wenxuefeng360 / 高考英语(公... / 2020年高考英语考纲词汇XYZ(含音频)

分享

   

2020年高考英语考纲词汇XYZ(含音频)

2020-04-13  wenxuefen...

X

X-ray [eks-reɪ] n. X射线;X光 

Y

yard [jɑːd] n. 码;院子

yawn [jɔːn] v. 打哈欠 

year [jɪə(r), jəː(r)] n. 年 

yell [jel] v. 叫喊,吼叫 

yellow [ˈjeləʊ] a. 黄色的 

yes [jes] ad. 是,好,同意 

yesterday [ˈjestədeɪ] n.& ad. 昨天

yet [jet] ad. 尚,还,仍然 

yoghurt ['jɔgət] n. 酸奶 

you [juː, jʊ]  pron. 你;你们 

young [jʌŋ] a. 年轻的 

your [jɔ:(r)] pron. 你的;你们的 

yours [jɔːz, jʊəz] pron. 你的;你们的 

yourself [jɔːˈself] pron. 你自己

yourselves [jɔː'selvz] pron. 你们自己 

youth [juːθ] n. 青春;青年 

yummy [ˈjʌmɪ] a. 很好吃的 

Z

zebra [ˈzebrə, ˈziːbrə] n. 斑马 

zebra -crossing [ˈzebrə-ˈkrɔsɪŋ] 人行横道线(斑马线) 

zero [ˈzɪərəʊ] n. & num.零,零度,零点 

zip [zɪp] v.& n.拉开(或扣上)……的拉链;拉链 

zip code(美) =postcode(英)邮政区号 

zipper [ˈzɪpə(r)] n. 拉链 

zone [zəʊn] n. 区域;范围 

zoo [zuː] n. 动物园

zoom [zuːm] v. 快速移动,迅速前往,猛涨  

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>