QDLF888 / 观点 / 白马非马的错误在哪?

0 0

   

白马非马的错误在哪?

原创
2020-03-27  QDLF888

、文、晓锦源

“白马非马,可乎?”曰:“可。”

 曰:“何哉?”曰:“马者,所以命形也。白者,所以命色也。命色者,非命形也,故曰白马非马。”

 曰:“有白马,不可谓无马也。不可谓无马者,非马也?有白马为有马,白之非马,何也?”

 曰:“求马,黄、黑马皆可致。求白马,黄、黑马不可致。使白马乃马也,是所求一也,所求一者,白者不异马也。所求不异,如黄、黑马有可有不可,何也?可与不可其相非明。故黄、黑马一也,而可以应有马,而不可以应有白马,是白马之非马审矣。”

大意:

客方:可以说白马不等于马吗?

公孙龙:可以。

 客方:为什么?

 公孙龙:“马”是对物“形”方面的规定,“白马”则是对马“色”方面的规定,对“色”方面的规定与对“形”方面的规定性,自然是不同的。所以说,对不同的概念加以不同规定的结果,白马与马也是不同的。

 客方:有白马,不可以说是没有马。既然不可以说是没有马,那么白马不就是马了?既然有白马称为有马,那么为什么白色的马就不是马呢?

 公孙龙:如果要求得到“马”,黄马、黑马都可以满足要求;如果要求得到 “白马”,黄马、黑马就不能满足要求了。假使白马就是马,那么要求得到马与要求得到白马便完全一样了,但是,如果要求得到马与要求得到白马没有区别 ,那么,为什么黄马、黑马有时答应有马而不可以答应有白马呢、「既然可以答应有马而不可以答应有白马。」,这就明显地说明要求得到“马” 与要求得到“白马”是完全不同的。所以,同样一匹黄马或黑马可以答应有马,而不可以答应有白马。「这就是说明原来“白马乃马”的假设是不 能成立的」。所以,“白马区别于马”,这是清楚不过的事理。

{白马}是{马}的真子集,这一点很多人都认识到了。大家还没提到的是,‘‘是’’这个字的含义。

从集合角度来说,‘‘是’’等同于‘‘包含于’’,所以“白马是马”的说法是对的,反过来,“马是白马”就不对了。“非”可以理解为对包含“是”’这个字的命题取反,所以“白马非马”就是不对的。公孙龙犯的错误在于,他把“是”理解为“等价”,对“等价”取反就是“不等价”,白马的确与马不等价,所以他才认为“白马非马”。

“是”这个字应该只有逻辑判断的意思,而“包含于”的逻辑关系,应该来自于汉语语序,就是说“白马,马也”,或“白马是马”,表达的是“‘白马’包含于‘马’,成立”这么个意思。“白马”不等价于“马”,这点没有异议,但汉语中的“XX,非YY”句型,不表达“XX不等价于YY”这个意思。所以“白马非马”是不对的,公孙龙没理解汉语的内在逻辑。不过就目前的讨论来看,想搞清楚汉语内在逻辑确实不容易-_-||

另外,有人对“XX,是YY的”这个句型有异议。我的理解是,这是个省略句,其实表达的是“XX是YY的事物”,所以还可以用同样的方法去理解。

白马指的是白色的马,“白色的”属于形容词性质,但可以约简成“白”,从而让它成为“形式名词”,再通过成为名词的“白”与“马”之间构成同位格,进而让这个概念产生歧义。

实际上,这句话重点在于“马”,而不是在于“马的颜色”,但由于汉字的逻辑让其产生问题,即“非”字到底代表的意义是“不是”还是“不属于”。

而与之相反的“是”字,我们一般认为它同时包含“is”和“is a kind of”两种意义,这就是一个所谓的语言漏洞。反过来说,“非”字也变得摸棱两可了。

实际上,这概念是“名词”的格调比“形容词性名词”较高,还是一致。

如果一致的情况:白马=白∩马,马的类别中不再讨论颜色,而由别的东西去考究,例如外形。

实际上,这并不可行,因为会构成大量的不同指标。这其实在我看来就是一种“笨人的小聪明”,“笨人的小聪明”本质就是把一个东西不断细分,分得不可再分的时候,取其不相同之处作为评断事务的标准,换在现实应用中,就是那些“不得要领的人”以及“双重标准的人”。

  猜你喜欢

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多