axxlyd / UC八字 / 【转】王鹏飞:地支藏干本气、中气、余气...

分享

   

【转】王鹏飞:地支藏干本气、中气、余气的界定

2021-08-13  axxlyd
地支藏干气势有强弱之分,最强的天干通常叫做本气(又称主气),次强的天干为中气,最弱的称为余气(又称杂气)。当天干透出的天干在地支中有本气根时,说明该天干旺而有力,有中气根时则次旺,有余气根时就相对弱点,如果连余气根也没有,就说明该天干较弱。

先看地支藏干歌诀:

 子藏癸水在其中,丑中癸辛己土同。
 寅藏甲木和丙戊,卯中乙木独相逢。
 辰藏乙木兼戊癸,巳中庚金有丙戊。
 午藏丁火并己土,未中乙木加己丁。
 申藏戊土庚行壬,酉中辛金独丰隆。
 戌藏辛金及丁戊,亥中壬水甲木存。

由 于各种命理著作比如《渊海子平》、《三名通会》等不同版本给出的排列次序各不相同,大多是中、余气颠倒错位的比较多,因此后人众说不一。有的书说丑宫己辛 癸,有的书又说丑宫己癸辛,让读者分不清中气、余气,不但使许多命理爱好者摸不着头脑,专业从事命理的学者也颇感费神。

 

 

笔者认为,本气、中气、余气的判定可依据五行气势旺相休囚死的原则判定:

 当令者旺
 令生者相
 生令者休
 克令者囚
 令克者死


五行气势旺度(气势不代表本质):旺 > 相 > 休 > 囚 > 死


 

根据以上方法,现将十二个地支中所藏的本气天干、中气天干和余气天干一一找出来:
 

子藏癸水在其中:癸水五行同子水当令,癸为本气,没有中气和余气。

丑中癸辛己土同:己土五行同丑土当令,己为本气;土生辛金相,辛为中气;土克癸水死,癸为余气。

寅藏甲木和丙戊:甲木五行同寅木当令,甲为本气;木生丙火相,丙为中气;木克戊土死,戊为余气。

卯中乙木独相逢:乙木五行同卯木当令,乙为本气,没有中气和余气。

辰藏乙木兼戊癸:戊土五行同辰土当令,戊为本气;乙木克土囚,乙为中气;土克癸水死,癸为余气。
巳中庚金有丙戊:丙火五行同巳火当令,丙为本气;火生戊土相,戊为中气;火克庚金死,庚为余气。

午藏丁火并己土:丁火五行同午火当令,丁为本气;火生己土相,己为中气,没有余气。

未中乙木加己丁:己土五行同未土当令,己为本气;丁火生土休,丁为中气;乙木克土囚,乙为余气。

申藏戊土庚行壬:庚金五行同申金当令,庚为本气;金生壬水相,壬为中气;戊土生金休,戊为余气。

酉中辛金独丰隆:辛金五行同酉金当令,辛为本气,没有中气和余气。

戌藏辛金及丁戊:戊土五行同戌土当令,戊为本气;土生辛金相,辛为中气,丁火生土休,丁为余气。

亥中壬水甲木存:壬水五行同亥水当令,壬为本气;水生甲木相,甲为中气,没有余气。


 为了便于记忆,按本气、中气、余气的顺序排列地支藏干口诀如下:

 子中独藏癸,丑藏己辛癸。
 寅藏甲丙戊,卯中乙木独。
 辰藏戊乙癸,巳藏丙戊庚。
午藏丁与己,未藏己丁乙。
 申藏庚壬戊,酉中辛丰隆。
 戌藏戊辛丁,亥中壬甲存。


——引自 四柱八字网

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>