p0oouuu IP属地:辽宁

文章 关注 访问 贡献
 
共 99 篇文章
显示摘要每页显示  条
《丹台玉案》《丹台玉案》明版珍本古籍医书《丹台玉案》6册全,存世罕见,堪称善本。中文名: 《丹台玉案》其他: 明版珍本古籍医书《丹台玉案》6册全,存世罕见,堪称善本。《丹台玉案》明代手抄版图册《丹台玉案》涉及内、外、妇、儿各科,对调摄养生,所论颇详。《丹台玉案》 - 基本信息。年代:1636年《丹台玉案》 - 作者介绍。
《丹台玉案》 > 自叙自叙。大未称善.颇有宅相之目.于时苦攻下帷.日课经生业而已.久之二竖为祟.日与地之上池名哲砥摩.乃探 叩藏.则灵枢内景诸书.次第咸列.仆初翻览.苓术之味.与帖括之苦.略相当.徐乃渐入甘境.久而揣摩获中.病尽脱矣.因叹人能殚精.皆可证圣.安在农轩业.不足然而五运六气之征.五行六腑之变.温凉生克之数....
《丹台玉案》 > 序序。
一论人身之胃气.乃先天之气煎以言之矣.但此气在人身少而壮.由此气以渐而成也..一论胃气在人之脉固滑而和.本是或有邪淫之来.此脉浑然在中.邪淫日久.此气残伤.残伤至尽.生气殄矣.所以人须病.而脉犹有胃气者可医.无则不能治也.故胗之时.既是邪脉.犹当表里之中.寻取胃气也.此脉但可被邪脉伤.终不与邪脉混.故当审察分看.不可茫...
《丹台玉案》 > 卷之一 诊脉捷要歌诊脉捷要歌。浮紧弦迟属风寒.升之散之气自完..浮弦小涩如丝线.风燥药宜降润施..小涩无力寒燥伤.温润之药端可与..洪盛而涩乃燥热.降药润药当急取..平润革迟为寒湿.升燥之药为第一..枯涩小涩乃火燥.滋润之药用之可..数而无力寒火观.甘补温药俱勿少..食不下兮气口滑.食不化兮气口滞..
故五脏六腑之系于脾者.由万物禀育于土也.若脾有病.则不能以养百脉.凡各脏有病.或各腑有病.亦不能不干累于脾.凡各脏腑有病.内则病气干于脾之脏.外有脉气见于脾之部.故有诸中.必形诸外.形诸外.则有所据.是以看脾为之关钥.凡诊脉稍有疑难.随将脾部下指.看是甚体.真切一照.即知病脉见.于某部遂将这部移指去寻.又当体认.十八...
《丹台玉案》 > 卷之一 照脉口诀 三焦照六腑 脾照五脏照脉口诀。脾经见浮脉.其病受在肺.与大肠经(其肺与大肠相表里)见芤脉.其病受在五脏.与六腑无干..与膀胱肾三经.见微脉.其病受在三焦命门.见沉脉.其病受在肾一经.见缓脉.其病受在本经之脉也.(若太缓太急其病在胃经)见涩脉其病受在肺与肾.见濡脉.其病受在膀胱一经.见弱...
《丹台玉案》 > 卷之一 十八脉形歌 五运体性 六气合来为邪脉十八脉形歌。五运体性。扁形中和.乃扁形之内有土也.而尖长皆然所谓土旺四时无不在也.四者之体固如此.而升降浮沉.人为四者之性.急为木之性.聚为金之性.渗为水之性.亦道易云本乎天.上者亲上.本乎地者亲下意同..图(图缺)六气合来为邪脉。六气合来为邪脉图(图缺)
《丹台玉案》 > 卷之一 左手太过脉 右手太过脉左手太过脉。左尺脉浮主肾.其脉上至关部.下不及尺.乃为阳是太过也.主肾虚冷定令人怯弱.腰脊强.恶寒.足跨疼痛..右手太过脉。右尺部主命门.其脉上至关部.下不及尺.是阳有余.乃太过也.主遗精多梦.思交过度.经水白浊.脱肛战栗.缘命门主藏精.不合.精液如水流..右寸脉主肺.上至...
《丹台玉案》 > 卷之一 左手不及脉诀 右手不及脉诀左手不及脉诀。右手不及脉诀。右寸脉主肺.其脉流下至关.上不及气口.是为阴.乃不及也.主气短.胸胁哽闷.咳嗽吐痰.身体瘦削.缘肺属金.四季多浮..右尺脉主命门.其脉上不应指.下至命门是不及也主小腹阵痛.膀胱偏坠.小便赤少足膝腿疼女子则血脉不通.五心烦热.黄瘦.缘命门主藏精...
帮助 | 留言交流 | 联系我们 | 服务条款 | 下载网文摘手 | 下载手机客户端
北京六智信息技术股份有限公司 Copyright© 2005-2023 360doc.com , All Rights Reserved
京ICP证090625号 京ICP备05038915号 京网文[2016]6433-853号 京公网安备11010502030377号
返回
顶部