩尤异常情教我诲我有言胥倾胡为仙游远隔幽冥谓阳莫涌耿耿难平清酒陈词聊表微诚灵其不昧来格来歆哀哉尚享。
    
    祭舅母文
    维
    中华人民共和国某年岁次某某某月某日甥某某等谨以清酒时馐致于某舅母太夫人曰;鸣呼维舅贤淑德配舅氏恩爱甥灵尤过矣舅母之恩与母堪比胡为礼侄五服弗备懿德可怀从今谁庇鄹奠卮于情难已尚享。
    
    祭姑父文
    维
    中华人民共和国某年岁次某某月某日内侄某某等谨以菲筵椒浆致于姑丈某公之灵曰;鸣呼惟翁匆父郎舅爱弥惟翁匆父琴瑟情忻因姑爱吾知有心在亲皆爱宜世其钦胡天不姑奄忽麈使我涕泣哀号莫禁薄具奠酌来格来歆哀哉尚享。
    
    祭姑母文
    维
    中华人民共和国某年岁次某某某月某日侄某某等谨以清酌时馐祭于某姑母夫人之灵曰;鸣呼我姑母淑德难量终温且惠实贞而良爱我如子视我如伤宜膺天眷亨寿无疆何卢辞世跨鹤高翔哀号莫及处备觞神其有鉴我心香哀哉尚享。
    
    祭姨丈文
    
     维
    中华人民共和国某年岁次某某某月某日姨甥某某等谨以菲筵椒浆致祭于姨丈某公之灵曰;鸣呼翁与
子父连襟戚谊视待父昆视我尤于之家人末当异视冀翁百龄长相依倚云胡一疾盏然而逝薄奠原处灵其鉴世尚享。
    
    祭姨母文
    维
    中华人民共和国某年岁次某年某某某月某日姨甥某某等谨以清酌时馐致祭于姨母某太夫人之灵曰;鸣呼姨母与我母为女兄弟雁行友爱贤淑有名抱我甥辈恩与母明胡仙逝上列飞琼悲予母予悼念零哀哉尚享。
    
    祭姊妹夫文
    维
    中华人民共和国某年岁次某年某某某月某日内兄或内弟某某等谨以便延清酒致祭于某君某某姊丈或妹丈之灵鸣呼郎舅之名虽列厥恩亲而序异姓弟昆吾翁若翁爱与姊妹平事母若母情与姊妹衡痛哉仙逝使我涕零办香三炷聊以告诫哀哉尚享。
    
    祭姊妹文
    维
    中华人民共和国某年岁次某年某某某年某月某日兄某某或弟某某等谨以菲延椒浆致祭于归某某郡某姊妹之灵曰;鸣呼惟吾姊妹兮女中之英处则孝友嫁有令名痛哉先逝棠悴无阴爱驰一本哀切同根幽冥修阻何以表诚登堂薄奠曷罄哀哉尚享。
    
    祭亲家文
    维
    中华人民共和国某年岁次某年某某某月某日因弟某某谨以清酌时馐祭致于某公某某亲家之灵曰;鸣呼吾翁之惟恺悌慈祥吾翁之行廉讲谦先待人以恕训子有方不于物怍无愧彼苍宜天眷顾俾寿而藏胡云一疾竟促慈爱航倏闻凶耗骑算帝乡某黍葭末曷彷徨敬陈薄奠聊表肠灵有知来格来尝哉尚享。
    
    祭亲家母文
    维
    中华人民共和国公元某某年某某月某某日厥有阳世姻弟某某谨以酒醴庶之仪祭致于;某府姻嫂某氏儒人之灵曰;惟吾姻嫂赋性维藏温良恭俭贞静幽闲少事父母孝顺可方长归夫子敬爱莫忘既克阶夫妯娌尤驾爱乎姑嫜待人接物施以欣颜持家教子牵彼周行懿德端厚周祥宜享暇寿以树女坊无何竖子竟肆其殃沈疴莫挽一旦伦亡销声匿迹再面无缘俾我半子孝愿莫偿俾我爱女姑训永凉呼天擗地哀号中堂某黍在薜末曰触情伤悲有冥献奚慰哀肠兹当辕驾谨奉微觞趋灵拜奠籍达心香伏维敬鉴来格来尝鸣呼哀哉尚享。
    
    祭祖[祝文]
    中华人民共和国公元某某年某某月某日,厥有阳世代祭孙某某率不孝裔孙某某谨以酒醴时馐之仪敢昭告于某某郡太始祖考妣开基祖考妣历代祖考妣高曾祖考妣祖考祖妣之前祝天之生物各有所根万殊虽别一本共循是以水从星宿山出昆仑庶类如此人更何论维有先祖烈其功褴褛笔路辟此为村兴宗创业佑启有孙丰功盛德浩浩无论凡为云日弟悉沐以存饮水思源念功报
    
     本当春祀且洁藻温矧逢大节边豆敢伦兹者某父母某七特具醴樽处诚奉祭籍达孝悃伏冀我祖降驾以闻忻然来格享此微芬尤希沛泽纠引父母魂舍暗出曙共纳清酵荐单所奉按名以分俾某祭后万象同春死者既慰生者亦含纯乎百禄庶我祖德万世沵尊以暨。[三,五,七可用者]
    
    子完婚祭祖文
    维
    中华人民共和国某年次岁某某某月某日裔孙某某谨以喜酒时馐之仪昭告于;某某群太始祖考妣历代祖考妣高曾祖考妣祖考祖妣之前而祝以文曰;天之生物各有所根万殊虽别一本共循是以水从星宿山出昆仑庶类如此人更何论恭维我祖烈烈其功褴褛笔路辟此为村兴宗创业佑启我孙丰功盛德浩浩无辟凡为云昱悉休以存饮水思源念切报本彼逢霜露且荐藻温况当荣节边豆敢伦兹者某由高小毕业特具醴樽倾诚庙祭籍达孝悃敬冀我祖降驾以闻忻然格享此微芹俾某祭后文思精纯心花越发笔扫千军循序渐进绝娄离伦庶我祖德于此弥尊以暨。伯叔兄弟考妣内亲外戚考妣本村地主各家香火从祀谨告。
    
    子完婚告文
    维
    公元某某年某某月某日承命嗣孙某某谨以牲酒之仪敢告于本宗某某氏历代孝妣之神前曰;天地交太保合太元,人间二美,星会桥边[新郎名与新娘名]夫妇团圆。命卺大吉。齐拜祖先华堂吉庆,笑语喧然。鸳鸯情侣,天配良缘,互敬互爱,好合百年,互勉互助,建设家园。同心同德,白头偕老。吾祖在上谅亦欢焉,伏希祖,佑启后贤,百世其昌,瓜瓞绵绵谨告。
    
    首七祭祖及亡人行礼程序
    序立鼓吹盟洗执事者各司其事代祭孙就位诸香案前送神跪献香叩首再叩首三叩首又跪叩首叩首六叩首又跪叩首叩首九叩首。行初献礼司樽者举壶酌洒诣太始祖考妣开基祖考妣历代祖考妣高曾祖考妣祖考祖妣之神位前跪献香叩首再叩首三叩首又诣伯叔兄弟考妣内亲外戚考妣之神位前跪献香叩首再叩首三叩首又诣本村地主各家香火之神位前献香叩首再叩首三叩首与诸现故显考妣之灵前跪献香叩首再叩首三叩首与复位跪读祝文[读毕]闭门灭亮亡人沐浴更衣举哀哀止复亮开门孝子匍匐灵前读奠文稽颡奠酌二奠酌三奠酌复位孝妇匍匐灵前稽颡奠酌二奠酌三奠酌复位叩首再叩首三叩首。行亚献礼司樽者举壶酌洒太始祖考妣开基祖考妣历代祖考妣高曾祖考妣祖考祖妣之神位前跪献香献酌献箸献羹献花饭献蔬叩首再叩首三叩首诣伯叔兄弟考妣内亲外戚考妣之神位前跑献香献酌献箸献羹献饭献蔬叩首再叩首三叩首与诣本村地主各家香火之神位前跑献香献酌献羹献饭献蔬叩首再叩首三叩首与现故考妣之神位前跪献香献酌献箸献羹献饭献蔬叩首再叩首三叩首复位跪读荐单[读毕]叩首再叩首三叩首。行终献礼司樽者举壶酌洒诣太始祖考妣开基祖考妣历代祖考妣高曾祖考妣祖考祖妣之神位前跑献香献榔献帛献财宝叩首再叩首三叩首与诣伯叔兄弟考妣内亲外戚考妣之神位前跑献香献榔献帛献财宝叩首再叩首三叩首与诣本村地主各家香火之神位前跪献香献榔献帛献财宝叩首再叩首三叩首与诣现故考妣之神位前跪献香献饭献蔬叩首再叩首三叩首后复位辞神跪叩首再叩首三叩首撒馔跪叩首叩首六叩首后送神跪叩首叩首九叩首后鼓吹焚烛化财宝执祝者奉祝执诔者奉诔执牌奉牌执帛者奉帛各诣燎所望燎诣礼毕。
    
    暇词
    祖考舍工祝承祭赐福无疆于汝孝子赉汝孝孙俾汝受福天于宜稼于田眉寿永年子子孙孙费替
    
     饮洒饮福洒谢福酒饮福肴谢福肴尔酒既清尔肴既罄公尸燕饮福禄寿成。
    
    继父母丧讣闻
    不孝孤或哀嗣男某某罪擘深重不自殆灭祸延继考或妣谥刚直或柔顺讳某某大人或某氏孺人痛于某某年某月某日某时寿终正寝或寿终内寝某某年某月某日某时享年几十岁不孝嗣男临丧哀痛五内崩裂不克讣凡属谨此讣闻孤或哀嗣男某某泣血稽颡齐哀服嗣孙某某泣稽颡期服侄某某扶泪稽首功服侄某某拭泪稽首国男功服侄某某拭泪稽首缌服婿某某拭泪稽首司书某侄,侄孙某某泪稽首
    
    [说明]男丧曰寿终正寝女丧曰寿终内寝六十以上者称享寿末及六十者称享年三十以下则称
    得年或存年或阅年。
    
    祖父母丧讣闻
    承重孙某某罪擘深重不自殒灭祸延显祖考或妣谥刚直或慈惠讳某某府君或某太孺人痛于公元某某年某月某日某时寿终正寝或寿终内寝距生于公元某某年某月某日某时享寿几十有岁承重孙某某亲视含殓遵礼成服苫次昏迷不及编讣风属姻世乡谊谨此讣闻承重孙某某泣血稽颡孤或哀子某某泣血稽颡齐哀期服孙某某泣稽颡齐哀五月曾孙某某泣稽首功服堂侄某某拭泪稽首司书服某侄侄孙泪稽首
    
    [注意]讣闻下款具名处凡与孤或哀子同辈者起首一字写与孤或哀子行起首一字平与齐期服
    孙同辈者起一宜较孤或哀子行首一字低一格此讣式要列不可不知也。
    
    父母丧讣闻
    不孝孤或哀男某某罪擘深重不自殒灭祸延显考或妣讳某府君或某氏孺人痛于公元某某年某月某日某时寿终正寝或寿终内寝距生于公元某某年某月某日某时享寿几十岁不孝男某某亲视殓遵祀成服苫次昏不及编讣尚蒙姻世乡族谊赐言曷胜痛感之至哀此讣闻孤或哀男某某泣血稽首齐衰期服孙某某泣稽首期服侄某某扶泪稽首功服从侄某某拭泪稽首功服侄孙某某拭泪稽首缌麻从侄孙某某拭泪首缌服婿某某某某拭泪稽首功服甥某某某某拭泪稽首
    
     司书服侄或侄孙某某某某泪稽首
    
    说明;
    子为父母服斩哀三年用泣血稽首子为继母服斩三年用泣血稽首孙为祖父母服齐哀不杖期用泣稽首曾孙为曾祖父母服齐哀五月用泣稽首玄孙为高祖父母服齐哀三月用泣稽首出嗣男为亲生父母服齐哀不杖期用泣稽首承嗣子为养父母服斩哀三年用泣稽首妾子为嫡母服斩哀三年用泣稽首侄为伯叔父母服缌麻用杖泪稽首从侄为从伯叔父母服小功用拭泪稽首再从侄为再从伯叔父母服缌麻用拭泪稽首侄孙为伯叔祖父母服小功用拭泪稽首从侄孙为从伯叔祖父母服缌麻用拭泪稽首孙甥为外祖父母服小功,外甥为舅父服小功为舅母服缌麻用拭泪稽首婿为岳父母服缌麻用拭泪稽首妾子为亲生母服斩哀三年用泣血稽首嫡子及众子为庶母服齐哀杖期用泣稽首承重孙为祖父母服斩三年用泣稽首次子或众子之长子其父已卒为祖父母齐哀杖期用泣稽首。
    
    又说明;
    直糸自期服以下切称泣稽首旁糸自大功以下切称杖泪稽诈以下切称拭泪稽首惟子与承重孙称泣血稽首母丧百日内又父丧用哀连孤子父丧百日外又母丧用严制加哀子母丧百日外又父丧慈制加孤子父丧百日内又祖丧孤哀承重孙父母丧有兄弟出继,孤哀子某某泣血稽颡期孙某某,出嗣降服子某某降服孙某某仝杖泪稽首拜父母丧有子过继同胞兄弟孤哀子泣血稽颡期服孙某某,嗣弟期孙某某仝杖泪稽首拜父丧百日内庶母丧嫡母在当嫡庶有子孤加杖期限子偕弟孤加本生哀子某某仝泣血稽颡拜父母丧长子长孙俱死末有承嗣孤哀众子某某泣稽颡期服宗孙某杖泪稽首继父丧已立继子妾又生子纫不能平丧孤嗣子某牵弟纫孤子仝泣血稽颡拜父母丧百日内又妻丧孤哀加期经生某某泣血稽颡拜生父母丧百日内又继父母丧降期服加孤哀嗣子某某泣血稽颡拜已出继主生父母无子丧出嗣回治丧降服子某某泣血稽查颡拜嫡孙主祖父母有叔弟有子承重孙某某孤哀子某某仝泣血稽颡拜继孙主祖父母丧其父居次过继伯父嗣承重某某偕父叔孤哀子仝泣血稽颡拜次孙主祖父母丧有叔承重次孙某某孤哀子某仝泣血稽颡拜后祖母丧前后祖母有子庶祖母在堂有子承大母重孙某某孤哀前哀某某仝泣血稽颡拜庶子主后嫡母无子丧孤哀前哀嫡子某某庶子主父丧后嫡母在堂孤哀前嫡子某某庶子主父丧嫡母已丧生母在堂孤前哀嫡子某某
    
     庶子主生母丧嫡母在堂无子孤承嫡慈舍哀子某某泣血稽颡主妻丧有母在期经生或期服生主妻增无母杖期生主长子丧反服生主次子众子丧及长孙丧俱期服生妻丧无长子有长孙有次子有次孙杖期生某某杖泪一期孙某某男哀子某某一期孙杖泪某仝泣血稽颡父母丧百日外又妻丧制加期侄生杖泪稽首父母丧百日外又次媳丧制加功服生某偕男期加期侄生仝杖泪稽首妻丧百日内又长媳丧杖期加期服生某某泪牵男加期限侄生某泣血稽颡长子丧百日内又妻丧有孙反服加杖期生某某杖泪牵孙孤加期限服某某泣血稽颡继室丧有子期侄生某某杖泪牵男哀前哀子妾丧义缌生主妾丧有子而正室在亦有子义缌生某某牵男嫡出杖期子某某杖泪本生子某泣血稽颡主长媳丧长子有孙期服生某某牵男期侄夫某仝杖泪孙哀子某主次媳众媳丧无子有孙功服生某杖泪率孙孤哀子主后长媳丧长子在前后媳俱无子庶媳在堂有子期服生某率男期侄某仝杖泪嫡子某泣血稽颡
    
    三七祭亡人文维
    中华人民共和国某年岁次某某某月某日厥有阳世不孝孤或哀男某某等谨以清酌菲仪泪奠于显考或妣讳某某府君或某氏孺人之灵曰我父或母逝世兮笑语方泯日月奄忽兮三七倏臻临卢回念兮哀慕沵深彷徨顾盼兮陟岵屺难寻只泪彼秋兮涕泗连连声凄夜鹤兮肠断杜鹃擗泪不见兮沈痛何伸特具薄触兮泪奠于灵聊代生前兮视膳问寐父或母其末临兮歆此鸣呼哀哉尚响
    
    五七祭亡人文
    维
    中华人民共和国公元某某年某月某日厥有阳世孤男或哀男某某等谨以时馐之仪泪奠于显考或显妣讳某某府君或某氏孺人之灵鸣呼吾父或母鹤化兮四七初兰光阴疾兮五七又回念生前兮育我艰难功劳思深兮如海潭昊天冈极兮德大如山终难返哺兮大受莫还苫次静思兮摆念何安惟濡猿泪兮月冷更残悲哀谁应兮痛苦徒殚呼嗟我命兮酸楚何堪兹值五卢兮聊奠灵坛籍此清酷兮缕沥胸肝哀冀灵爽兮临此桓来格来尝兮青睐以观鸣呼哀哉尚响
    
    七七祭亡人文
    维
    中华人民共和国某年岁次某某某月某日或公元某某某某年某月某日厥有阳世孤或哀子某某等谨以庶馐之仪泪泪奠于显考或显妣讳某某府君或某氏儒人之灵曰;鸣呼人之最痛兮死别生离尤其可惨兮风木凄其忆父或母辞阳兮揆达几时转瞬又届七卢之期窀穸已营兮灵輀将移从此难再兮扶柩诉私徒见堂上兮寂寞其情仪瞻依何靠兮训诲永澌言念及此兮泪益逶迤中情郁结兮何自以舒谨具不腆兮籍作奉迤灵其来格来兮釜纳此仪哀哉尚响。
    
    现代较常用的称呼
    父族称呼
    
     父母;1;称父母亲大人,自称儿男某某,已故者称显考父或显考妣大人,自称孝男某某。2;对他人称自己的父母说家父或家母,自称小儿。已故者称先父母。父之父母;1;称之为祖父母大人,自称儿孙某某。已故者称显考或祖显妣某某大人,自称孙子某某。2;对他人称自己的祖父母说家祖父母,已故的称为先祖考妣。称祖父之胞兄弟曰;伯叔祖大人,自称侄孙某某或侄某某。称父之胞兄弟曰;伯叔大人;自称脉侄某某。称父之胞兄弟的妻子曰;伯叔母自称脉侄。称兄嫂曰;尊嫂自称夫弟回称贤叔自称愚嫂。称侄妇曰;贤侄媳自称愚叔或伯父回称伯或叔翁。称弟妇曰;贤弟妇自称夫兄回称尊伯自称愚弟妇。称祖母之父曰;外曾祖大人自秒愚外曾孙。称祖母之亲伯叔曰;外曾伯叔祖大人自称愚蠢外曾孙或外曾侄。称祖母之胞兄弟曰;舅祖大人自称愚甥孙。称祖母之胞姊妹曰;姨祖母自称愚姨侄孙。称祖母之胞脉侄曰;表伯叔大人自称表侄。称祖母胞兄弟之婿曰;表姑父自称表内侄。称祖母胞姊妹之婿曰;姨表姻兄弟自称愚姨表姻弟兄。称祖母之脉侄之妻曰;表伯叔母自称愚姨侄。
    
    母族的称呼
    称母之父曰;外祖父大人自称愚外孙。称服内伯叔曰;外伯叔祖大人自称愚外侄孙。称母之姑夫曰;外祖姑夫大人自称愚姻内侄孙。称母之亲姊妹夫曰;姨丈大人自称愚姨甥。称母之脉侄女之夫曰;表姊妹夫自称内表弟兄。称母之胞姊妹之婿曰;姨表姊妹夫自称姨表弟兄。称母之胞兄弟曰;舅父大人自称愚外侄或甥。称母之亲表兄弟曰;表舅自称愚姻侄。称母之母曰;外祖母自称愚外孙。称母服内伯叔母曰;外伯叔祖母自称愚外侄孙。称母之胞兄弟之妻曰;舅母自称愚外侄或愚甥。称母服内之侄媳曰;表嫂或表弟妹自称表夫兄弟。称母之胞姊妹曰;姨母自称姨甥或姨侄。称母服内之侄女曰;贤表姊妹自称表兄弟。称母服内之侄孙女曰;贤表侄女自称愚表伯叔。称母胞姊妹之曰;姨表姊妹自称姨表兄弟。称母胞姊妹之媳曰;姨表嫂或姨表弟妹自称姨表兄弟。称母表兄弟之妻曰;表舅母自称愚表甥。
    
    妻族的称呼
    称妻之曾祖曰;岳曾祖大人自称愚曾孙婿。称妻之祖父曰;岳祖大人自称愚孙婿。称妻服内之伯叔曰;岳伯叔大人自称侄婿。称妻之父曰;岳丈大人自称女婿或黍子婿。
    
     称妻之胞兄弟曰;内兄弟自称姊妹夫。称妻之母舅曰;内大人自称愚甥婿。称妻之表兄弟曰;内表兄弟自称愚表姊妹夫。称妻之亲表侄曰;贤表内侄自称表姑丈。称妻之亲表伯叔曰;内伯叔大人自称表侄婿。称妻之服内之祖姑夫曰;内姑夫大人自称愚内侄婿。称妻之胞姊妹夫曰;襟兄弟自称愚襟兄弟。称妻姑母之子曰;内表兄弟自称表姊妹夫。称妻胞兄弟之媳曰;贤内侄媳自称愚内姑夫。称妻胞姊妹之子曰;贤姨侄自称黍姨丈。称妻胞姊妹之婿曰;贤姨侄婿自称黍姻姨丈。称妻之母曰;岳母大人自称女婿或黍子婿。称妻之嫡母曰;岳庶母大人自称愚甥婿。称妻之胞兄弟之妻曰;姻眷嫂自称姻待生。亦称内嫂或内弟妹自姊妹夫。称妻内服之侄妇曰;贤侄媳自称愚姑夫。或姑丈。称妻内服之伯叔母曰;岳伯叔母自称愚侄婿。称妻之外祖母曰;姻外祖母自称愚外孙婿。称妻之亲舅母曰;内舅母自称愚孙婿。称妻之亲表兄弟妇曰;内表嫂自称姻表侍生。称妻服内之姑母曰;内姑母自称姻侄婿。称妻之胞姊妹曰;贤姊妹自称愚姨夫或姊妹夫。称妻胞姊妹之婿曰;贤侄婿自称黍姨丈。称妻胞姊妹之女曰;贤侄女自称黍姨丈或黍姨父。称妻胞兄弟之子曰;贤内侄自称愚姑丈或愚姑父。称岳父之亲舅母曰;内舅祖姑自称愚甥孙婿。称岳母之姊妹曰;内姨母自称愚侄婿。称岳母姊妹之媳曰;内姨嫂自称姻姨表侍生。
    
    姻戚称呼
    称祖亲家曰;姻老太翁先生自称姻再侄。称父之亲家曰;姻太翁先生自称姻侄或姻晚生。称亲家之父曰;姻太翁先生自称姻侄或姻晚生。称子亲家之父孙亲家之祖曰;姻太翁先生自称姻弟或姻兄。称子之亲家曰;姻台自称姻愚弟。称婿之伯叔曰;姻兄台自称姻愚弟。伯叔之内侄曰;姻表兄自称姻愚弟。称亲家曰;姻翁某老大人自称愚姻弟。称亲家母曰;姻母某老儒人自称眷侍生。
    
    各亲之称呼
    称女之夫曰;贤婿自称黍岳丈或岳父。侄女之夫曰;贤侄婿自称愚伯叔。称女之子曰;贤外孙自称黍外祖或外公或外祖父。称侄女之子曰;贤外侄孙自称愚外伯叔祖或外伯叔公。
    
     称姊妹之夫曰;姊妹夫自称内兄弟。称姊妹之子曰;贤外侄或贤外甥自称舅氏或舅父。称姊妹之翁姑曰;姻太翁[母]自称姻晚生。称姑夫曰;姑丈大人自称愚内侄。称姑母之子曰;表兄弟。称姑父之兄弟曰;表伯叔自称愚表侄。称女之婿曰;贤外孙婿自称姻黍外祖或姻黍外公。称妇之外孙曰;贤姻外曾孙自称黍姻外曾祖。称姊妹之婿曰;贤甥婿自称愚内舅。称姑母之婿曰;表姊妹夫自称表兄弟。称父之姊妹曰;姑母自称内侄或脉侄。称姊妹之女或媳曰;贤外甥女或甥媳自称舅或舅父。称姑之媳曰;表嫂[弟妹]自称表弟[兄]或表侍生。称姑母之孙女或孙媳曰;表侄女侄媳自称表伯叔。
    
    师友的称呼
    称业师曰;老师自称受业或学生。称老师之妻曰。师母自称学生。称老师之父曰;太老师大人自称门下晚生。称老师之母曰;师太母自称门下晚生。称老师之子媳曰;师兄[嫂]或世兄[嫂]自称世弟或世侍生。称老师之女曰;世姊妹自称世侍生。称子之业师曰;老师自称世侍生。学生;称贤友世侄自称友生。称学生之父曰;仁兄自称世弟。称学生之媳曰;世嫂自称世侍生。称学生之母曰;尊嫂自称世侍生。称朋友曰;仁兄弟自称愚弟兄谦称教弟。称同学曰;学兄砚自称学弟。同乡;仁兄自称乡愚弟。同庚;庚兄自称庚弟。
    
    吊丧文
    男丧祭文维
    公元某某年岁次某某某月某日某某等谨以三牲不腆之仪致祭于大德望某公讳某某[同志]之灵前曰;鸣呼天之生人兮厥赋维同,良之秉分兮,独厚我公,雍容足式兮德望何崇,优游自适兮攸尔潜宗怅望不见兮杳查音容只酒斗酒兮仪愧不丰冀,公陟降兮釜我微哀伏维尚享。
    
    女丧祭文
    维
    公元某某年岁次某某某月某日某某等谨以清酌庶馐之仪致祭于大淑德某母讳某某太夫人之灵前曰;夫人之德百世流芳,夫人之誉千村颂扬,早为人妇相夫有光,及为人母教子有方,待人以慈内外皆康。持家以俭巨细咸藏。岂期大数遽梦黄梁幽明永隔,实为可伤,黍叨眷属,
    
     闻噩傍徨。爰具牲礼,奠敬于堂仰祭灵贶是格是尝伏维尚享。
    
    祭父文
    维
    公元某年岁次某某,某月某日,孝子某某等牲酒时馐致祭于显考某某府君之灵前曰;鸣呼,父赋性兮孝友德全,生我育兮,训诲渊源。我期父寿兮,亿万期年。胡为一疾兮,馆宿遽捐。使我儿辈兮,肝断流连。呼天辟踊兮风木凄怜。音容何适兮杳隔黄泉兮。四频傍徨兮,如狂如癫。抚膺呼号兮,欲见无缘。幽明永决兮,窀穸寒烟。猿惊鹤唳兮,衰草芊芊,天长地久兮,怆恨绵绵。父其有灵兮,鉴此清延。鸣呼哀哉尚享。
    
    祭母文
    维
    公元某年岁次某某,某月某日,孝子某某等牲酒时馐致祭于显妣某某夫人之灵前曰;鸣呼,母懿德兮德慎慈贤,生我育兮,训诲渊源。我期母寿兮,亿万期年。何为一疾兮,寐宿遽捐。使我儿辈兮,肝断流连。呼天辟踊兮风木凄怜。音容何适兮杳隔黄泉兮。四频傍徨兮,如狂如癫。抚膺呼号兮,欲见无缘。幽明永决兮,窀穸寒烟。猿惊鹤唳兮,衰草芊芊,天长地久兮,怆恨绵绵。母其有灵兮,鉴此清延。鸣呼尚享。
    
    追悼悼词
    今天是某年某月某日,我们怀着沉痛的心情,肝胆俱裂,悲泪如泉来参加某某同志的追悼大会,某某同志不幸于某年某月某日因患某病医治不效与世长辞,终年某岁。某某同志某年毕业于某某学校,某年加入中国共产党,自参加工作以来,几十年如一日,全心全意为人民,生活简朴,克勤克俭,为人正大光明,待人和气,谦虚谨慎,在成绩面前不骄不躁,再接再厉。在困难面前,顽强战斗,勇往直前。是人民的好公仆,是党的好儿女。曾多次被评为先进工作者和优秀党员。某某同志不仅工作上取得优异的成绩,而且治家有道,教子有方,家庭和睦,子女成长茁壮,前程无限。真可谓之书香门第春光暖,吉庆人家幸福多。所以某某同志的一生是光荣的一生,幸福的一生。某某同志虽与我们永决,但他的一生是我们学习的榜样,我们只有化悲痛力量,学习某某同志那种完全彻底,全心全意为人民服务的精神;公平正直的作风,勇敢顽强,无谓困难的意志;艰苦奋斗,治家教子的原则。在新的时代和新的形势下,提出更新的要求,争取更大的胜利。某某同志安息吧。
    
    讣告
    某某同志因病于某月某日在某某某不幸逝世,享受[终年]某某岁。某某某同志于某某年参加工作,并于某某年某月加入中国共产党,历任某某某等职。某某某同志的追悼大会于某月某日某时在某某地举行,其亲朋戚友与某某同志生前友好如送花圈或需参加吊唁者请按时前往。某某同志治丧委员会启某年某月某日,
    
    写祭帐一般格式
    祭帐一般要直写,从右向左安排三部分;第一部分;面向右手边,顶头主要写死者姓名加颂词称呼。
    
     第二部分;正中间写祭帐语四个字,安排的距离要一致。第三部分;面向左手边顶尾写送祭帐人署名加身份称呼及悼词。如;
    
    挽男女前辈
    德望某某公某某老大人大淑德某某母某某老孺人千古
    
    泰挽
    沉痛哀悼某某大人或同志逝世
    
    山平
    
    其辈
    
    颓
    承命下愚婿某某某夫妇敬挽。
    
    男瘁
    重庆下世印某某哀挽
    
    鞠
    沉痛哀悼某某孺人或女士仙游千古
    
    躬
    
    尽
    
    懿
    
    德
    
    可
    
    风
    
    重庆下世印某某哀挽注意;送祭帐的与死者是同姓,送者只署名,不要写姓。死者姓可写可不写。
    
    

分享给好友:

0


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多