分享

笠翁对韵全文带拼音打印版

2020-04-03  心灵牧场书馆

《笠翁对韵》全文带拼音

lǐ yú 《 lì wēnɡ duì yùn 》

李渔《笠翁对韵 》

yī dōnɡ

一 东

tiān duì dì , yǔ duì fēnɡ 。dà lù duì chánɡ kōnɡ 。

天 对 地,雨对 风 。大陆对 长空 。

shān huā duì hǎi shù , chì rì duì cānɡ qiónɡ 。

山花 对 海树 ,赤日对 苍穹 。

léi yǐn yǐn , wù mēnɡ mēnɡ 。

雷 隐隐 ,雾蒙蒙 。

rì xià duì tiān zhōnɡ 。 fēnɡ ɡāo qiū yuè bái , yǔ jì wǎn xiá hónɡ 。

日下 对 天中 。风高秋月白 ,雨霁晚霞红 。

niú nǚ èr xīnɡ hé zuǒ yòu , shēn shānɡ liǎnɡ yào dòu xī dōnɡ 。

牛女二星 河左右 ,参商两曜斗西东 。

shí yuè sāi biān , sà sà hán shuānɡ jīnɡ shù lǚ ; sān dōnɡ jiānɡ shànɡ , màn màn shuò xuě lěnɡ yú wēnɡ 。

十月塞边,飒飒寒霜惊戍旅;三冬江上,漫漫朔雪冷鱼翁。

hé duì hàn , lǜ duì hónɡ 。yǔ bó duì léi ɡōnɡ

河对汉 ,绿对红 。雨伯对 雷公 。

yān lóu duì xuě dònɡ , yuè diàn duì tiān ɡōnɡ 。

烟楼 对 雪洞 ,月殿 对 天宫 。

yún ài dài , rì tónɡ ménɡ 。 là jī duì yú pénɡ 。

云 叆叇 ,日曈朦 。腊屐对 渔蓬 。

ɡuò tiān xīnɡ sì jiàn , tǔ hún yuè rú ɡōnɡ 。

过天星 似箭 ,吐魂月 如弓 。

yì lǚ kè fénɡ méi zǐ yǔ , chí tínɡ rén yì hé huā fēnɡ 。

驿旅客逢 梅子雨,池亭人 挹荷花风 。

máo diàn cūn qián , hào yuè zhuì lín jī chànɡ yùn ; bǎn qiáo lù shɑnɡ , qīnɡ shuānɡ suǒ dào mǎ xínɡ zōnɡ 。

茅店村前,皓月坠林鸡唱韵;板桥路上,青霜锁道马行踪 。

shān duì hǎi , huá duì sōnɡ 。sì yuè duì sān ɡōnɡ 。

山 对 海 ,华 对 嵩 。四岳 对 三公 。

ɡōnɡ huā duì jìn liǔ , sāi yàn duì jiānɡ lónɡ 。

宫花 对 禁柳 ,塞雁 对 江龙 。

qīnɡ shǔ diàn , ɡuǎnɡ hán ɡōnɡ 。 shí cuì duì tí hónɡ 。

清 暑 殿 ,广 寒 宫 。拾翠 对 题红 。

zhuānɡ zhōu mènɡ huà dié , lǚ wànɡ zhào fēi xiónɡ 。

庄周梦化蝶 ,吕望兆飞熊 。

běi yǒu dānɡ fēnɡ tínɡ xià shàn , nán lián pù rì shěnɡ dōnɡ hōnɡ 。

北牖当风 停夏扇 ,南帘曝日省冬烘 。

hè wǔ lóu tóu , yù dí nònɡ cán xiān zǐ yuè ; fènɡ xiánɡ tái shànɡ , zǐ xiāo chuī duàn měi rén fēnɡ 。

鹤舞楼头,玉笛弄残仙子月;凤翔台上,紫箫吹断美人风 。

èr dōnɡ

二 冬

chén duì wǔ , xià duì dōnɡ 。 xià shǎnɡ duì ɡāo chōnɡ 。

晨 对 午,夏 对 冬 。下晌 对 高舂 。

qīnɡ chūn duì bái zhòu , ɡǔ bǎi duì cānɡ sōnɡ 。

青春 对 白昼 ,古柏 对 苍松 。

chuí diào kè , hè chú wēnɡ 。xiān hè duì shén lónɡ 。

垂钓客,荷锄翁 。仙鹤对 神龙 。

fènɡ ɡuàn zhū shǎn shuò , chī dài yù línɡ lónɡ 。

凤冠珠闪烁 ,螭带玉玲珑 。

sān yuán jí dì cái qiān qǐnɡ , yì pǐn dānɡ cháo lù wàn zhōnɡ 。

三元及第才千顷,一品当朝禄万钟。

huā è lóu qián , xiān lǐ pán ɡēn diào ɡuó mài ; chén xiānɡ tínɡ pàn , jiāo yánɡ shàn chǒnɡ qǐ biān fēnɡ 。

花萼楼前,仙李盘根调国脉;沉香亭畔,娇杨擅宠起边风 。

qīnɡ duì dàn , báo duì nónɡ 。 mù ɡǔ duì chén zhōnɡ 。

清 对 淡 ,薄 对 浓 。暮鼓对 晨钟 。

shān chá duì shí jú , yān suǒ duì yún fēnɡ 。

山茶 对 石菊,烟锁 对 云封 。

jīn hàn dàn , yù fú rónɡ 。 lǜ qǐ duì qīnɡ fēnɡ 。

金 菡 萏 ,玉芙蓉 。绿绮对 青锋 。

zǎo tānɡ xiān sù jiǔ , wǎn shí jì cháo yōnɡ 。

早 汤 先 宿酒 ,晚 食 继朝 饔 。

tánɡ kù jīn qián nénɡ huà dié, yán jīn bǎo jiàn huì chénɡ lónɡ 。

唐 库金 钱 能 化 蝶 ,延 津 宝 剑 会 成 龙 。

wū xiá lànɡ chuán , yún yǔ huānɡ tánɡ shén nǚ miào ; dài zōnɡ yáo wànɡ , ér sūn luó liè zhànɡ ren fēnɡ 。

巫峡浪传,云雨荒唐神女庙;岱宗遥望,儿孙罗列丈人峰。

fán duì jiǎn , dié duì zhònɡ 。 yì lǎn duì xīn yōnɡ 。

繁 对 简 ,叠 对 重 。意懒 对 心 慵 。

xiān wēnɡ duì shì bàn , dào fàn duì rú zōnɡ 。

仙 翁 对 释 伴 ,道 范 对 儒宗 。

huā zhuó zhuó , cǎo qì qì 。 lànɡ dié duì kuánɡ fēnɡ 。

花 灼 灼 ,草 葺葺。浪 蝶 对 狂 蜂 。

shù ɡān jūn zǐ zhú , wǔ shù dài fu sōnɡ 。

数 竿 君 子竹 ,五树 大 夫松 。

ɡāo huánɡ miè xiànɡ pínɡ sān jié , yú dì chénɡ yáo jí sì xiōnɡ 。

高 皇 灭 项 凭 三 杰 ,虞帝承 尧 殛四凶 。

nèi yuàn jiā rén , mǎn dì fēnɡ ɡuānɡ chóu bú jìn ; biān ɡuān ɡuò kè , lián tiān yān cǎo hàn wú qiónɡ 。

内 苑 佳 人 ,满 地风 光 愁 不尽 ;边 关 过 客,连 天 烟 草 憾 无穷 。

sān jiānɡ

三 江

qí duì ǒu , zhǐ duì shuānɡ 。 dà hǎi duì chánɡ jiānɡ 。

奇对 偶,只 对 双 。大海 对 长 江 。

jīn pán duì yù zhǎn , bǎo zhú duì yín ɡānɡ 。 zhū qī kǎn , bì shā chuānɡ 。 wǔ diào duì ɡē qiānɡ 。

金 盘 对 玉盏 ,宝 烛 对 银 釭 。朱 漆槛 ,碧纱 窗 。舞调 对 歌腔 。

hàn xìnɡ tuī mǎ wǔ , xià jiàn zhù ménɡ pánɡ 。 sì shōu liè ɡuó qún wánɡ fú , sān zhù ɡāo chénɡ zhònɡ dí jiànɡ 。

汉 兴 推 马武,夏 谏 著 尨 逄 。四收 列 国 群 王 服,三 筑 高 城 众 敌降 。

kuà fènɡ dēnɡ tái , xiāo sǎ xiān jī qín yuè yù ; zhǎn shé dānɡ dào , yīnɡ xiónɡ tiān zǐ hàn liú bānɡ 。

跨 凤 登 台 ,潇 洒仙 姬秦 月 玉;斩 蛇 当 道 ,英 雄 天 子汉 刘 邦 。

yán duì mào , xiànɡ duì pánɡ 。 bù niǎn duì tú ɡànɡ 。

颜 对 貌 ,像 对 庞 。步辇 对 徒杠 。

tínɡ zhēn duì ɡē zhú , yì lǎn duì xīn jiànɡ 。 dēnɡ shán shǎn , yuè chuánɡ chuánɡ 。 lǎn pèi duì fēi huánɡ 。

停 针 对 搁竺 ,意懒 对 心 降 。灯 闪 闪 ,月 幢 幢 。揽 辔 对 飞 艎 。

liǔ dī chí jùn mǎ , huā yuàn fèi cūn ménɡ 。 jiǔ liànɡ wēi xūn qiónɡ yǎo jiá , xiānɡ chén méi yìn yù lián shuānɡ 。

柳 堤驰 骏 马,花 院 吠 村 尨 。酒 量 微 熏 琼 杳 颊 ,香 尘 没 印 玉莲 双 。

shī xiě dān fēnɡ , hán fū yōu huái liú jié shuǐ ; lèi dàn bān zhú , shùn fēi yí hàn jī yú jiānɡ 。

诗 写 丹 枫 ,韩 夫幽 怀 流 节 水 ;泪 弹 斑 竹 ,舜 妃 遗憾 积湡江 。

sì zhī

四 支

quán duì shí , ɡān duì zhī 。 chuī zhú duì dàn sī 。

泉 对 石 ,干 对 枝 。吹 竹 对 弹 丝。

shān tínɡ duì shuǐ xiè , yīnɡ wǔ duì lú cí 。 wǔ sè bǐ , shí xiānɡ cí 。 pō mò duì chuán zhī 。

山 亭 对 水 榭 ,鹦 鹉对 鸬鹚。五色笔,十 香 词。泼墨对 传 卮 。

shén qí hán ɡān huà , xiónɡ hún lǐ línɡ shī 。 jǐ chù huā jiē xīn duó jǐn , yǒu rén xiānɡ jìnɡ dàn nínɡ zhī 。

神 奇韩 干 画 ,雄 浑 李陵 诗 。几处 花 街 新 夺 锦 ,有 人 香 径 淡 凝 脂 。

wàn lǐ fēnɡ yān , zhàn shì biān tóu zhēnɡ bǎo sāi ; yì lí ɡāo yǔ , nónɡ fū cūn wài jìn chénɡ shí 。

万 里烽 烟 ,战 士 边 头 争 宝 塞 ;一犁膏 雨,农 夫村 外 尽 乘 时 。

zǔ duì hǎi , fù duì shī 。 diǎn qī duì miáo zhī 。

俎对 醢 ,赋对 诗 。点 漆对 描 脂 。

yáo zān duì zhū lǚ , jiàn kè duì qín shī 。 ɡū jiǔ jià , mǎi shān zī 。 ɡuó sè duì xiān zī。

瑶 簪 对 珠 履,剑 客对 琴 师 。沽酒 价 ,买 山 资。国 色对 仙 姿。

wǎn xiá mínɡ sì jǐn , chūn yǔ xì rú sī 。 liǔ bàn chánɡ dī qiān wàn shù , huā hénɡ yě sì liǎnɡ sān zhī 。

晚 霞 明 似锦 ,春 雨细如丝。柳 绊 长 堤千 万 树 ,花 横 野寺两 三 枝 。

zǐ ɡài huánɡ qí , tiān xiànɡ yù zhàn jiānɡ zuǒ dì ; qīnɡ páo bái mǎ , tónɡ yáo zhōnɡ yīnɡ shòu yánɡ ér 。

紫盖 黄 旗,天 象 预占 江 左 地;青 袍 白 马,童 谣 终 应 寿 阳 儿。

zhēn duì zàn , fǒu duì zhī 。 yínɡ zhào duì cán sī 。

箴 对 赞 ,缶 对 卮 。萤 炤 对 蚕 丝。

qīnɡ jū duì chánɡ xiù , ruì cǎo duì línɡ zhī 。 liú tì cè , duàn chánɡ shī 。 hóu shé duì yāo zhī 。

轻 裾对 长 袖 ,瑞 草 对 灵 芝 。流 涕策,断 肠 诗 。喉 舌 对 腰 肢 。

yún zhōnɡ xiónɡ hǔ jiānɡ , tiān shànɡ fènɡ huánɡ ér 。 yǔ miào qiān nián chuí jú yòu ,yáo jiē sān chǐ fù máo cí 。

云 中 熊 虎将 ,天 上 凤 凰 儿。禹庙 千 年 垂 桔柚 ,尧 阶 三 尺 覆茅 茨。

xiānɡ zhú hán yān , yāo xià qīnɡ shā lónɡ dài mào ; hǎi tánɡ jīnɡ yǔ , liǎn biān qīnɡ lèi shī yān zhi 。

湘 竹 含 烟 ,腰 下 轻 纱 笼 玳 瑁 ;海 棠 经 雨,脸 边 清 泪 湿 胭 脂 。

zhēnɡ duì rànɡ , wànɡ duì sī 。 yě ɡě duì shān zhī 。

争 对 让 ,望 对 思。野葛对 山 栀 。

xiān fēnɡ duì dào ɡǔ , tiān zào duì rén wéi 。 zhuān zhū jiàn , bó lànɡ zhuī 。 jīnɡ wěi duì ɡān zhī 。

仙 风 对 道 骨,天 造 对 人 为 。专 诸 剑 ,博浪 椎 。经 纬 对 干 支 。

wèi zūn mín wù zhǔ , dé zhònɡ dì wánɡ shī 。 wànɡ qiē bù fánɡ rén qù yuǎn , xīn mánɡ wú nài mǎ xínɡ chí 。

位 尊 民 物主 ,德重 帝王 师 。望 切 不妨 人 去远 ,心 忙 无奈 马行 迟 。

jīn wū bì lái , fù qǐ mào lín tí zhù bǐ ; yù lóu chénɡ hòu ,jì xū chānɡ ɡǔ fù nánɡ cí 。

金 屋闭来 ,赋乞茂 林 题柱 笔;玉楼 成 后 ,记须昌 谷负囊 词。

wǔ wēi

五 微

xián duì shènɡ , shì duì fēi 。 jiào ào duì cān wēi 。

贤 对 圣 ,是 对 非 。觉 奥对 参 微 。

yú shū duì yàn zì , cǎo shě duì chái fēi 。 jī xiǎo chànɡ ,zhì cháo fēi 。 hónɡ shòu duì lǜ féi 。

鱼书 对 雁 字,草 舍 对 柴 扉 。鸡晓 唱 ,雉 朝 飞 。红 瘦 对 绿肥 。

jǔ bēi yāo yuè yǐn , qí mǎ tà huā ɡuī 。 huánɡ ɡài nénɡ chénɡ chì bì jié , chén pínɡ shàn jiě bái dēnɡ wēi 。

举杯 邀 月 饮 ,骑马踏花 归 。黄 盖 能 成 赤 壁捷 ,陈 平 善 解 白 登 危 。

tài bái shū tánɡ , pù quán chuí dì sān qiān chǐ ; kǒnɡ mínɡ sì miào , lǎo bǎi cān tiān sì shí wéi 。

太 白 书 堂 ,瀑泉 垂 地三 千 尺 ;孔 明 祀庙 ,老 柏 参 天 四十 围 。

ɡē duì jiǎ , wò duì wéi 。 dànɡ dànɡ duì wēi wēi 。

戈对 甲 ,幄对 帏 。荡 荡 对 巍 巍 。

yán tān duì shào pǔ , jìnɡ jú duì yí wēi 。 zhàn hónɡ jiàn , cǎi fènɡ fēi 。 hǔ bǎnɡ duì lónɡ qí 。

严 滩 对 邵 圃,靖 菊对 夷薇 。占 鸿 渐 ,采 凤 飞 。虎榜 对 龙 旗。

xīn zhōnɡ luó jǐn xiù , kǒu nèi tǔ zhū jī 。 kuān hónɡ huò dá ɡāo huánɡ liànɡ , chì zhà àn yǎ bà zhǔ wēi 。

心 中 罗 锦 绣 ,口 内 吐珠 玑。宽 宏 豁 达高 皇 量 ,叱 咤 暗哑霸主 威 。

miè xiànɡ xìnɡ liú , jiǎo tù jìn shí zóu ɡǒu sǐ ; lián wú jù wèi , pí xiū tún chù wò lónɡ ɡuī 。

灭 项 兴 刘 ,狡 兔尽 时 走 狗 死;连 吴拒魏 ,貔貅 屯 处 卧龙 归 。

shuāi duì shènɡ , mì duì xī 。jì fú duì cháo yī 。

衰 对 盛 ,密对 稀。祭服对 朝 衣。

jī chuānɡ duì yàn tǎ , qiū bǎnɡ duì chūn wéi 。 wū yī xiànɡ , yàn zi jī 。 jiǔ bié duì chū ɡuī 。

鸡窗 对 雁 塔,秋 榜 对 春 闱 。乌衣巷 ,燕 子矶。久 别 对 初 归 。

tiān zī zhēn yáo tiǎo , shènɡ dé shí ɡuānɡ huī 。 pán táo zǐ què lái jīn mǔ , lǐnɡ lì hónɡ chén jìn yù fēi 。

天 姿真 窈 窕 ,圣 德实 光 辉 。蟠 桃 紫阙 来 金 母,岭 荔红 尘 进 玉妃 。

bà zhǔ jūn yínɡ , yà fù dān xīn zhuànɡ yù dòu ; chánɡ ān jiǔ shì , zhé xiān kuánɡ xìnɡ huàn yín ɡuī 。

霸 主 军 营 , 亚 父 丹 心 撞 玉 斗 ; 长 安 酒 市 , 谪 仙 狂 兴 换 银 龟 。

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
  转藏 全屏 打印 分享 献花(0

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多