yuxu7639 / 紫微斗数实战... / 紫微斗数之诸星的排布规律

分享

   

紫微斗数之诸星的排布规律

2020-03-09  yuxu7639
正月出生的文昌在财帛  地空在子女    
二月出生的文昌在疾厄  地空在财帛   
三月出生的文昌在迁移  地空在疾厄  
四月出生的文昌在仆役  地空在迁移
五月出生的文昌在官禄  地空在仆役
六月出生的文昌在田宅  地空在官禄
七月出生的文昌在福德  地空在田宅
八月出生的文昌在父母  地空在福德
九月出生的文昌在命宫  地空在父母
十月出生的文昌在兄弟  地空在命宫
冬月出生的文昌在夫妻  地空在兄弟
腊月出生的文昌在子女  地空在夫妻


天姚  丑时在命  寅时在父母   卯时在福德  辰时在田宅  巳时在官禄  午时在仆役  未时在迁徙   申时在疾厄  酉时在财帛  戌时在子女  亥时在夫妻  子时在兄弟

天刑子时在疾厄  丑时在财帛  寅时在子女  卯时在夫妻  辰时在兄弟  巳时在命宫   午时在父母  未时在福德  申时在田宅  酉时在官禄 戌时在仆役  亥时在迁徙紫微在命宫,则兄弟宫永远是天机,
紫微在命宫,则子女宫永远是太阳。
紫微在命宫,则财帛宫永远是武曲。
紫微在命宫,则疾厄宫永远是天同。
紫微在命宫,则官禄宫永远是廉贞。


天机在命宫,则父母宫永远是紫微。
天机在命宫,则夫妻宫永远是太阳。
天机在命宫,则子女宫永远是武曲。
天机在命宫,则财帛宫永远是天同。
天机在命宫,则仆役宫永远是廉贞。


太阳在命宫,则田宅宫永远是紫微。
太阳在命宫,则福德宫永远是天机。
太阳在命宫,则兄弟宫永远是武曲。
太阳在命宫,则夫妻宫永远是天同。
太阳在命宫,则疾厄宫永远是廉贞。


武曲在命宫,则父母宫永远是太阳。
武曲在命宫,则田宅宫永远是天机。
武曲在命宫,则官禄宫永远是紫微。
武曲在命宫,则兄弟宫永远是天同。
武曲在命宫,则财帛宫永远是廉贞。


天同在命宫,则父母宫永远是武曲。
天同在命宫,则福德宫永远是太阳。
天同在命宫,则官禄宫永远是天机。
天同在命宫,则交友宫永远是紫微。
天同在命宫,则子女宫永远是廉贞。廉贞在命宫,则财帛宫永远是紫微。
廉贞在命宫,则疾厄宫永远是天机。
廉贞在命宫,则仆役宫永远是太阳。
廉贞在命宫,则官禄宫永远是武曲。
廉贞在命宫,则田宅宫永远是天同。天府在命宫,则父母宫永远是太阴。
天府在命宫,则福德宫永远是贪狼。
天府在命宫,则田宅宫永远是巨门。
天府在命宫,则官禄宫永远是天相。
天府在命宫,则仆役宫永远是天梁。
天府在命宫,则迁移宫永远是七杀。
天府在命宫,则夫妻宫永远是破军。


太阴在命宫,则父母宫永远是贪狼。
太阴在命宫,则福德宫永远是巨门。
太阴在命宫,则田宅宫永远是天相。
太阴在命宫,则官禄宫永远是天梁。
太阴在命宫,则仆役宫永远是七杀。
太阴在命宫,则子女宫永远是破军。
太阴在命宫,则兄弟宫永远是天府。贪狼在命宫,则父母宫永远是巨门。
贪狼在命宫,则福德宫永远是天相。
贪狼在命宫,则田宅宫永远是天梁。
贪狼在命宫,则官禄宫永远是七杀。
贪狼在命宫,则财帛宫永远是破军。
贪狼在命宫,则夫妻宫永远是天府。
贪狼在命宫,则兄弟宫永远是太阴。


巨门在命宫,则父母宫永远是天相。
巨门在命宫,则福德宫永远是天梁。
巨门在命宫,则田宅宫永远是七杀。
巨门在命宫,则疾厄宫永远是破军。
巨门在命宫,则子女宫永远是天府。
巨门在命宫,则夫妻宫永远是太阴。
巨门在命宫,则兄弟宫永远是贪狼。


天相在命宫,则父母宫永远是天梁。
天相在命宫,则福德宫永远是七杀。
天相在命宫,则迁移宫永远是破军。
天相在命宫,则财帛宫永远是天府。
天相在命宫,则子女宫永远是太阴。
天相在命宫,则夫妻宫永远是贪狼。
天相在命宫,则兄弟宫永远是巨门。


天梁在命宫,则父母宫永远是七杀。
天梁在命宫,则仆役宫永远是破军。
天梁在命宫,则疾厄宫永远是天府。
天梁在命宫,则财帛宫永远是太阴。
天梁在命宫,则子女宫永远是贪狼。
天梁在命宫,则夫妻宫永远是巨门。
天梁在命宫,则兄弟宫永远是天相。七杀在命宫,则官禄宫永远是破军。
七杀在命宫,则迁移宫永远是天府。
七杀在命宫,则疾厄宫永远是太阴。
七杀在命宫,则财帛宫永远是贪狼。
七杀在命宫,则子女宫永远是巨门。
七杀在命宫,则夫妻宫永远是天相。
七杀在命宫,则兄弟宫永远是天梁。


破军在命宫,则福德宫永远是天府。
破军在命宫,则田宅宫永远是太阴。
破军在命宫,则官禄宫永远是贪狼。
破军在命宫,则仆役宫永远是巨门。
破军在命宫,则迁移宫永远是天相。
破军在命宫,则疾厄宫永远是天梁。
破军在命宫,则财帛宫永远是七杀。太阴永远和武曲暗合
太阳永远和天府暗合
破军永远和天机暗合
廉贞永远和天梁暗合
贪狼永远和天同暗合

紫微的对宫,永远与巨门暗合;
七杀的对宫,永远和太阳暗合;
天相的对宫,永远和天机暗合;
天相的对宫,永远是破军;
七杀的对宫,永远是天府;


紫微永远和巨门暗害

七杀永远和太阳暗害

天机永远和天相暗害 
在十二星系中,天机永远与太阴、巨门、天梁同宫或相对.可见这三颗星曜对天机影响的重要。 
在子午两宫,天机巨门相对;在卯酉两宫。[天机巨门]同度。故子午卯酉四垣为[机巨]的组合。 
在丑未两宫.天机天梁相对;在辰戌两宫,[天机天梁]同度。故辰戌丑未四垣为[机梁]的组合。 
在巳亥两宫,天机太阴相对.;在寅申两宫,(天机太阴]同度。故寅申巳亥四垣为[机阴]的组合。

 
太阳在十二宫中的星系结构,永远与太阴、巨门、天梁三曜同度或对拱。所以这三颗星,对太阳的影响很大。 
在子午两宫;太阳与天梁相拱;在卯酉两宫,[太阳天梁]同度。故子午卯酉四垣为[阳梁]的组合。 
在辰戌两宫,太阳与太阴相拱;在丑未两宫,[太阳太阴]同度。故辰戌丑未四垣为[阴阳]的组合。  
在巳亥两宫,太阳与巨门相拱;在寅申两宫,[太阳巨门]同度。故寅申己亥四垣为阳巨]的组合。

紫微分布于十二宫,可以分成[独坐]、[紫破]、[紫府]、[紫贪]、[紫相]、[紫杀]六个结构,其对宫亦为杀、破狼与天府,可见紫微跟这四颗星曜关系甚大。

在星系组合方面,武曲与天府、贪狼、天相、七杀、破军五曜组成同度的星系。
然而[武府]必对七杀;[武杀]必对天府;[武相]必对破军;[武破]必对天相;[武贪]对宫无星,但武曲独坐之时,又必与贪狼相对。  因此可以说,
在子午卯酉宫的[武府杀]是一个系统;
在寅申巳亥宫的[武破相]是一个系统;
在辰戌丑未宫的[武贪]自成一个系统。

在十二宫分布中,天同必与太阴、巨门、天梁三曜,同度或对拱。 
在子午卯酉四垣,为[同阴]的组合;
在辰戌丑未四垣,为[同巨]的组合;
在寅申巳亥四垣,为[同梁]的组合。 

廉贞在十二宫的分布,其基本结构相当复杂。他跟七杀、破军、贪狼、天府、天相,五曜关系最深,或同度,或互对,而亦能会上紫微及武曲。 
在子午宫,[廉贞天相]同度,对破军;在卯酉宫,[廉贞破军]同度,对天相。成为[廉破相]的基本组合。 
在丑未宫,[廉贞七杀]同度,对天府;在辰戌宫,[廉贞天府』同度,对七杀。成为[廉杀府]的基本组合。 
在寅申宫,廉贞与食狼相对;在巳亥宫,则[廉贞贪狼]同度,成为[廉贪]的基本组合。     


与天府有密切关系的星曜,除七杀外,尚有武曲、紫微、廉贞三曜。 
在子午宫,[武曲天府]同度;在卯酉宫,则天府独坐,对[武曲七杀],构成[武府杀]的星系。 
在丑未宫,天府独坐,对宫为[廉贞七杀];在辰戌宫,[廉贞天府]同度。构成[廉府杀]的星系。 
在寅申宫,[紫微天府]同度;在巳亥宫,天府独坐,对宫为[紫微七杀]。 


太阴在十二宫中的星系结构,必与天同、太阳、天机同度或相对。  
于子午卯酉四垣为[同阴]的组合;
于辰戌丑未四垣为[阴阳]的组合;
于寅申巳亥四垣为[机阴]的组合。


在十二宫中分布,贪狼跟武曲、紫微、廉贞三颗星曜,或同度、或相对,所以关系甚深。 
在子午二宫,贪狼独坐,对拱紫微;在卯酉二宫,则为[紫微贪狼]同度。所以在子午卯酉四旺宫,都为[紫贪]
在辰戌二宫,贪狼独坐,对拱武曲;在丑未二宫,则为[贪狼武曲]同度。所以在辰戌丑未四墓位,都为[武贪] 
在申寅二宫,贪狼独坐,对拱廉贞;在巳亥二宫,则为[廉贞贪狼]同度。所以在寅申巳亥四生地,都为[廉贪]


于十二宫分布,巨门与天同、太阳、天机三曜,或同度,或对拱,所以关系甚深。 
在子午二宫,巨门独坐,对拱天机;在卯西二宫,[巨门天机]同度。所以在子午卯酉四垣,为[机巨]的结构。 
在辰戌二宫,巨门独坐,对拱天同;在丑未二宫,[天同巨门]同度,所以在辰戌丑未四垣,为[同巨]的结构。 
在巳亥二宫,巨门独坐,对宫为太阳;在申寅二宫,[太阳巨门]同度,所以在寅申巳亥四垣,为[曰巨]的结构。

天相在十二宫的组合,有两个必须注意。
一为永被巨门、天梁相夹,可以影响天相的性质,此点已见前论。
一为必与破军相对,亦足以发生影响。
天相在卯酉二宫独坐,对宫为廉贞破军;在子午二宫,[廉贞天相]同度。所以在子午卯酉四垣,为[廉破相]的组合。 
在丑未二宫,天相独坐,对宫为[紫微破军];在辰戌二宫,[紫微天相]同度。所以在辰戌丑未四垣,为[紫破相]的组合。 
在巳亥二宫,天相独坐,对宫为[武曲破军];在寅申二宫,[武曲天相]同度。所以在寅申巳亥四宫,为[武破相]的组合。 


在十二宫中的分布,天梁跟天同、太阳、天机三曜,或同度,或相对,关系深切。 
在子午二宫,天梁与太阳相对,在卯本二宫,[天梁太阳]同宫,所以在子午卯酉四垣,为[阳梁]的组合。 
在丑未二宫,天梁与天机相对;在辰戌二宫,[天梁天机]同度,所以在辰戌丑未四垣,为[机梁]的组合。 
在巳亥二宫,为天梁与天同相对,在寅申二宫,为[天同天梁]同度。所以在寅申巳亥四垣,为[同梁]的组合。


七杀在十二宫中的组合,必与天府相对。
在子午二宫,七杀独坐,对拱[武曲天府],在卯酉二宫,[武曲七杀]同度,故子午卯酉四垣,为[武杀府]的组合。 
在辰戌二宫,七杀独坐,对拱[廉贞天府];在丑未二宫,[廉贞七杀]同度,故辰戌丑未四垣,为[廉杀府]的组合。 
在寅申二宫,七杀独坐,对拱[紫微天府],在巳亥二宫,[紫微七杀]同度,故寅申巳亥四宫,为[紫杀府]的组合。 


在十二宫中的组合,破军必永与天相对拱,天相属于[财荫夹印],或属于[刑忌夹印],对于破军的影响甚为重要。 
在子午二宫,破军独坐,对宫为[廉贞天相];在卯酉二宫,[廉贞破军]同度;故子午卯酉四垣,为[廉破相]组合。 
在辰戌二宫,破军独坐,对宫为[紫微天相];在丑未二宫,[紫微破军]同度,故辰戍丑未四垣,为[紫破相]组合。 
在寅申二宫,破军独坐,对宫为[武曲天相];在巳亥二宫,[武曲破军]同度;故寅申巳亥四垣,为[武破相]组合。 【玩转地球-王星东  整理编写】
                    


                            

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>