nj200801 / 茶余饭后 / 六十四卦发音表整理

分享

   

六十四卦发音表整理

2018-12-22  nj200801

六十四卦发音表整理

六十四卦发音有些易友不熟悉,这里整理一份,供大家参考备查使用。

一.《易经》上经:

1.乾卦:读 qián

2.坤卦:读 kūn

3.屯卦:读 zhūn

4.蒙卦:读 méng

5.需卦:读 xū

6.讼卦:读 sòng

7.师卦:读 shī

8.比卦:读 bì

9.小畜卦: xiao xù

10.履卦:读 lǚ

11.泰卦:读 tài

12.否卦:读 pǐ

13.同人卦:tóng rén

14.大有卦:读 dà yōu

15.谦卦:读 qiān

16.豫卦:读 yǜ

17.随卦:读 suí

18.蛊卦:读 gǔ

19.临卦:读 lín

20.观卦:读 guān

21.噬嗑卦: shì hé

22.贲卦:读 bì

23.剥卦:读 bō

24.复卦:读 fù

25.无妄卦:wú wàng

26.大畜卦: dà xù

27.颐卦:读 yí

28.大过卦: dà guò

25.无妄卦:wú wàng

26.大畜卦: dà xù

29.坎卦:读 kǎn

30.离卦:读 lí

二.《易经》下经:

31.咸卦:读 xián

32.恒卦:读 héng

33.遁卦:读 dùn

34大壮卦dà zhuàng

35.晋卦:读 jìn

36.明夷卦:míng yí

37.家人卦:jiā rén

38.睽卦:读 kuí

39.蹇卦:读 jiǎn

40.解卦:读 xiè

41.损卦:读 sǔn

42.益卦:读 yì

43.夬卦:读 guài

44.姤卦:读 gòu

45.萃卦:读 cuì

46.升卦:读 shēng

47.困卦:读 kùn

48.井卦:读 jǐng

49.革卦:读 gé

50.鼎卦:读 dǐng

51.震卦:读 zhèn

52.艮卦:读 gèn

53.渐卦:读 jiàn

54.归妹卦:guī mèi

55.丰卦:读 fēng

56.旅卦:读 lǚ

57.巽卦:读 xùn

58.兑卦:读 duì

59.涣卦:读 huàn

60.节卦:读 jié

61.中孚卦:zhōng fú

62.小过卦:xiǎo guò

63.既济卦: jì jì

64.未济卦: wèi jì

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>