DRAWICON(CROSS(VAR44,VAR55) AND VAR55<30,2,1);DRAWICON(CROSS(VAR55,VAR44) AND VAR55>30,97,2);
VAR1:=4*SMA((CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100,5,1)-3*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100,5,1),3.2,1),COLORYELLOW,LINETHICK1;VAR1A:=(HHV(HIGH,9)-CLOSE)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100-70;VAR3A:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;VAR6A:=VAR5A-VAR2A;VAR200:=(CLOSE-LLV(LOW,20))/(HHV(HIGH,20)-LLV(LOW,20))*100;VAR300:=SMA(SMA(VAR200,3,1),3,1)/28.57;
DRAWTEXT(FILTER(Var5>0.3,30),h*1.05,''--->顶''),colorred;Var6:=(CLOSE-LLV(LOW,60))/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))*100;Var7:=SMA(Var6,5,1);Var8:=SMA(Var6,10,1);Var9:=Var8>80 OR Var7>80;DRAWICON(CROSS(Var8,Var7) AND Var9,h*1.1,11),ALIGN0;DRAWTEXT(CROSS(Var8,Var7) AND Var9,HIGH*1.11,''-->卖出''), colorblue;VAR63:=((VAR62)*(VOL)+(VAR61)*(CAPITAL-VOL))/(CAPITAL);VAR70:=IF((CLOSE<=VAR67),VAR69,VAR68);
「精华指标」通达信——饮马天河副图指标(附源码)饮马天河副图指标 源码。
VAR1:=(CLOSE-LLV(LOW,36))/(HHV(HIGH,36)-LLV(LOW,36))*100;VAR2:=SMA(VAR1,3,1);VAR3:=SMA(VAR2,3,1);VAR4:=SMA(VAR3,3,1);VAR5:=CROSS(VAR3,VAR4) AND VAR3<20;VAR9:=CROSS(VAR4,VAR3) AND VAR3>80;VAR8:=CROSS(VAR2,VAR3) AND VAR3>80 AND VAR3>VAR4;STICKLINE(VAR8,85,100,10,0),COLOR0099FF;股海:=(((DD-LLV(DD,21))/(HHV(DD,21)-LLV(DD,21)))*(4))*(25);
STICKLINE(AA1<=AA2,AA1,AA2,2,0),COLOR00BB00;STICKLINE(BB1>BB2,BB1,BB2,2.8,0),COLORMAGENTA;STICKLINE(BB1>BB2,BB1,BB2,2,0),COLOR0000C5;STICKLINE(BB1>BB2,BB1,BB2,1,0),COLOR0000E5;STICKLINE(BB1<=BB2,BB1,BB2,2.8,0),COLOR353500;STICKLINE(BB1<=BB2,BB1,BB2,2,0),COLOR757500;STICKLINE(BB1<=BB2,BB1,BB2,1,0),COLORLIBLUE;
VAR0:=(CLOSE-LLV(LOW,60))/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))*100;STICKLINE(REF(VAR1,1)<VAR1,VAR1,REF(VAR1,1),10,0),COLOR0000FF;STICKLINE(REF(VAR1,1)>VAR1,VAR1,REF(VAR1,1),5,0),COLOR00FF00;STICKLINE(REF(VAR2,1)>VAR2,VAR2,REF(VAR2,1),10,0),COLOR0000FF;STICKLINE(REF(VAR2,1)<VAR2,VAR2,REF(VAR2,1),5,0),COLOR00FF00;
波: Var3; 段: Var4; AA:=LLV(LOW,36); BB:=HHV(HIGH,30); DD:=(EMA(((CLOSE-AA)/(BB-AA))*(4),4))*(25); 股神:DD; 股海:=(((DD-LLV(DD,21))/(HHV(DD,21)-LLV(DD,21)))*(4))*(25); STICKLINE(股神<波,波,股神,1,0); XC:=IF (股神<=段,股神,波);XD:=IF (股神<=段,段,波); XA:=IF (股神>=段,股神,波);XB:=IF (股神>=段,段,波);
VAR1:=(CLOSE-LLV(LOW,36))/(HHV(HIGH,36)-LLV(LOW,36))*100;VAR2:=SMA(VAR1,3,1);VAR3:=SMA(VAR2,3,1);VAR4:=SMA(VAR3,3,1);VAR5:=CROSS(VAR3,VAR4) AND VAR3<20;VAR9:=CROSS(VAR4,VAR3) AND VAR3>80;DRAWTEXT(FILTER(VAR9,5)=1,70,''减仓''),COLOR00FF00;VAR8:=CROSS(VAR2,VAR3) AND VAR3>80 AND VAR3>VAR4;股海:=(((DD-LLV(DD,21))/(HHV(DD,21)-LLV(DD,21)))*(4))*(25);
VAR55:=SMA(VAR44,3,1);DRAWICON(CROSS(VAR44,VAR55) AND VAR55.DRAWICON(CROSS(VAR55,VAR44) AND VAR55>30,97,2);DRAWTEXT(CROSS(VAR44,VAR55) AND CROSS(KK,DD),10,''''''''共振''''''''),COLOR00FFFF;共振点:=(CROSS(VAR44,VAR55) AND CROSS(KK,DD));C1:=(EMA((((VAR2-VAR4)/(VAR5-VAR4))*100),4)*VAR1),COLORFF00FF,LINETHICK2;VAR300:=SMA(SMA(VAR200,3,1),3,1)/28.57;VAR400:=EMA(VAR300,5);A1:=CROSS(操盘,VAR300) AND VAR300O;
KD2:=((((REF(KD,180) OR REF(KD,261)) OR REF(KD,98)) OR REF(KD,77)) OR REF(KD,1));累加:=21*明月+20*REF(明月,1)+19*REF(明月,2)+18*REF(明月,3)+17*REF(明月,4)+16*REF(明月,5)+15*REF(明月,6)+14*REF(明月,7)+13*REF(明月,8)+12*REF(明月,9)+11*REF(明月,10)+10*REF(明月,11)+9*REF(明月,12)+8*REF(明月,13)+7*REF(明月,14)+6*REF(明月,15)+5*REF(明月,16)+4*REF(明月,17)+3*REF(明月,18)+2*REF(明月,19)+REF(明月,20);
STICKLINE(股神>0 AND 股神-波>=0,79,80,8,0),COLORFF00FF,LINETHICK2;STICKLINE(股神>0 AND 股神-波<0,79,80,8,0),COLORBLUE,LINETHICK2;STICKLINE(股神>0 AND 股神-波>=0,09,10,8,0),COLORFF00FF,LINETHICK2;STICKLINE(股神>0 AND 股神-波<0,09,10,8,0),COLORBLUE,LINETHICK2;头部:=IF((股神>(90)),10,0);S:=50;
荷蒲变盘线:0;STICKLINE( MMA1=0,0,100000,1 ,0 ),LINETHICK2;AAQ:=DATE;AA1Q:=IF(AAQ>=P1,1,0);AA2Q:=SUM(AA1Q,0)-2;MMQ:=AA2Q;MM2Q:=IF(MMQ>0,1,0);MMA1Q:=MMQ-INTPART((MMQ)/P)*P;MMBQ:=P-MMA1Q;剩余:MMB1;{BP1:MMBQ;};变盘预测线 变盘预测线是超级智能型预测型指标。
{mbbi}{主图}aa:(ema(c,3)+ema(c,6)+ema(c,12)+ema(c,24))/4,coloryellow;if(aa>=ref(aa,1),aa,0),LINETHICK2,COLORyellow,circledot;if(aa<ref(aa,1),aa,0),LINETHICK2,COLORff9900,circledot;STICKLINE(C>aa,L,H,0.1,1),COLORRED;STICKLINE(C>aa,C,O,4,1),COLORRED;STICKLINE(C>aa,C,O,4,1),COLORRED;STICKLINE(C<aa,C,O,4,1),COLORFFFF00;STICKLINE(C<aa,C,O,4,1),COLOR00FF00;STICKLINE(C<aa,L,H,0.1,1),COLOR00FF00;
STICKLINE(GXL>1 AND GXL1>REF(GXL1,1),GXL1,REF(GXL1,1),5,0),COLOR00FFFF;STICKLINE(GXL<1 AND GXL1<REF(GXL1,1),GXL1,REF(GXL1,1),5,1),COLORGREEN;STICKLINE(GXL3>1,GXL2,REF(GXL2,1),5,0),COLORFF00FF;STICKLINE(GXL3<1,GXL2,REF(GXL2,1),5,1),COLORFF0000;VAR9:=EMA((VAR6-VAR7)/(VAR8-VAR7)*100,13);STICKLINE(VAR9>VARA,VAR9,VARA,5,0),COLORRED;STICKLINE(AA1K>0,REF(KK,1),KK,5,0),COLOR8000FF;
X11:stickline(成本和谐>ref(成本和谐,1) , 成本和谐*0.998,成本和谐*1.002,8,0),colorred,linethick2;x30:=x1<ref(x1,1) and c<x1;X31:stickline(sg<ref(sg,1) or x30, sg*0.998,sg*1.004,8,0),colorblue,linethick3;X21:stickline(成本和谐<ref(成本和谐,1) , 成本和谐*0.998,成本和谐*1.002,8,0),colorgray,linethick4;stickline(c>ref(o,barslast(tj =1)),ref(o,barslast(tj =1)),ref(o,barslast(tj =1)),10,0),colorgreen;
STICKLINE(立桩量,C,O,2.8,0),COLOR000045;STICKLINE(立桩量,C,O,2.8,0),COLOR000065;STICKLINE(立桩量,C,O,2,0),COLOR000085;STICKLINE(立桩量,C,O,1.5,0),COLOR0000A5;STICKLINE(立桩量,C,O,1,0),COLOR0000C5;STICKLINE(立桩量,C,O,0.5,0),COLOR0000E5;DRAWICON(条件成立1,REF(HIGH,BARSLAST(立桩量3)),12);DRAWICON(条件成立2,REF(LOW,BARSLAST(立桩量3)),11);