thywsynjj / 网上免费风水... / 第二十一章:论黄泉杀

分享

   

第二十一章:论黄泉杀

2011-11-05  thywsynjj


论黄泉杀

 

“黄泉”,世人为区分阴阳两界,而对阴间世界的别称。黄泉者,大凶也,俗语云:“黄泉之路归不得”。在风水学理中,对于处理“黄泉”是十分严谨的,在形理派风水运作中,有四种黄泉是不能犯的,若犯之必然大凶。这四种黄泉分别是八路黄泉、四库黄泉、冲禄黄泉及曜煞黄泉。另外还有静蓄黄泉一说。现分述如下:

 

八路黄泉

 

八路黄泉,又名“八路四路黄泉”或“反伏黄泉”。指八干(甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸)之墓杀位。其要点为:八干向,忌四维水去;四维向,忌八干水去;来则吉、去则凶。因其言八干与四维之间相互关系,故称八路黄泉。又其名义上言黄泉位于向方,但其煞气实际上却从座山而出,即此煞的实际发作之地位于向方之反方向(即座山)上,故亦称“反伏黄泉”。下面是民间流传极广的《黄泉诀》:

庚丁坤上是黄泉,乙丙须防巽水先。

甲癸向上忧见艮,辛壬水路怕当乾。

坤向庚丁切莫言,巽向忌流乙丙上。

艮向甲癸祸连连,乾向辛壬祸亦然。

其实,该诀只有前四句才是真正黄泉,后面四句却不成立,现详解如此,供学者领会。

先分析诀中前面四句,可知其真犯八路黄泉:

若立甲山庚向,应为左水倒右,水出癸丑,可发富贵;但若水由坤位而去,则犯八路黄泉。

若立癸山丁向,应为右水倒左,水出乙辰,可发富贵;但若水由坤位而去,则犯八路黄泉。

以上两向,均由坤山消水,因坤山分别是临官和长生之地,若由此方消水,即犯了八路黄泉。这两图即应“庚丁坤上是黄泉”之诀。

若立辛山乙向,应为右水倒左,水出癸丑,可发富贵;但若水由巽位而去,则犯八路黄泉。

若立壬山丙向,应为左水倒右,水出辛戌,可发富贵;但若水由巽位而去,则犯八路黄泉。

以上两向,均由巽山消水,因巽山分别是临官和长生之地,若由此方消水,即犯了八路黄泉。这两图即应“乙丙须防巽水先”之诀。

若立庚山甲向,应为左水倒右,水出丁未,可发富贵;但若水由艮位而去,则犯八路黄泉。

若立丁山癸向,应为右水倒左,水出辛戌,可发富贵;但若水由艮位而去,则犯八路黄泉。

以上两向,均由艮山消水,因艮山分别是临官和长生之地,若由此方消水,即犯了八路黄泉。这两图即应“甲癸向上忧见艮”之诀。

若立乙山辛向,应为右水倒左,水出丁未,可发富贵;但若水由乾位而去,则犯八路黄泉。

若立丙山壬向,应为左水倒右,水出乙辰,可发富贵;但若水由乾位而去,则犯八路黄泉。

以上两向,均由乾山消水,因乾山分别是临官和长生之地,若由此方消水,即犯了八路黄泉。这两图即应“辛壬水路怕当乾”之诀。

八路黄泉,水之最凶者莫甚于此。其收病、死、墓、绝水上堂,冲破向上临官禄位。《九宫水法歌》云:“最忌此方山水去,成才之子早归阴;家中寡妇常啼哭,财谷空虚彻骨贫。”主伤人败财、官司口舌、痨疾杂症、咳嗽吐痰、吐血疯瘫、少亡堕胎、凶死人命、刀兵毒药、充军凶恶等事。子午卯酉四局中,二房先受损,次及长幼两房,相连败绝。若左手有水长大,长房稍有救,然亦不发。若再犯龙上八煞,为祸更凶,无论男女,成才者死,漂荡者存。学者如遇此等龙穴,急宜择地它葬。稍有可用,即用针一转,以从生法将墓拨开,用针盘将向改成乙、辛、丁、癸,即合三折贵人禄马上御街,此救贫救绝之第一法也。

 

(简释)以上八图解释了黄泉诀中前四句凶水的消水位,由各图可知,凡水冲临官、长生之位,均犯黄泉,且此黄泉是诸水法中最凶者,若犯之,可使家产破败,人丁绝后,故称之为八路黄泉。

 

下面再分析诀中后面四句,可知其原并不成立,它们不是八路黄泉:

若立艮山坤向,水由左方养位丁未方过堂,逆收养水由庚字而去,为禄存消水,亦是沐浴消水,可化煞生权,主发富贵。

若立艮山坤向,水由右方壬子旺位而来,过堂由丁字而去,为借库消水,不作冲破养生论,主发富贵。

以上两图,均为立艮山坤向,水分别由庚山和丁山而去,均可发富贵,故“坤向庚丁切莫言”之句不成立。

香港蔡伯励先生的祖坟立艮山坤向,其外堂水口由丁山消水,拜台水口由庚山消水,蔡氏一样可发富成名,由此可知此诀语有误。

若立乾山巽向,水由左方养位乙辰方过堂,逆收养水由丙字而去,为禄存消水,亦是沐浴消水,可化煞生权,主发富贵。

若立乾山巽向,水由右方庚酉旺位而来,过堂由乙字而去,为借库消水,不作冲破养生论,主发富贵。

以上两图,均为立乾山巽向,水分别由丙山和乙山而去,均可发富贵,故“巽向忌流乙丙上”之句不成立。

若立坤山艮向,水由左方养位癸丑方过堂,逆收养水由甲字而去,为禄存消水,亦是沐浴消水,可化煞生权,主发富贵。

若立坤山艮向,水由右方丙午旺位而来,过堂由癸字而去,为借库消水,不作冲破养生论,主发富贵。

以上两图,均为立坤山艮向,水分别由甲山和癸山而去,均可发富贵,故“艮向甲癸祸连连”之句不成立。

若立巽山乾向,水由左方养位辛戌方过堂,逆收养水由壬字而去,为禄存消水,亦是沐浴消水,可化煞生权,主发富贵。

若立巽山乾向,水由右方甲卯旺位而来,过堂由辛字而去,为借库消水,不作冲破养生论,主发富贵。

以上两图,均为立巽山乾向,水分别由壬山和辛山而去,均可发富贵,故“乾向辛壬祸亦然”之句不成立。

 

(简释)以上八图解释了黄泉诀中后四句其实并非黄泉。笔者复验无数旧茔,均只发吉而不发凶,若龙真穴的,还必定发富贵。

 
 
 

论黄泉杀

 

“黄泉”,世人为区分阴阳两界,而对阴间世界的别称。黄泉者,大凶也,俗语云:“黄泉之路归不得”。在风水学理中,对于处理“黄泉”是十分严谨的,在形理派风水运作中,有四种黄泉是不能犯的,若犯之必然大凶。这四种黄泉分别是八路黄泉、四库黄泉、冲禄黄泉及曜煞黄泉。另外还有静蓄黄泉一说。现分述如下:

 

八路黄泉

 

八路黄泉,又名“八路四路黄泉”或“反伏黄泉”。指八干(甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸)之墓杀位。其要点为:八干向,忌四维水去;四维向,忌八干水去;来则吉、去则凶。因其言八干与四维之间相互关系,故称八路黄泉。又其名义上言黄泉位于向方,但其煞气实际上却从座山而出,即此煞的实际发作之地位于向方之反方向(即座山)上,故亦称“反伏黄泉”。下面是民间流传极广的《黄泉诀》:

庚丁坤上是黄泉,乙丙须防巽水先。

甲癸向上忧见艮,辛壬水路怕当乾。

坤向庚丁切莫言,巽向忌流乙丙上。

艮向甲癸祸连连,乾向辛壬祸亦然。

其实,该诀只有前四句才是真正黄泉,后面四句却不成立,现详解如此,供学者领会。

先分析诀中前面四句,可知其真犯八路黄泉:

若立甲山庚向,应为左水倒右,水出癸丑,可发富贵;但若水由坤位而去,则犯八路黄泉。

若立癸山丁向,应为右水倒左,水出乙辰,可发富贵;但若水由坤位而去,则犯八路黄泉。

以上两向,均由坤山消水,因坤山分别是临官和长生之地,若由此方消水,即犯了八路黄泉。这两图即应“庚丁坤上是黄泉”之诀。

若立辛山乙向,应为右水倒左,水出癸丑,可发富贵;但若水由巽位而去,则犯八路黄泉。

若立壬山丙向,应为左水倒右,水出辛戌,可发富贵;但若水由巽位而去,则犯八路黄泉。

以上两向,均由巽山消水,因巽山分别是临官和长生之地,若由此方消水,即犯了八路黄泉。这两图即应“乙丙须防巽水先”之诀。

若立庚山甲向,应为左水倒右,水出丁未,可发富贵;但若水由艮位而去,则犯八路黄泉。

若立丁山癸向,应为右水倒左,水出辛戌,可发富贵;但若水由艮位而去,则犯八路黄泉。

以上两向,均由艮山消水,因艮山分别是临官和长生之地,若由此方消水,即犯了八路黄泉。这两图即应“甲癸向上忧见艮”之诀。

若立乙山辛向,应为右水倒左,水出丁未,可发富贵;但若水由乾位而去,则犯八路黄泉。

若立丙山壬向,应为左水倒右,水出乙辰,可发富贵;但若水由乾位而去,则犯八路黄泉。

以上两向,均由乾山消水,因乾山分别是临官和长生之地,若由此方消水,即犯了八路黄泉。这两图即应“辛壬水路怕当乾”之诀。

八路黄泉,水之最凶者莫甚于此。其收病、死、墓、绝水上堂,冲破向上临官禄位。《九宫水法歌》云:“最忌此方山水去,成才之子早归阴;家中寡妇常啼哭,财谷空虚彻骨贫。”主伤人败财、官司口舌、痨疾杂症、咳嗽吐痰、吐血疯瘫、少亡堕胎、凶死人命、刀兵毒药、充军凶恶等事。子午卯酉四局中,二房先受损,次及长幼两房,相连败绝。若左手有水长大,长房稍有救,然亦不发。若再犯龙上八煞,为祸更凶,无论男女,成才者死,漂荡者存。学者如遇此等龙穴,急宜择地它葬。稍有可用,即用针一转,以从生法将墓拨开,用针盘将向改成乙、辛、丁、癸,即合三折贵人禄马上御街,此救贫救绝之第一法也。

 

(简释)以上八图解释了黄泉诀中前四句凶水的消水位,由各图可知,凡水冲临官、长生之位,均犯黄泉,且此黄泉是诸水法中最凶者,若犯之,可使家产破败,人丁绝后,故称之为八路黄泉。

 

下面再分析诀中后面四句,可知其原并不成立,它们不是八路黄泉:

若立艮山坤向,水由左方养位丁未方过堂,逆收养水由庚字而去,为禄存消水,亦是沐浴消水,可化煞生权,主发富贵。

若立艮山坤向,水由右方壬子旺位而来,过堂由丁字而去,为借库消水,不作冲破养生论,主发富贵。

以上两图,均为立艮山坤向,水分别由庚山和丁山而去,均可发富贵,故“坤向庚丁切莫言”之句不成立。

香港蔡伯励先生的祖坟立艮山坤向,其外堂水口由丁山消水,拜台水口由庚山消水,蔡氏一样可发富成名,由此可知此诀语有误。

若立乾山巽向,水由左方养位乙辰方过堂,逆收养水由丙字而去,为禄存消水,亦是沐浴消水,可化煞生权,主发富贵。

若立乾山巽向,水由右方庚酉旺位而来,过堂由乙字而去,为借库消水,不作冲破养生论,主发富贵。

以上两图,均为立乾山巽向,水分别由丙山和乙山而去,均可发富贵,故“巽向忌流乙丙上”之句不成立。

若立坤山艮向,水由左方养位癸丑方过堂,逆收养水由甲字而去,为禄存消水,亦是沐浴消水,可化煞生权,主发富贵。

若立坤山艮向,水由右方丙午旺位而来,过堂由癸字而去,为借库消水,不作冲破养生论,主发富贵。

以上两图,均为立坤山艮向,水分别由甲山和癸山而去,均可发富贵,故“艮向甲癸祸连连”之句不成立。

若立巽山乾向,水由左方养位辛戌方过堂,逆收养水由壬字而去,为禄存消水,亦是沐浴消水,可化煞生权,主发富贵。

若立巽山乾向,水由右方甲卯旺位而来,过堂由辛字而去,为借库消水,不作冲破养生论,主发富贵。

以上两图,均为立巽山乾向,水分别由壬山和辛山而去,均可发富贵,故“乾向辛壬祸亦然”之句不成立。

 

(简释)以上八图解释了黄泉诀中后四句其实并非黄泉。笔者复验无数旧茔,均只发吉而不发凶,若龙真穴的,还必定发富贵。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多