鸿墨轩3dec / 国学数典 / 《道德经》注音版

0 0

   

《道德经》注音版

2015-11-23  鸿墨轩3dec

《道德经》注音版

 

道德经原文

第一章

dào kě dào ,fēi cháng dào 。míng kě míng ,fēi cháng míng
道 可 道 ,非 常 道 。 名 可 名 ,非 常 名 
。 wú míng tiān dì zhī shǐ ,yǒu míng wàn wù zhī mǔ 。gù
。 无 名 天 地 之 始 ,有 名 万 物 之 母 。故
cháng wú yù yǐ guān qí miào ; cháng yǒu yù yǐ guān qí jiǎo
 常 无 欲 以 观 其 妙 ; 常 有 欲 以 观 其 徼 
(jiào)。 cǐ liǎng zhě tóng chū ér yì míng ,tóng wèi zhī
(jiào)。 此 两 者 同 出 而 异 名 , 同 谓 之 
xuán ,xuán zhī yòu xuán ,zhòng miào zhī mén 。
玄 , 玄 之 又 玄 , 众 妙 之 门 。

 

第二章

tiān xià jiē zhī měi zhī wéi měi ,sī è yǐ 。jiē zhī shàn
天 下 皆 知 美 之 为 美 ,斯 恶已 。皆 知 善 
zhī wéi shàn ,sī bù shàn yǐ 。gù yǒu wú xiāng shēng ,nán
之 为 善 ,斯 不 善 已 。故 有 无 相 生 ,难 
yì xiāng chéng ,cháng duǎn xiāng xíng ,gāo xià xiāng qīng
易 相 成 , 长 短 相 形 ,高 下 相 倾 
,yīn shēng xiāng hè ,qián hòu xiāng suí 。shì yǐ shèng rén
,音 声 相 和 , 前 后 相 随 。是 以 圣 人 
chù wú wéi zhī shì ,xíng bù yán zhī jiào ;wàn wù zuò yān
处 无 为 之 事 , 行 不 言 之 教 ;万 物 作 焉 
ér bù cí ,shēng ér bù yǒu ,wéi ér bù shì , gōng chéng ér
而 不 辞 , 生 而 不 有 ,为 而 不 恃 , 功 成 而
fú jū 。fū wéi fú jū ,shì yǐ bù qù 。
弗 居 。夫 唯 弗 居 ,是 以 不 去 。

 

第三章

 

bù shàng xián ,shǐ mín bù zhēng ;bù guì nán de zhī huò ,
不 尚 贤 ,使 民 不 争 ;不 贵 难 得 之 货 ,
shǐ mín bù wéi dào ;bú jiàn kě yù ,shǐ mín xīn bù luàn 。
使 民 不 为 盗 ;不 见 可 欲 ,使 民 心 不 乱 。
 shì yǐ shèng rén zhī zhì ,xū qí xīn ,shí qí fù , ruò
 是 以 圣 人 之 治 ,虚 其 心 ,实 其 腹 , 弱 
qí zhì ,qiáng qí gǔ 。cháng shǐ mín wú zhī wú yù 。 shǐ
其 志 , 强 其 骨 。 常 使 民 无 知 无 欲 。 使 
fū zhì zhě bù gǎn wéi yě 。wéi wú wéi ,zé wú bù zhì 。
夫 智 者 不 敢 为 也 。为 无 为 ,则 无 不 治 。

 

第四章

 

dào chōng ér yòng zhī huò bù yíng ,yuān xī sì wàn wù zhī
道 冲 而 用 之 或 不 盈 , 渊 兮 似 万 物 之 
zōng ;cuò qí ruì ,jiě qí fēn ,hé qí guāng ,tóng qí chén
宗 ;挫 其 锐 ,解 其 纷 ,和 其 光 , 同 其 尘 
,zhàn (chén,tōng jiǎ zì “chén ”) xī sì huò cún 。wú bù
, 湛 (chén, 通 假 字 “ 沉 ”) 兮 似 或 存 。吾 不
zhī shuí zhī zǐ ,xiàng dì zhī xiān 。
知 谁 之 子 , 象 帝 之 先 。

 

第五章

天地不仁,以万物为刍狗圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐龠(tuóyuè)乎﹖虚而不屈,动而愈出。 多言数穷,不如守中。

 

tiān dì bù rén ,yǐ wàn wù wéi chú gǒu ; shèng rén bù rén
天 地 不 仁 ,以 万 物 为 刍 狗 ; 圣 人 不 仁 
,yǐ bǎi xìng wéi chú gǒu 。tiān dì zhī jiān ,qí yóu tuó
,以 百 姓 为 刍 狗 。 天 地 之 间 ,其 犹 橐 
yuè (tuóyuè) hū ﹖ xū ér bù qū ,dòng ér yù chū 。 duō yán
龠 (tuóyuè) 乎 ﹖ 虚 而 不 屈 , 动 而 愈 出 。 多 言 
shù qióng ,bù rú shǒu zhōng 。
数 穷 ,不 如 守 中 。

 

第六章

谷神不死,是谓玄牝(pìn)。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。

 

gǔ shén bù sǐ ,shì wèi xuán pìn (pìn)。xuán pìn zhī mén
谷 神 不 死 ,是 谓 玄 牝 (pìn)。 玄 牝 之 门 
,shì wèi tiān dì gēn 。mián mián ruò cún ,yòng zhī bù qín
,是 谓 天 地 根 。 绵 绵 若 存 , 用 之 不 勤 

 

第七章

天长地久。天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先;外其身而身存。非以其无私邪,故能成其私。

 

tiān cháng dì jiǔ 。tiān dì suǒ yǐ néng cháng qiě jiǔ zhě
天 长 地 久 。 天 地 所 以 能 长 且 久 者 
,yǐ qí bù zì shēng ,gù néng cháng shēng 。shì yǐ shèng rén
,以 其 不 自 生 ,故 能 长 生 。是 以 圣 人 
hòu qí shēn ér shēn xiān ;wài qí shēn ér shēn cún 。fēi
后 其 身 而 身 先 ;外 其 身 而 身 存 。非 
yǐ qí wú sī xié ,gù néng chéng qí sī 。
以 其 无 私 邪 ,故 能 成 其 私 。

 

第八章

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

 

shàng shàn ruò shuǐ 。shuǐ shàn lì wàn wù ér bù zhēng ,chǔ
 上 善 若 水 。 水 善 利 万 物 而 不 争 ,处 
zhòng rén zhī suǒ è , gù jǐ yú dào 。 jū shàn dì ,xīn
 众 人 之 所 恶, 故 几 于 道 。 居 善 地 ,心 
shàn yuān ,yǔ shàn rén ,yán shàn xìn ,zhèng shàn zhì ,shì
善 渊 ,与 善 仁 ,言 善 信 , 正 善 治 ,事 
shàn néng ,dòng shàn shí 。fū wéi bù zhēng ,gù wú yóu 。
善 能 , 动 善 时 。夫 唯 不 争 ,故 无 尤 。

 

第九章

持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也。

chí ér yíng zhī ,bù rú qí yǐ ;chuāi ér ruì zhī ,bù kě zhǎng
持 而 盈 之 ,不 如 其 已 ; 揣 而 锐 之 ,不 可 长 
bǎo 。jīn yù mǎn táng ,mò zhī néng shǒu ; fù guì ér jiāo
保 。金 玉 满 堂 ,莫 之 能 守 ; 富 贵 而 骄 
,zì wèi qí jiù 。gōng suì shēn tuì ,tiān zhī dào yě 。
,自 遗 其 咎 。 功 遂 身 退 , 天 之 道 也 。

 

第十章

载营魄抱一,能无离乎?抟气致柔,能婴儿乎?涤除玄览(jiàn),能无疵乎?爱民治国,能无知乎?天门开阖,能为雌乎?明白四达,能无为乎?生之畜之。生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

 

zǎi yíng pò bào yī ,néng wú lí hū ?tuán qì zhì róu ,néng
载 营 魄 抱 一 , 能 无 离 乎 ? 抟 气 致 柔 , 能 
yīng ér hū ?dí chú xuán lǎn (jiàn),néng wú cī hū ?ài mín
婴 儿 乎 ?涤 除 玄 览 (jiàn), 能 无 疵 乎 ?爱 民 
zhì guó ,néng wú zhī hū ?tiān mén kāi hé ,néng wéi cí hū
治 国 , 能 无 知 乎 ? 天 门 开 阖 , 能 为 雌 乎
? míng bái sì dá ,néng wú wéi hū ? shēng zhī xù zhī 。
? 明 白 四 达 , 能 无 为 乎 ? 生 之 畜 之 。
shēng ér bù yǒu ,wéi ér bù shì ,cháng ér bù zǎi ,shì wèi
 生 而 不 有 ,为 而 不 恃 , 长 而 不 宰 ,是 谓 
xuán dé 。
玄 德 。

 

第十一章

三十辐共一毂(gǔ),当其无,有车之用。 埏埴(shān zhí)以为器,当其无,有器之用。凿户牖(yǒu )以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

 

sān shí fú gòng yī gū (gǔ),dāng qí wú ,yǒu chē zhī yòng
三 十 辐 共 一 毂 (gǔ), 当 其 无 ,有 车 之 用 
。 shān zhí (shān zhí) yǐ wéi qì ,dāng qí wú ,yǒu qì zhī
。 埏 埴 (shān zhí) 以 为 器 , 当 其 无 ,有 器 之 
yòng 。záo hù yǒu (yǒu ) yǐ wéi shì ,dāng qí wú ,yǒu shì
用 。凿 户 牖 (yǒu ) 以 为 室 , 当 其 无 ,有 室 
zhī yòng 。gù yǒu zhī yǐ wéi lì ,wú zhī yǐ wéi yòng 。
之 用 。故 有 之 以 为 利 ,无 之 以 为 用 。

 

第十二章

五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋(tián)猎令人心发狂,难得之货令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

 

wǔ sè lìng rén mù máng ,wǔ yīn lìng rén ěr lóng ,wǔ wèi
五 色 令 人 目 盲 ,五 音 令 人 耳 聋 ,五 味 
lìng rén kǒu shuǎng ,chí chěng tián (tián) liè lìng rén
令 人 口 爽 ,驰 骋 畋 (tián) 猎 令 人 
xīn fā kuáng ,nán de zhī huò lìng rén xíng fáng 。shì yǐ
心 发 狂 ,难 得 之 货 令 人 行 妨 。是 以
shèng rén wéi fù bù wéi mù ,gù qù bǐ qǔ cǐ 。
 圣 人 为 腹 不 为 目 ,故 去 彼 取 此 。

 

 

第十三章

宠辱若惊,贵大患若身。何谓宠辱若惊?宠为下,得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身?吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?故贵以身为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下。

 

chǒng rǔ ruò jīng ,guì dà huàn ruò shēn 。hé wèi chǒng rǔ
 宠 辱 若 惊 ,贵 大 患 若 身 。何 谓 宠 辱
ruò jīng ?chǒng wéi xià ,de zhī ruò jīng ,shī zhī ruò jīng
若 惊 ? 宠 为 下 ,得 之 若 惊 ,失 之 若 惊 
,shì wèi chǒng rǔ ruò jīng 。 hé wèi guì dà huàn ruò shēn
,是 谓 宠 辱 若 惊 。 何 谓 贵 大 患 若 身 
? wú suǒ yǐ yǒu dà huàn zhě ,wéi wú yǒu shēn ,jí wú wú
? 吾 所 以 有 大 患 者 ,为 吾 有 身 ,及 吾 无
shēn ,wú yǒu hé huàn ?gù guì yǐ shēn wéi tiān xià ,ruò kě
身 ,吾 有 何 患 ?故 贵 以 身 为 天 下 ,若 可
jì tiān xià ;ài yǐ shēn wéi tiān xià ,ruò kě tuō tiān xià
寄 天 下 ;爱 以 身 为 天 下 ,若 可 托 天 下 

 

 

第十四章

视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微。此三者,不可致诘,故混而为一。其上不皦(jiǎo),其下不昧。绳绳不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。执古之道,以御今之有。能知古始,是谓道纪。

 

shì zhī bú jiàn míng yuē yí ,tīng zhī bù wén míng yuē xī
视 之 不 见 名 曰 夷 , 听 之 不 闻 名 曰 希
,bó zhī bù dé míng yuē wēi 。cǐ sān zhě ,bù kě zhì jié ,
,搏 之 不 得 名 曰 微 。此 三 者 ,不 可 致 诘 ,
gù hùn ér wéi yī 。qí shàng bù jiǎo (jiǎo),qí xià bù mèi
故 混 而 为 一 。其 上 不 皦 (jiǎo),其 下 不 昧 
。mǐn mǐn bù kě míng ,fù guī yú wú wù 。shì wèi wú zhuàng
。绳 绳 不 可 名 ,复 归 于 无 物 。是 谓 无 状 
zhī zhuàng ,wú wù zhī xiàng ,shì wèi hū huǎng 。yíng zhī
之 状 ,无 物 之 象 ,是 谓 惚 恍 。 迎 之 
bú jiàn qí shǒu ,suí zhī bú jiàn qí hòu 。zhí gǔ zhī dào
不 见 其 首 ,随 之 不 见 其 后 。执 古 之 道 
,yǐ yù jīn zhī yǒu 。néng zhī gǔ shǐ ,shì wèi dào jì 。
,以 御 今 之 有 。 能 知 古 始 ,是 谓 道 纪 。

 

第十五章

古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若容,涣兮若冰之将释,敦兮其若朴,旷兮其若谷,浑兮其若浊。澹兮其若海;泊兮若无止。孰能浊以静之徐清?孰能安以久动之徐生?保此道者不欲盈,夫唯不盈,故能蔽不新成。

 

gǔ zhī shàn wéi shì zhě ,wēi miào xuán tōng ,shēn bù kě
古 之 善 为 士 者 ,微 妙 玄 通 , 深 不 可
shí 。fū wéi bù kě shí ,gù qiáng wéi zhī róng : yù xī ruò
识 。夫 唯 不 可 识 ,故 强 为 之 容 : 豫 兮 若 
dōng shè chuān ,yóu xī ruò wèi sì lín ,yǎn xī qí ruò róng
冬 涉 川 ,犹 兮 若 畏 四 邻 ,俨 兮 其 若 容 
,huàn xī ruò bīng zhī jiàng shì ,dūn xī qí ruò piáo ,kuàng
, 涣 兮 若 冰 之 将 释 ,敦 兮 其 若 朴 , 旷 
xī qí ruò gǔ ,hún xī qí ruò zhuó 。dàn xī qí ruò hǎi ;bó
兮 其 若 谷 ,浑 兮 其 若 浊 。澹 兮 其 若 海 ;泊
xī ruò wú zhǐ 。shú néng zhuó yǐ jìng zhī xú qīng ?shú néng
兮 若 无 止 。孰 能 浊 以 静 之 徐 清 ?孰 能 
ān yǐ jiǔ dòng zhī xú shēng ?bǎo cǐ dào zhě bù yù yíng ,
安 以 久 动 之 徐 生 ?保 此 道 者 不 欲 盈 ,
fū wéi bù yíng ,gù néng bì bù xīn chéng 。
夫 唯 不 盈 ,故 能 蔽 不 新 成 。

 

 

第十六章

致虚极,守静笃(dǔ)。万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,是谓复命。复命曰常,知常曰明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。

 

zhì xū jí ,shǒu jìng dǔ (dǔ)。wàn wù bìng zuò ,wú yǐ guān
致 虚 极 , 守 静 笃 (dǔ)。万 物 并 作 ,吾 以 观 
fù 。fū wù yún yún ,gè fù guī qí gēn 。guī gēn yuē jìng
复 。夫 物 芸 芸 ,各 复 归 其 根 。归 根 曰 静 
,shì wèi fù mìng 。fù mìng yuē cháng ,zhī cháng yuē míng
,是 谓 复 命 。复 命 曰 常 ,知 常 曰 明 
。bù zhī cháng ,wàng zuò xiōng 。zhī cháng róng ,róng nǎi
。不 知 常 , 妄 作 凶 。知 常 容 , 容 乃 
gōng ,gōng nǎi wáng ,wáng nǎi tiān ,tiān nǎi dào ,dào nǎi
公 , 公 乃 王 , 王 乃 天 , 天 乃 道 ,道 乃 
jiǔ ,méi shēn bù dài 。
久 ,没 身 不 殆 。

 

 

第十七章

太上,下知有之,其次亲而誉之,其次畏之,其次侮之。信不足焉,有不信焉。悠兮其贵言,功成事遂,百姓皆谓我自然。

 

tài shàng ,xià zhī yǒu zhī ,qí cì qīn ér yù zhī ,qí cì wèi
太 上 ,下 知 有 之 ,其 次 亲 而 誉 之 ,其 次 畏 
zhī ,qí cì wǔ zhī 。xìn bù zú yān ,yǒu bù xìn yān 。yōu
之 ,其 次 侮 之 。信 不 足 焉 ,有 不 信 焉 。悠 
xī qí guì yán ,gōng chéng shì suì ,bǎi xìng jiē wèi wǒ zì
兮 其 贵 言 , 功 成 事 遂 ,百 姓 皆 谓 我 自
rán 。
然 。

 

 

第十八章

大道废,有仁义;慧智出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。

 

dà dào fèi ,yǒu rén yì ;huì zhì chū ,yǒu dà wěi ;liù qīn
大 道 废 ,有 仁 义 ;慧 智 出 ,有 大 伪 ;六 亲 
bù hé ,yǒu xiào cí ;guó jiā hūn luàn ,yǒu zhōng chén 
不 和 ,有 孝 慈 ;国 家 昏 乱 ,有 忠 臣

 

 

第十九章

绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者以为文不足,故令有所属。见素抱朴,少私寡欲。

 

jué shèng qì zhì ,mín lì bǎi bèi ;jué rén qì yì ,mín fù
绝 圣 弃 智 ,民 利 百 倍 ;绝 仁 弃 义 ,民 复
xiào cí ;jué qiǎo qì lì ,dào zéi wú yǒu 。cǐ sān zhě yǐ
孝 慈 ;绝 巧 弃 利 ,盗 贼 无 有 。此 三 者 以
wéi wén bù zú ,gù lìng yǒu suǒ shǔ 。xiàn sù bào piáo ,shǎo
为 文 不 足 ,故 令 有 所 属 。 见 素 抱 朴 , 少 
sī guǎ yù 。
私 寡 欲 。

 

 

第二十章

绝学无忧,唯之与阿,相去几何?善之与恶,相去若何?人之所畏,不可不畏。荒兮其未央哉!众人熙熙,如享太牢,如春登台。我独泊兮其未兆,如婴儿之未孩;累累兮,若无所归。众人皆有余,而我独若遗。我愚人之心也哉!沌沌兮,俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。澹兮其若海,恍兮若无止。众人皆有以,而我独顽似鄙。我独(欲)异于人,而贵食母。

 

jué xué wú yōu ,wéi zhī yǔ ā ,xiāng qù jǐ hé ?shàn zhī yǔ
绝 学 无 忧 ,唯 之 与 阿, 相 去 几 何 ? 善 之 与
è ,xiāng qù ruò hé ?rén zhī suǒ wèi ,bù kě bù wèi 。huāng
恶, 相 去 若 何 ?人 之 所 畏 ,不 可 不 畏 。 荒 
xī qí wèi yāng zāi !zhòng rén xī xī ,rú xiǎng tài láo ,rú
兮 其 未 央 哉 ! 众 人 熙 熙 ,如 享 太 牢 ,如
chūn dēng tái 。wǒ dú bó xī qí wèi zhào ,rú yīng ér zhī
春 登 台 。我 独 泊 兮 其 未 兆 ,如 婴 儿 之 
wèi hái ;lěi lěi xī ,ruò wú suǒ guī 。zhòng rén jiē yǒu
未 孩 ;累 累 兮 ,若 无 所 归 。 众 人 皆 有 
yú ,ér wǒ dú ruò yí 。wǒ yú rén zhī xīn yě zāi ! dùn dùn
余 ,而 我 独 若 遗 。我 愚 人 之 心 也 哉 ! 沌 沌 
xī ,sú rén zhāo zhāo ,wǒ dú hūn hūn 。sú rén chá chá ,wǒ
兮 ,俗 人 昭 昭 ,我 独 昏 昏 。俗 人 察 察 ,我
dú mèn mèn 。dàn xī qí ruò hǎi ,huǎng xī ruò wú zhǐ 。zhòng
独 闷 闷 。澹 兮 其 若 海 , 恍 兮 若 无 止 。 众 
rén jiē yǒu yǐ ,ér wǒ dú wán sì bǐ 。wǒ dú ( yù ) yì yú
人 皆 有 以 ,而 我 独 顽 似 鄙 。我 独 ( 欲 ) 异 于
rén ,ér guì sì mǔ 。
人 ,而 贵 食 母 。

 

 

第二十一章

孔德之容,惟道是从。道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈(yǎo)兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。自今及古,其名不去,以阅众甫。吾何以知众甫之状哉?以此。

 

kǒng dé zhī róng ,wéi dào shì cóng 。dào zhī wéi wù ,wéi
孔 德 之 容 ,惟 道 是 从 。道 之 为 物 ,惟 
huǎng wéi hū 。hū xī huǎng xī ,qí zhōng yǒu xiàng ;huǎng
 恍 惟 惚 。惚 兮 恍 兮 ,其 中 有 象 ; 恍 
xī hū xī ,qí zhōng yǒu wù 。yǎo (yǎo) xī míng xī ,qí zhōng
兮 惚 兮 ,其 中 有 物 。窈 (yǎo) 兮 冥 兮 ,其 中 
yǒu jīng ;qí jīng shèn zhēn ,qí zhōng yǒu xìn 。zì jīn jí
有 精 ;其 精 甚 真 ,其 中 有 信 。自 今 及
gǔ ,qí míng bù qù ,yǐ yuè zhòng fǔ 。wú hé yǐ zhī zhòng
古 ,其 名 不 去 ,以 阅 众 甫 。吾 何 以 知 众 
fǔ zhī zhuàng zāi ?yǐ cǐ 。
甫 之 状 哉 ?以 此 。

 

 

第二十二章

 曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。是以圣人抱一为天下式。不自见故明,不自是故彰,不自伐故有功,不自矜故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓曲则全者,岂虚言哉!诚全而归之。

 

qǔ zé quán ,wǎng zé zhí ,wā zé yíng ,bì zé xīn ,shǎo zé
曲 则 全 , 枉 则 直 ,洼 则 盈 ,敝 则 新 , 少 则
de ,duō zé huò 。shì yǐ shèng rén bào yī wéi tiān xià shì
得 ,多 则 惑 。是 以 圣 人 抱 一 为 天 下 式 
。bù zì xiàn gù míng ,bù zì shì gù zhāng ,bù zì fá gù yǒu
。不 自 见 故 明 ,不 自 是 故 彰 ,不 自 伐 故 有 
gōng ,bù zì jīn gù cháng 。fū wéi bù zhēng ,gù tiān xià
功 ,不 自 矜 故 长 。夫 唯 不 争 ,故 天 下 
mò néng yǔ zhī zhēng 。gǔ zhī suǒ wèi qǔ zé quán zhě ,qǐ
莫 能 与 之 争 。古 之 所 谓 曲 则 全 者 ,岂
xū yán zāi !chéng quán ér guī zhī 。
虚 言 哉 ! 诚 全 而 归 之 。

 

第二十三章

希言自然。故飘风不终朝,骤雨不终日。孰为此者?天地。天地尚不能久,而况于人乎?故从事于道者同于道,德者同于德,失者同于失。同于道者,道亦乐得之;同于德者,德亦乐得之;同于失者,失亦乐得之。信不足焉,有不信焉。

xī yán zì rán 。gù piāo fēng bù zhōng zhāo ,zhòu yǔ bù zhōng
希 言 自 然 。故 飘 风 不 终 朝 , 骤 雨 不 终 
rì 。shú wèi cǐ zhě ?tiān dì 。tiān dì shàng bù néng jiǔ
日 。孰 为 此 者 ? 天 地 。 天 地 尚 不 能 久 
,ér kuàng yú rén hū ?gù cóng shì yú dào zhě tóng yú dào
,而 况 于 人 乎 ?故 从 事 于 道 者 同 于 道 
,dé zhě tóng yú dé ,shī zhě tóng yú shī 。tóng yú dào zhě
,德 者 同 于 德 ,失 者 同 于 失 。 同 于 道 者 
,dào yì lè de zhī ;tóng yú dé zhě ,dé yì lè de zhī ;tóng
,道 亦 乐 得 之 ; 同 于 德 者 ,德 亦 乐 得 之 ; 同 
yú shī zhě ,shī yì lè de zhī 。 xìn bù zú yān ,yǒu bù xìn
于 失 者 ,失 亦 乐 得 之 。 信 不 足 焉 ,有 不 信 
yān 。
焉 。

 

 

第二十四章

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行。物或恶之,故有道者不处。

 

qǐ zhě bù lì ,kuà zhě bù xíng ,zì xiàn zhě bù míng ,zì shì
企 者 不 立 ,跨 者 不 行 ,自 见 者 不 明 ,自 是 
zhě bù zhāng ,zì fá zhě wú gōng ,zì jīn zhě bù zhǎng 。qí
者 不 彰 ,自 伐 者 无 功 ,自 矜 者 不 长 。其
zài dào yě ,yuē yú shí zhuì xíng 。wù huò è zhī ,gù yǒu
在 道 也 ,曰 余 食 赘 行 。物 或 恶之 ,故 有 
dào zhě bù chǔ 。
道 者 不 处 。

 

第二十五章

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

 

yǒu wù hùn chéng ,xiān tiān dì shēng 。jì xī liáo xī ,dú
有 物 混 成 , 先 天 地 生 。寂 兮 寥 兮 ,独
lì bù gǎi ,zhōu xíng ér bù dài ,kě yǐ wéi tiān xià mǔ 。
立 不 改 , 周 行 而 不 殆 ,可 以 为 天 下 母 。
wú bù zhī qí míng ,zì zhī yuē dào ,qiáng wéi zhī míng yuē
吾 不 知 其 名 ,字 之 曰 道 , 强 为 之 名 曰 
dà 。dà yuē shì ,shì yuē yuǎn ,yuǎn yuē fǎn 。gù dào dà
大 。大 曰 逝 ,逝 曰 远 , 远 曰 反 。故 道 大
,tiān dà ,dì dà ,rén yì dà 。yù zhōng yǒu sì dà ,ér rén
, 天 大 ,地 大 ,人 亦 大 。域 中 有 四 大 ,而 人 
jū qí yī yān 。rén fǎ dì ,dì fǎ tiān ,tiān fǎ dào ,dào fǎ
居 其 一 焉 。人 法 地 ,地 法 天 , 天 法 道 ,道 法
zì rán 。
自 然 。

 

 

第二十六章

重为轻根,静为躁君。是以圣人终日行,不离辎重。虽有荣观,燕处超然。奈何万乘之主,而以身轻天下?轻则失本,躁则失君。

 

zhòng wéi qīng gēn ,jìng wéi zào jūn 。shì yǐ shèng rén
 重 为 轻 根 , 静 为 躁 君 。是 以 圣 人 
zhōng rì xíng ,bù lí zī zhòng 。suī yǒu róng guān ,yàn chǔ
 终 日 行 ,不 离 辎 重 。虽 有 荣 观 ,燕 处 
chāo rán 。nài hé wàn shèng zhī zhǔ ,ér yǐ shēn qīng tiān
超 然 。奈 何 万 乘 之 主 ,而 以 身 轻 天 
xià ?qīng zé shī běn ,zào zé shī jūn 。
下 ? 轻 则 失 本 ,躁 则 失 君 。

 

第二十七章

善行无辙迹,善言无瑕谪;善数不用筹策;善闭无关楗,而不可开,善结无绳约,而不可解。是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物,是谓袭明。故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

 

shàn xíng wú zhé jì ,shàn yán wú xiá zhé ;shàn shǔ bù yòng
善 行 无 辙 迹 , 善 言 无 瑕 谪 ; 善 数 不 用 
chóu cè ;shàn bì wú guān jiàn ,ér bù kě kāi ,shàn jié wú
筹 策 ; 善 闭 无 关 楗 ,而 不 可 开 , 善 结 无
shéng yuē ,ér bù kě jiě 。shì yǐ shèng rén cháng shàn jiù
 绳 约 ,而 不 可 解 。是 以 圣 人 常 善 救 
rén ,gù wú qì rén ;cháng shàn jiù wù ,gù wú qì wù ,shì wèi
人 ,故 无 弃 人 ; 常 善 救 物 ,故 无 弃 物 ,是 谓 
xí míng 。gù shàn rén zhě ,bù shàn rén zhī shī ;bù shàn
袭 明 。故 善 人 者 ,不 善 人 之 师 ;不 善 
rén zhě ,shàn rén zhī zī 。bù guì qí shī ,bù ài qí zī ,suī
人 者 , 善 人 之 资 。不 贵 其 师 ,不 爱 其 资 ,虽 
zhì dà mí ,shì wèi yào miào 。
智 大 迷 ,是 谓 要 妙 。

 

第二十八章

知其雄,守其雌,为天下溪。为天下溪,常德不离,复归于婴儿。知其白,守其黑,为天下式。为天下式,常德不忒,复归于无极。知其荣,守其辱,为天下谷。为天下谷,常德乃足,复归于朴。朴散则为器,圣人用之,则为官长,故大制不割。

 

zhī qí xióng ,shǒu qí cí ,wéi tiān xià xī 。wéi tiān xià
知 其 雄 , 守 其 雌 ,为 天 下 溪 。为 天 下 
xī ,cháng dé bù lí ,fù guī yú yīng ér 。zhī qí bái ,shǒu
溪 , 常 德 不 离 ,复 归 于 婴 儿 。知 其 白 , 守 
qí hēi ,wéi tiān xià shì 。wéi tiān xià shì ,cháng dé bù
其 黑 ,为 天 下 式 。为 天 下 式 , 常 德 不
tè ,fù guī yú wú jí 。zhī qí róng ,shǒu qí rǔ ,wéi tiān
忒 ,复 归 于 无 极 。知 其 荣 , 守 其 辱 ,为 天 
xià gǔ 。wéi tiān xià gǔ ,cháng dé nǎi zú ,fù guī yú piáo
下 谷 。为 天 下 谷 , 常 德 乃 足 ,复 归 于 朴 
。piáo sàn zé wéi qì , shèng rén yòng zhī ,zé wéi guān
。 朴 散 则 为 器 , 圣 人 用 之 ,则 为 官 
zhǎng ,gù dà zhì bù gē 。
 长 ,故 大 制 不 割 。

 

 

第二十九章

将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。故物或行或随,或嘘或吹。或强或羸,或挫或隳(huī)。是以圣人去甚,去奢,去泰。

 

jiāng yù qǔ tiān xià ér wéi zhī ,wú jiàn qí bù dé yǐ 。tiān
 将 欲 取 天 下 而 为 之 ,吾 见 其 不 得 已 。 天 
xià shén qì ,bù kě wéi yě 。wéi zhě bài zhī ,zhí zhě shī
下 神 器 ,不 可 为 也 。为 者 败 之 ,执 者 失 
zhī 。shì yǐ shèng rén wú wéi ,gù wú bài ;wú zhí ,gù wú
之 。是 以 圣 人 无 为 ,故 无 败 ;无 执 ,故 无
shī 。gù wù huò xíng huò suí ,huò xū huò chuī 。huò qiáng
失 。故 物 或 行 或 随 ,或 嘘 或 吹 。或 强 
huò léi ,huò cuò huò huī (huī)。shì yǐ shèng rén qù shèn
或 羸 ,或 挫 或 隳 (huī)。是 以 圣 人 去 甚 
,qù shē ,qù tài 。
,去 奢 ,去 泰 。

 

 

第三十章

 以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还。师之所处,荆棘生焉。大军之后,必有凶年。善有果而已,不敢以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄,果而不得已,果而勿强。物壮则老,是谓不道,不道早已。

 

yǐ dào zuǒ rén zhǔ zhě ,bù yǐ bīng qiáng tiān xià 。qí shì
以 道 佐 人 主 者 ,不 以 兵 强 天 下 。其 事 
hǎo huán 。shī zhī suǒ chǔ ,jīng jí shēng yān 。dà jūn zhī
好 还 。师 之 所 处 , 荆 棘 生 焉 。大 军 之 
hòu ,bì yǒu xiōng nián 。shàn yǒu guǒ ér yǐ ,bù gǎn yǐ qǔ
后 ,必 有 凶 年 。 善 有 果 而 已 ,不 敢 以 取
qiáng 。guǒ ér wù jīn ,guǒ ér wù fá ,guǒ ér wù jiāo ,guǒ
 强 。果 而 勿 矜 ,果 而 勿 伐 ,果 而 勿 骄 ,果 
ér bù dé yǐ ,guǒ ér wù qiáng 。wù zhuàng zé lǎo ,shì wèi
而 不 得 已 ,果 而 勿 强 。物 壮 则 老 ,是 谓 
bù dào ,bù dào zǎo yǐ 。
不 道 ,不 道 早 已 。

 

 

第三十一章

夫佳兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。君子居则贵左,用兵则贵右。兵者,不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可以得志于天下矣。吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。杀人之众,以哀悲泣之,战胜,以丧礼处之。

 

fū jiā bīng zhě ,bù xiáng zhī qì ,wù huò è zhī ,gù yǒu dào
夫 佳 兵 者 ,不 祥 之 器 ,物 或 恶之 ,故 有 道 
zhě bù chǔ 。jūn zǐ jū zé guì zuǒ ,yòng bīng zé guì yòu
者 不 处 。君 子 居 则 贵 左 , 用 兵 则 贵 右 
。bīng zhě ,bù xiáng zhī qì ,fēi jūn zǐ zhī qì ,bù dé yǐ
。 兵 者 ,不 祥 之 器 ,非 君 子 之 器 ,不 得 已
ér yòng zhī ,tián dàn wéi shàng 。shèng ér bù měi ,ér měi
而 用 之 , 恬 淡 为 上 。 胜 而 不 美 ,而 美 
zhī zhě ,shì lè shā rén 。fū lè shā rén zhě ,zé bù kě yǐ
之 者 ,是 乐 杀 人 。夫 乐 杀 人 者 ,则 不 可 以
dé zhì yú tiān xià yǐ 。jí shì shàng zuǒ ,xiōng shì shàng
得 志 于 天 下 矣 。吉 事 尚 左 , 凶 事 尚 
yòu 。piān jiàng jūn jū zuǒ ,shàng jiàng jūn jū yòu ,yán
右 。 偏 将 军 居 左 , 上 将 军 居 右 ,言 
yǐ sāng lǐ chǔ zhī 。shā rén zhī zhòng ,yǐ āi bēi qì zhī
以 丧 礼 处 之 。杀 人 之 众 ,以 哀 悲 泣 之 
,zhàn shèng ,yǐ sāng lǐ chǔ zhī 。
, 战 胜 ,以 丧 礼 处 之 。

 

 

第三十二章

道常无名,朴虽小,天下莫能臣也。侯王若能守之,万物将自宾。天地相合,以降甘露,民莫之令而自均。始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止所以不殆。譬道之在天下,犹川谷之于江海。

 

dào cháng wú míng ,piáo suī xiǎo ,tiān xià mò néng chén
道 常 无 名 , 朴 虽 小 , 天 下 莫 能 臣 
yě 。hòu wáng ruò néng shǒu zhī ,wàn wù jiāng zì bīn 。tiān
也 。侯 王 若 能 守 之 ,万 物 将 自 宾 。 天 
dì xiāng hé ,yǐ jiàng gān lù ,mín mò zhī lìng ér zì jūn
地 相 合 ,以 降 甘 露 ,民 莫 之 令 而 自 均 
。shǐ zhì yǒu míng ,míng yì jì yǒu ,fū yì jiāng zhī zhǐ
。始 制 有 名 , 名 亦 既 有 ,夫 亦 将 知 止 
,zhī zhǐ suǒ yǐ bù dài 。 pì dào zhī zài tiān xià ,yóu
,知 止 所 以 不 殆 。 譬 道 之 在 天 下 ,犹 
chuān gǔ zhī yú jiāng hǎi 。
 川 谷 之 于 江 海 。

 

 

第三十三章

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

 

zhī rén zhě zhì ,zì zhī zhě míng 。shèng rén zhě yǒu lì
知 人 者 智 ,自 知 者 明 。 胜 人 者 有 力
,zì shèng zhě qiáng 。zhī zú zhě fù 。qiáng xíng zhě yǒu
,自 胜 者 强 。知 足 者 富 。 强 行 者 有 
zhì 。bù shī qí suǒ zhě jiǔ 。sǐ ér bù wáng zhě shòu 。
志 。不 失 其 所 者 久 。死 而 不 亡 者 寿 。

 

第三十四章

大道泛兮,其可左右。万物恃之而生,而不辞,功成不名有。衣养万物而不为主,常无欲,可名于小;万物归焉而不为主,可名为大。以其终不自为大,故能成其大。

 

dà dào fàn xī ,qí kě zuǒ yòu 。wàn wù shì zhī ér shēng ,
大 道 泛 兮 ,其 可 左 右 。万 物 恃 之 而 生 ,
ér bù cí ,gōng chéng bù míng yǒu 。yī yǎng wàn wù ér bù
而 不 辞 , 功 成 不 名 有 。衣 养 万 物 而 不
wéi zhǔ ,cháng wú yù ,kě míng yú xiǎo ;wàn wù guī yān ér
为 主 , 常 无 欲 ,可 名 于 小 ;万 物 归 焉 而
bù wéi zhǔ ,kě míng wéi dà 。yǐ qí zhōng bù zì wèi dà ,gù
不 为 主 ,可 名 为 大 。以 其 终 不 自 为 大 ,故
néng chéng qí dà 。
能 成 其 大 。

 

 

 

第三十五章

执大象,天下往。往而不害,安平太。乐与饵,过客止。道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不可既。

 

 zhí dà xiàng ,tiān xià wǎng 。wǎng ér bù hài ,ān píng tài
执 大 象 , 天 下 往 。 往 而 不 害 ,安 平 太 
。lè yǔ ěr ,guò kè zhǐ 。dào zhī chū kǒu ,dàn hū qí wú wèi
。乐 与 饵 ,过 客 止 。道 之 出 口 ,淡 乎 其 无 味 
,shì zhī bù zú jiàn ,tīng zhī bù zú wén ,yòng zhī bù kě
,视 之 不 足 见 , 听 之 不 足 闻 , 用 之 不 可
jì 。
既 。

 

第三十六章

将欲歙(shè)之,必固张之;将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲夺之,必固与之。是谓微明。柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。

 

jiāng yù xī (shè) zhī ,bì gù zhāng zhī ;jiāng yù ruò zhī
 将 欲 歙 (shè) 之 ,必 固 张 之 ; 将 欲 弱 之 
,bì gù qiáng zhī ;jiāng yù fèi zhī ,bì gù xīng zhī ;jiāng
,必 固 强 之 ; 将 欲 废 之 ,必 固 兴 之 ; 将 
yù duó zhī ,bì gù yǔ zhī 。shì wèi wēi míng 。róu ruò shèng
欲 夺 之 ,必 固 与 之 。是 谓 微 明 。柔 弱 胜 
gāng qiáng 。yú bù kě tuō yú yuān ,guó zhī lì qì bù kě yǐ
刚 强 。鱼 不 可 脱 于 渊 ,国 之 利 器 不 可 以
shì rén 。
示 人 。

 

第三十七章

道常无为,而无不为。侯王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,夫亦将无欲。不欲以静,天下将自定。

 

dào cháng wú wéi ,ér wú bù wéi 。hòu wáng ruò néng shǒu
道 常 无 为 ,而 无 不 为 。侯 王 若 能 守 
zhī ,wàn wù jiāng zì huà 。huà ér yù zuò ,wú jiāng zhèn
之 ,万 物 将 自 化 。化 而 欲 作 ,吾 将 镇 
zhī yǐ wú míng zhī piáo 。wú míng zhī piáo ,fū yì jiāng
之 以 无 名 之 朴 。无 名 之 朴 ,夫 亦 将 
wú yù 。bù yù yǐ jìng ,tiān xià jiāng zì dìng 。
无 欲 。不 欲 以 静 , 天 下 将 自 定 。

 

 

第三十八章

上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为;下德为之而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始。是以大丈夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取此。

 

shàng dé bù dé ,shì yǐ yǒu dé ;xià dé bù shī dé ,shì yǐ
 上 德 不 德 ,是 以 有 德 ;下 德 不 失 德 ,是 以
wú dé 。shàng dé wú wéi ér wú yǐ wéi ;xià dé wéi zhī ér
无 德 。 上 德 无 为 而 无 以 为 ;下 德 为 之 而
yǒu yǐ wéi 。shàng rén wéi zhī ér wú yǐ wéi ;shàng yì wéi
有 以 为 。 上 仁 为 之 而 无 以 为 ; 上 义 为 
zhī ér yǒu yǐ wéi 。shàng lǐ wéi zhī ér mò zhī yìng , zé
之 而 有 以 为 。 上 礼 为 之 而 莫 之 应 , 则
rǎng bì ér rēng zhī 。gù shī dào ér hòu dé ,shī dé ér hòu
攘 臂 而 扔 之 。故 失 道 而 后 德 ,失 德 而 后 
rén ,shī rén ér hòu yì ,shī yì ér hòu lǐ 。fū lǐ zhě ,zhōng
仁 ,失 仁 而 后 义 ,失 义 而 后 礼 。夫 礼 者 , 忠 
xìn zhī báo ,ér luàn zhī shǒu 。qián shí zhě ,dào zhī huá
信 之 薄 ,而 乱 之 首 。 前 识 者 ,道 之 华 
,ér yú zhī shǐ 。shì yǐ dà zhàng fū chǔ qí hòu ,bù jū qí
,而 愚 之 始 。是 以 大 丈 夫 处 其 厚 ,不 居 其
báo ;chǔ qí shí ,bù jū qí huá 。gù qù bǐ qǔ cǐ 。
薄 ;处 其 实 ,不 居 其 华 。故 去 彼 取 此 。

 

 

 

 

第三十九章

昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正。其致之,天无以清将恐裂,地无以宁将恐废,神无以灵将恐歇,谷无以盈将恐竭,万物无以生将恐灭,侯王无以贵高将恐蹶。故贵以贱为本,高以下为基。是以侯王自称孤、寡、不谷。此非以贱为本邪?非乎?故致数舆无舆,不欲琭琭如玉,珞珞如石。

 

xī zhī dé yī zhě ,tiān dé yī yǐ qīng ,dì dé yī yǐ níng ,
昔 之 得 一 者 , 天 得 一 以 清 ,地 得 一 以 宁 ,
shén dé yī yǐ líng ,gǔ dé yī yǐ yíng ,wàn wù dé yī yǐ shēng
神 得 一 以 灵 ,谷 得 一 以 盈 ,万 物 得 一 以 生 
,hòu wáng dé yī yǐ wéi tiān xià zhèng 。qí zhì zhī ,tiān
,侯 王 得 一 以 为 天 下 正 。其 致 之 , 天 
wú yǐ qīng jiāng kǒng liè ,dì wú yǐ níng jiāng kǒng fèi
无 以 清 将 恐 裂 ,地 无 以 宁 将 恐 废 
,shén wú yǐ líng jiāng kǒng xiē ,gǔ wú yǐ yíng jiāng kǒng
, 神 无 以 灵 将 恐 歇 ,谷 无 以 盈 将 恐 
jié ,wàn wù wú yǐ shēng jiāng kǒng miè ,hòu wáng wú yǐ guì
竭 ,万 物 无 以 生 将 恐 灭 ,侯 王 无 以 贵 
gāo jiāng kǒng juě 。gù guì yǐ jiàn wéi běn ,gāo yǐ xià
高 将 恐 蹶 。故 贵 以 贱 为 本 ,高 以 下 
wéi jī 。shì yǐ hòu wáng zì chēng gū 、guǎ 、bù gǔ 。cǐ
为 基 。是 以 侯 王 自 称 孤 、寡 、不 谷 。此
fēi yǐ jiàn wéi běn xié ?fēi hū ?gù zhì shù yú wú yú ,bù
非 以 贱 为 本 邪 ?非 乎 ?故 致 数 舆 无 舆 ,不
yù lù lù rú yù ,luò luò rú shí 。
欲 琭 琭 如 玉 ,珞 珞 如 石 。

 

 

 

 

 

第四十章

反者道之动,弱者道之用。天下万物生于有,有生于无。

 

fǎn zhě dào zhī dòng ,ruò zhě dào zhī yòng 。tiān xià wàn
反 者 道 之 动 ,弱 者 道 之 用 。 天 下 万 
wù shēng yú yǒu ,yǒu shēng yú wú 。
物 生 于 有 ,有 生 于 无 。

 

 

第四十一章

上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑,不足以为道。故建言有之,明道若昧,进道若退,夷道若类,上德若谷,大白若辱,广德若不足,建德若偷,质真若渝,大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形,道隐无名。夫唯道,善贷且成。

 

shàng shì wén dào ,qín ér xíng zhī ;zhōng shì wén dào ,ruò
 上 士 闻 道 ,勤 而 行 之 ; 中 士 闻 道 ,若 
cún ruò wáng ;xià shì wén dào ,dà xiào zhī 。bù xiào ,bù
存 若 亡 ;下 士 闻 道 ,大 笑 之 。不 笑 ,不
zú yǐ wéi dào 。gù jiàn yán yǒu zhī ,míng dào ruò mèi ,jìn
足 以 为 道 。故 建 言 有 之 , 明 道 若 昧 ,进 
dào ruò tuì ,yí dào ruò lèi ,shàng dé ruò gǔ ,dà bái ruò
道 若 退 ,夷 道 若 类 , 上 德 若 谷 ,大 白 若 
rǔ ,guǎng dé ruò bù zú ,jiàn dé ruò tōu ,zhì zhēn ruò yú
辱 , 广 德 若 不 足 , 建 德 若 偷 ,质 真 若 渝
,dà fāng wú yú ,dà qì wǎn chéng ,dà yīn xī shēng ,dà xiàng
,大 方 无 隅 ,大 器 晚 成 ,大 音 希 声 ,大 象 
wú xíng ,dào yǐn wú míng 。fū wéi dào ,shàn dài qiě chéng
无 形 ,道 隐 无 名 。夫 唯 道 , 善 贷 且 成 

 

 

第四十二章

道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损。人之所教,我亦教之。强梁者不得其死,吾将以为教父。

 

dào shēng yī ,yī shēng èr ,èr shēng sān ,sān shēng wàn wù
道 生 一 ,一 生 二 ,二 生 三 ,三 生 万 物
。wàn wù fù yīn ér bào yáng ,chōng qì yǐ wéi hé 。rén zhī
。万 物 负 阴 而 抱 阳 , 冲 气 以 为 和 。人 之 
suǒ è ,wéi gū 、guǎ 、bù gǔ ,ér wáng gōng yǐ wéi chēng 。
所 恶,唯 孤 、寡 、不 谷 ,而 王 公 以 为 称 。
gù wù huò sǔn zhī ér yì ,huò yì zhī ér sǔn 。rén zhī suǒ
故 物 或 损 之 而 益 ,或 益 之 而 损 。人 之 所 
jiào ,wǒ yì jiào zhī 。qiáng liáng zhě bù dé qí sǐ ,wú jiāng
教 ,我 亦 教 之 。 强 梁 者 不 得 其 死 ,吾 将 
yǐ wéi jiào fù 。
以 为 教 父 。

 

 

 

第四十三章

天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间,吾是以知无为之有益。不言之教,无为之益,天下稀及之。

 

tiān xià zhī zhì róu ,chí chěng tiān xià zhī zhì jiān 。
天 下 之 至 柔 ,驰 骋 天 下 之 至 坚 。
wú yǒu rù wú jiàn ,wú shì yǐ zhī wú wéi zhī yǒu yì 。bù
无 有 入 无 间 ,吾 是 以 知 无 为 之 有 益 。不
yán zhī jiào ,wú wéi zhī yì ,tiān xià xī jí zhī 。
言 之 教 ,无 为 之 益 , 天 下 稀 及 之 。

 

 

第四十四章

名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?是故甚爱必大费,多藏必厚亡,知足不辱,知止不殆,可以长久。

 

míng yǔ shēn shú qīn ?shēn yǔ huò shú duō ?de yǔ wáng shú
名 与 身 孰 亲 ? 身 与 货 孰 多 ?得 与 亡 孰 
bìng ? shì gù shèn ài bì dà fèi ,duō cáng bì hòu wáng ,
病 ? 是 故 甚 爱 必 大 费 ,多 藏 必 厚 亡 ,
zhī zú bù rǔ ,zhī zhǐ bù dài ,kě yǐ cháng jiǔ 。
知 足 不 辱 ,知 止 不 殆 ,可 以 长 久 。

 

 

第四十五章

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。躁胜寒,静胜热。清静为天下正。

 

dà chéng ruò quē ,qí yòng bù bì 。dà yíng ruò chōng ,qí
大 成 若 缺 ,其 用 不 弊 。大 盈 若 冲 ,其
yòng bù qióng 。dà zhí ruò qū ,dà qiǎo ruò zhuō ,dà biàn
用 不 穷 。大 直 若 屈 ,大 巧 若 拙 ,大 辩 
ruò nè 。zào shèng hán ,jìng shèng rè 。qīng jìng wéi tiān
若 讷 。躁 胜 寒 , 静 胜 热 。 清 静 为 天 
xià zhèng 。
下 正 。

 

 

第四十六章

天下有道,却走马以粪。 天下无道,戎马生于郊。 祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。 tiān xià yǒu dào ,què zǒu mǎ yǐ fèn 。 tiān xià wú dào
天 下 有 道 ,却 走 马 以 粪 。 天 下 无 道 
,róng mǎ shēng yú jiāo 。 huò mò dà yú bù zhī zú ;jiù mò
, 戎 马 生 于 郊 。 祸 莫 大 于 不 知 足 ;咎 莫
dà yú yù de 。gù zhī zú zhī zú ,cháng zú yǐ 。
大 于 欲 得 。故 知 足 之 足 , 常 足 矣 。-

 

第四十七章

不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而名,不为而成。

 

bù chū hù ,zhī tiān xià ;bù kuī yǒu ,jiàn tiān dào 。qí
不 出 户 ,知 天 下 ;不 窥 牖 , 见 天 道 。其
chū mí yuǎn ,qí zhī mí shǎo 。shì yǐ shèng rén bù xíng ér
出 弥 远 ,其 知 弥 少 。是 以 圣 人 不 行 而
zhī ,bú jiàn ér míng ,bù wéi ér chéng 。
知 ,不 见 而 名 ,不 为 而 成 。

 

 

第四十八章

为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为,无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

wéi xué rì yì ,wéi dào rì sǔn ,sǔn zhī yòu sǔn ,yǐ zhì yú
为 学 日 益 ,为 道 日 损 ,损 之 又 损 ,以 至 于
wú wéi ,wú wéi ér wú bù wéi 。qǔ tiān xià cháng yǐ wú shì
无 为 ,无 为 而 无 不 为 。取 天 下 常 以 无 事 
,jí qí yǒu shì ,bù zú yǐ qǔ tiān xià 。
,及 其 有 事 ,不 足 以 取 天 下 。

 

 

第四十九章

圣人无常心,以百姓心为心。善者吾善之,不善者吾亦善之,德善。信者吾信之,不信者,吾亦信之,德信。圣人在天下怵怵,为天下浑其心,百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。

 

shèng rén wú cháng xīn ,yǐ bǎi xìng xīn wéi xīn 。shàn zhě
 圣 人 无 常 心 ,以 百 姓 心 为 心 。 善 者 
wú shàn zhī ,bù shàn zhě wú yì shàn zhī ,dé shàn 。xìn zhě
吾 善 之 ,不 善 者 吾 亦 善 之 ,德 善 。信 者 
wú xìn zhī ,bù xìn zhě ,wú yì xìn zhī ,dé xìn 。shèng rén
吾 信 之 ,不 信 者 ,吾 亦 信 之 ,德 信 。 圣 人 
zài tiān xià chù chù ,wéi tiān xià hún qí xīn ,bǎi xìng
在 天 下 怵 怵 ,为 天 下 浑 其 心 ,百 姓 
jiē zhù qí ěr mù ,shèng rén jiē hái zhī 。
皆 注 其 耳 目 , 圣 人 皆 孩 之 。

 

 

第五十章

出生入死。生之徒,十有三;死之徒,十有三;人之生,动之死地,亦十有三。夫何故?以其生生之厚。盖闻善摄生者,陆行不遇兕(sì)虎,人军不被甲兵;兕无所投其角,虎无所措其爪,兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。

 

chū shēng rù sǐ 。shēng zhī tú ,shí yǒu sān ;sǐ zhī tú ,
出 生 入 死 。 生 之 徒 ,十 有 三 ;死 之 徒 ,
shí yǒu sān ;rén zhī shēng ,dòng zhī sǐ dì ,yì shí yǒu sān
十 有 三 ;人 之 生 , 动 之 死 地 ,亦 十 有 三 
。fū hé gù ?yǐ qí shēng shēng zhī hòu 。gài wén shàn shè
。夫 何 故 ?以 其 生 生 之 厚 。盖 闻 善 摄 
shēng zhě ,lù xíng bù yù sì (sì) hǔ ,rén jūn bù pī jiá bīng
 生 者 ,陆 行 不 遇 兕 (sì) 虎 ,人 军 不 被 甲 兵 
;sì wú suǒ tóu qí jiǎo ,hǔ wú suǒ cuò qí zhǎo ,bīng wú suǒ
;兕 无 所 投 其 角 ,虎 无 所 措 其 爪 , 兵 无 所 
róng qí rèn 。fū hé gù ?yǐ qí wú sǐ dì 。
容 其 刃 。夫 何 故 ?以 其 无 死 地 。

 

 

第五十一章

道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之。长之育之,亭之毒之,养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰。是谓玄德。

 

dào shēng zhī ,dé xù zhī ,wù xíng zhī ,shì chéng zhī 。shì
道 生 之 ,德 畜 之 ,物 形 之 ,势 成 之 。是 
yǐ wàn wù mò bù zūn dào ér guì dé 。dào zhī zūn ,dé zhī
以 万 物 莫 不 尊 道 而 贵 德 。道 之 尊 ,德 之 
guì ,fū mò zhī mìng ér cháng zì rán 。gù dào shēng zhī ,
贵 ,夫 莫 之 命 而 常 自 然 。故 道 生 之 ,
dé xù zhī 。cháng zhī yù zhī ,tíng zhī dú zhī ,yǎng zhī
德 畜 之 。 长 之 育 之 , 亭 之 毒 之 , 养 之 
fù zhī 。shēng ér bù yǒu ,wéi ér bù shì , cháng ér bù zǎi
覆 之 。 生 而 不 有 ,为 而 不 恃 , 长 而 不 宰 
。shì wèi xuán dé 。
。是 谓 玄 德 。

 

 

 

第五十二章

天下有始,以为天下母。既得其母,以知其子;既知其子,复守其母,没身不殆。塞其兑,闭其门,终身不勤;开其兑,济其事,终身不救。见小曰明,守柔曰强。用其光,复归其明,无遗身殃,是为习常。

 

tiān xià yǒu shǐ ,yǐ wéi tiān xià mǔ 。jì de qí mǔ ,yǐ zhī
天 下 有 始 ,以 为 天 下 母 。既 得 其 母 ,以 知 
qí zǐ ;jì zhī qí zǐ ,fù shǒu qí mǔ ,méi shēn bù dài 。sāi
其 子 ;既 知 其 子 ,复 守 其 母 ,没 身 不 殆 。塞 
qí duì ,bì qí mén ,zhōng shēn bù qín ;kāi qí duì ,jì qí
其 兑 ,闭 其 门 , 终 身 不 勤 ;开 其 兑 ,济 其
shì ,zhōng shēn bù jiù 。jiàn xiǎo yuē míng ,shǒu róu yuē
事 , 终 身 不 救 。 见 小 曰 明 , 守 柔 曰 
qiáng 。yòng qí guāng ,fù guī qí míng ,wú yí shēn yāng ,
 强 。 用 其 光 ,复 归 其 明 ,无 遗 身 殃 ,
shì wéi xí cháng 。
是 为 习 常 。

 

 

第五十三章

使我介然有知,行于大道,唯施是畏。大道甚夷,而民好径。朝甚除,田甚芜,仓甚虚;服文彩,带利剑,厌饮食,财货有余。是为盗夸。非道也哉﹗

 

shǐ wǒ jiè rán yǒu zhī ,xíng yú dà dào ,wéi shī shì wèi
使 我 介 然 有 知 , 行 于 大 道 ,唯 施 是 畏 
。dà dào shèn yí ,ér mín hǎo jìng 。cháo shèn chú ,tián
。大 道 甚 夷 ,而 民 好 径 。 朝 甚 除 , 田 
shèn wú ,cāng shèn xū ;fú wén cǎi ,dài lì jiàn ,yàn yǐn
甚 芜 , 仓 甚 虚 ;服 文 彩 ,带 利 剑 ,厌 饮 
shí ,cái huò yǒu yú 。shì wéi dào kuā 。fēi dào yě zāi ﹗
食 ,财 货 有 余 。是 为 盗 夸 。非 道 也 哉 ﹗

 

 

第五十四章

善建者不拔,善抱者不脱,子孙以祭祀不辍。修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以国观国,以天下观天下。吾何以知天下然哉?以此。

 

shàn jiàn zhě bù bá ,shàn bào zhě bù tuō ,zǐ sūn yǐ jì sì
善 建 者 不 拔 , 善 抱 者 不 脱 ,子 孙 以 祭 祀
bù chuò 。 xiū zhī yú shēn ,qí dé nǎi zhēn ;xiū zhī yú
不 辍 。 修 之 于 身 ,其 德 乃 真 ;修 之 于
jiā ,qí dé nǎi yú ;xiū zhī yú xiāng ,qí dé nǎi cháng ;xiū
家 ,其 德 乃 余 ;修 之 于 乡 ,其 德 乃 长 ;修 
zhī yú guó ,qí dé nǎi fēng ;xiū zhī yú tiān xià ,qí dé nǎi
之 于 国 ,其 德 乃 丰 ;修 之 于 天 下 ,其 德 乃 
pǔ 。gù yǐ shēn guān shēn ,yǐ jiā guān jiā ,yǐ xiāng guān
普 。故 以 身 观 身 ,以 家 观 家 ,以 乡 观 
xiāng ,yǐ guó guān guó ,yǐ tiān xià guān tiān xià 。wú hé
 乡 ,以 国 观 国 ,以 天 下 观 天 下 。吾 何
yǐ zhī tiān xià rán zāi ?yǐ cǐ 。
以 知 天 下 然 哉 ?以 此 。

 

 

第五十五章

含德之厚,比于赤子。毒虫不螫(shì ),猛兽不据,攫(jué)鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而脧(zuī)作,精之至也。终日号而不嗄,和之至也。知和曰常,知常曰明,益生曰祥,心使气曰强。物壮则老,谓之不道,不道早已。

 

hán dé zhī hòu ,bǐ yú chì zǐ 。dú chóng bù shì (shì ),měng
含 德 之 厚 ,比 于 赤 子 。毒 虫 不 螫 (shì ), 猛 
shòu bù jù ,jué (jué) niǎo bù bó 。gǔ ruò jīn róu ér wò
兽 不 据 ,攫 (jué) 鸟 不 搏 。骨 弱 筋 柔 而 握
gù 。wèi zhī pìn mǔ zhī hé ér zuī (zuī) zuò ,jīng zhī zhì
固 。未 知 牝 牡 之 合 而 脧 (zuī) 作 , 精 之 至 
yě 。zhōng rì hào ér bù á ,hé zhī zhì yě 。zhī hé yuē cháng
也 。 终 日 号 而 不 嗄,和 之 至 也 。知 和 曰 常 
,zhī cháng yuē míng ,yì shēng yuē xiáng ,xīn shǐ qì yuē
,知 常 曰 明 ,益 生 曰 祥 ,心 使 气 曰 
qiáng 。wù zhuàng zé lǎo ,wèi zhī bù dào ,bù dào zǎo yǐ
 强 。物 壮 则 老 ,谓 之 不 道 ,不 道 早 已

 

 

 

第五十六章

知者不言,言者不知。塞其兑,闭其门,挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同。故不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而贵,不可得而贱。故为天下贵。

zhī zhě bù yán ,yán zhě bù zhī 。sāi qí duì ,bì qí mén ,
知 者 不 言 ,言 者 不 知 。塞 其 兑 ,闭 其 门 ,
cuò qí ruì ,jiě qí fēn ,hé qí guāng ,tóng qí chén ,shì wèi
挫 其 锐 ,解 其 纷 ,和 其 光 , 同 其 尘 ,是 谓 
xuán tóng 。gù bù kě de ér qīn ,bù kě de ér shū ;bù kě de
玄 同 。故 不 可 得 而 亲 ,不 可 得 而 疏 ;不 可 得
ér lì ,bù kě de ér hài ;bù kě de ér guì ,bù kě de ér jiàn
而 利 ,不 可 得 而 害 ;不 可 得 而 贵 ,不 可 得 而 贱 
。gù wéi tiān xià guì 。
。故 为 天 下 贵 。

 

 

第五十七章

以正治国,以奇用兵,以无事取天下。吾何以知其然哉?以此。天下多忌讳,而民弥贫;民多利器,国家滋昏;人多技巧,奇物滋起;法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

 

yǐ zhèng zhì guó ,yǐ qí yòng bīng ,yǐ wú shì qǔ tiān xià
以 正 治 国 ,以 奇 用 兵 ,以 无 事 取 天 下 
。wú hé yǐ zhī qí rán zāi ?yǐ cǐ 。tiān xià duō jì huì ,
。吾 何 以 知 其 然 哉 ?以 此 。 天 下 多 忌 讳 ,
ér mín mí pín ;mín duō lì qì ,guó jiā zī hūn ;rén duō jì
而 民 弥 贫 ;民 多 利 器 ,国 家 滋 昏 ;人 多 技
qiǎo ,qí wù zī qǐ ;fǎ lìng zī zhāng ,dào zéi duō yǒu 。gù
巧 ,奇 物 滋 起 ;法 令 滋 彰 ,盗 贼 多 有 。故
shèng rén yún :“wǒ wú wéi ér mín zì huà ,wǒ hǎo jìng ér
 圣 人 云 :“我 无 为 而 民 自 化 ,我 好 静 而
mín zì zhèng ,wǒ wú shì ér mín zì fù ,wǒ wú yù ér mín zì
民 自 正 ,我 无 事 而 民 自 富 ,我 无 欲 而 民 自
piáo 。”
朴 。”

 

 

第五十八章

其政闷闷,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正,正复为奇,善复为妖,人之迷,其日固久。是以圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆,光而不耀。

 

qí zhèng mèn mèn ,qí mín chún chún ;qí zhèng chá chá ,qí
其 政 闷 闷 ,其 民 淳 淳 ;其 政 察 察 ,其
mín quē quē 。huò xī fú zhī suǒ yǐ ,fú xī huò zhī suǒ fú
民 缺 缺 。祸 兮 福 之 所 倚 ,福 兮 祸 之 所 伏
。shú zhī qí jí ?qí wú zhèng ,zhèng fù wéi qí ,shàn fù wéi
。孰 知 其 极 ?其 无 正 , 正 复 为 奇 , 善 复 为 
yāo ,rén zhī mí ,qí rì gù jiǔ 。shì yǐ shèng rén fāng ér
妖 ,人 之 迷 ,其 日 固 久 。是 以 圣 人 方 而
bù gē ,lián ér bù guì ,zhí ér bù sì ,guāng ér bù yào 。
不 割 , 廉 而 不 刿 ,直 而 不 肆 , 光 而 不 耀 。

 

 

第五十九章

治人事天,莫若啬。夫唯啬,是谓早服;早服谓之重积德;重积德则无不克,无不克则莫知其极;莫知其极,可以有国;有国之母,可以长久。是谓深根固柢,长生久视之道。

 

zhì rén shì tiān ,mò ruò sè 。fū wéi sè ,shì wèi zǎo fú
治 人 事 天 ,莫 若 啬 。夫 唯 啬 ,是 谓 早 服
;zǎo fú wèi zhī zhòng jī dé ;zhòng jī dé zé wú bù kè ,wú
;早 服 谓 之 重 积 德 ; 重 积 德 则 无 不 克 ,无
bù kè zé mò zhī qí jí ;mò zhī qí jí ,kě yǐ yǒu guó ;yǒu
不 克 则 莫 知 其 极 ;莫 知 其 极 ,可 以 有 国 ;有 
guó zhī mǔ ,kě yǐ cháng jiǔ 。shì wèi shēn gēn gù dǐ ,cháng
国 之 母 ,可 以 长 久 。是 谓 深 根 固 柢 , 长 
shēng jiǔ shì zhī dào 。
 生 久 视 之 道 。

 

 

 

第六十章

治大国,若烹小鲜。以道莅天下,其鬼不神;非其鬼不神,其神不伤人;非其神不伤人,圣人亦不伤人。夫两不相伤,故德交归焉。

 

zhì dà guó ,ruò pēng xiǎo xiān 。yǐ dào lì tiān xià ,qí
治 大 国 ,若 烹 小 鲜 。以 道 莅 天 下 ,其
guǐ bù shén ;fēi qí guǐ bù shén ,qí shén bù shāng rén ;fēi
鬼 不 神 ;非 其 鬼 不 神 ,其 神 不 伤 人 ;非 
qí shén bù shāng rén ,shèng rén yì bù shāng rén 。fū liǎng
其 神 不 伤 人 , 圣 人 亦 不 伤 人 。夫 两 
bù xiāng shāng ,gù dé jiāo guī yān 。
不 相 伤 ,故 德 交 归 焉 。

 

 

第六十一章

大国者下流,天下之交,天下之牝,牝常以静胜牡,以静为下。故大国以下小国,则取小国;小国以下大国,则取大国。故或下以取,或下而取。大国不过欲兼畜人,小国不过欲入事人。夫两者各得其所欲,大者宜为下。

 

dà guó zhě xià liú ,tiān xià zhī jiāo ,tiān xià zhī pìn
大 国 者 下 流 , 天 下 之 交 , 天 下 之 牝 
,pìn cháng yǐ jìng shèng mǔ ,yǐ jìng wéi xià 。gù dà guó
,牝 常 以 静 胜 牡 ,以 静 为 下 。故 大 国 
yǐ xià xiǎo guó ,zé qǔ xiǎo guó ;xiǎo guó yǐ xià dà guó
以 下 小 国 ,则 取 小 国 ; 小 国 以 下 大 国 
,zé qǔ dà guó 。gù huò xià yǐ qǔ ,huò xià ér qǔ 。dà guó
,则 取 大 国 。故 或 下 以 取 ,或 下 而 取 。大 国 
bù guò yù jiān chù rén ,xiǎo guó bù guò yù rù shì rén 。
不 过 欲 兼 畜 人 , 小 国 不 过 欲 入 事 人 。
fū liǎng zhě gè de qí suǒ yù ,dà zhě yí wéi xià 。
夫 两 者 各 得 其 所 欲 ,大 者 宜 为 下 。

 

 

第六十二章

道者,万物之奥,善人之宝,不善人之所保。美言可以市尊,美行可以加人。人之不善,何弃之有?故立天子,置三公。虽有拱璧以先驷马,不如坐进此道。古之所以贵此道者何?不曰以求得,有罪以免邪?故为天下贵。

 

dào zhě ,wàn wù zhī ào ,shàn rén zhī bǎo ,bù shàn rén zhī
道 者 ,万 物 之 奥 , 善 人 之 宝 ,不 善 人 之 
suǒ bǎo 。měi yán kě yǐ shì zūn ,měi xíng kě yǐ jiā rén
所 保 。美 言 可 以 市 尊 ,美 行 可 以 加 人 
。rén zhī bù shàn ,hé qì zhī yǒu ?gù lì tiān zǐ ,zhì sān
。人 之 不 善 ,何 弃 之 有 ?故 立 天 子 ,置 三 
gōng 。suī yǒu gǒng bì yǐ xiān sì mǎ ,bù rú zuò jìn cǐ dào
公 。虽 有 拱 璧 以 先 驷 马 ,不 如 坐 进 此 道 
。gǔ zhī suǒ yǐ guì cǐ dào zhě hé ?bù yuē yǐ qiú de ,yǒu
。古 之 所 以 贵 此 道 者 何 ?不 曰 以 求 得 ,有 
zuì yǐ miǎn xié ?gù wéi tiān xià guì 。
罪 以 免 邪 ?故 为 天 下 贵 。

 

 

第六十三章

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德。图难于其易,为大于其细;天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

 

wéi wú wéi ,shì wú shì ,wèi wú wèi 。dà xiǎo duō shǎo ,bào
为 无 为 ,事 无 事 ,味 无 味 。大 小 多 少 ,报 
yuàn yǐ dé 。tú nán yú qí yì ,wéi dà yú qí xì ;tiān xià
怨 以 德 。图 难 于 其 易 ,为 大 于 其 细 ; 天 下 
nán shì bì zuò yú yì ,tiān xià dà shì bì zuò yú xì 。shì
难 事 必 作 于 易 , 天 下 大 事 必 作 于 细 。是 
yǐ shèng rén zhōng bù wéi dà ,gù néng chéng qí dà 。fū qīng
以 圣 人 终 不 为 大 ,故 能 成 其 大 。夫 轻 
nuò bì guǎ xìn ,duō yì bì duō nàn 。shì yǐ shèng rén yóu
诺 必 寡 信 ,多 易 必 多 难 。是 以 圣 人 犹 
nán zhī ,gù zhōng wú nán yǐ 。
难 之 ,故 终 无 难 矣 。

 

 

第六十四章

其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。不慎终也。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然,而不敢为。

 

qí ān yì chí ,qí wèi zhào yì móu 。qí cuì yì pàn ,qí wēi
其 安 易 持 ,其 未 兆 易 谋 。其 脆 易 泮 ,其 微 
yì sàn 。wéi zhī yú wèi yǒu ,zhì zhī yú wèi luàn 。hé bào
易 散 。为 之 于 未 有 ,治 之 于 未 乱 。合 抱 
zhī mù ,shēng yú háo mò ;jiǔ céng zhī tái ,qǐ yú lěi tǔ
之 木 , 生 于 毫 末 ;九 层 之 台 ,起 于 垒 土
;qiān lǐ zhī xíng ,shǐ yú zú xià 。wéi zhě bài zhī ,zhí
; 千 里 之 行 ,始 于 足 下 。为 者 败 之 ,执 
zhě shī zhī 。shì yǐ shèng rén wú wéi ,gù wú bài ,wú zhí
者 失 之 。是 以 圣 人 无 为 ,故 无 败 ,无 执 
,gù wú shī 。mín zhī cóng shì ,cháng yú jǐ chéng ér bài
,故 无 失 。民 之 从 事 , 常 于 几 成 而 败 
zhī 。 bù shèn zhōng yě 。 shèn zhōng rú shǐ ,zé wú bài
之 。 不 慎 终 也 。 慎 终 如 始 ,则 无 败 
shì 。shì yǐ shèng rén yù bù yù ,bù guì nán de zhī huò ;
事 。是 以 圣 人 欲 不 欲 ,不 贵 难 得 之 货 ;
xué bù xué ,fù zhòng rén zhī suǒ guò 。yǐ fǔ wàn wù zhī
学 不 学 ,复 众 人 之 所 过 。以 辅 万 物 之 
zì rán ,ér bù gǎn wéi 。
自 然 ,而 不 敢 为 。

 

 

第六十五章

古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。故以智治国,国之贼;不以智治国,国之福。知此两者亦稽式。常知稽式,是谓玄德。玄德深矣,远矣,与物反矣,然后乃至大顺。

 

gǔ zhī shàn wéi dào zhě ,fēi yǐ míng mín ,jiāng yǐ yú zhī
古 之 善 为 道 者 ,非 以 明 民 , 将 以 愚 之 
。mín zhī nàn zhì ,yǐ qí zhì duō 。gù yǐ zhì zhì guó ,guó
。民 之 难 治 ,以 其 智 多 。故 以 智 治 国 ,国 
zhī zéi ;bù yǐ zhì zhì guó ,guó zhī fú 。zhī cǐ liǎng zhě
之 贼 ;不 以 智 治 国 ,国 之 福 。知 此 两 者 
yì jī shì 。cháng zhī jī shì ,shì wèi xuán dé 。xuán dé
亦 稽 式 。 常 知 稽 式 ,是 谓 玄 德 。 玄 德
shēn yǐ ,yuǎn yǐ ,yǔ wù fǎn yǐ ,rán hòu nǎi zhì dà shùn
深 矣 , 远 矣 ,与 物 反 矣 ,然 后 乃 至 大 顺 

 

 

 

第六十六章

江海所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。是以欲上民,必以言下之。欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前而民不害。是以天下乐推而不厌,以其不争,故天下莫能与之争。

 

jiāng hǎi suǒ yǐ néng wéi bǎi gǔ wáng zhě ,yǐ qí shàn xià
 江 海 所 以 能 为 百 谷 王 者 ,以 其 善 下 
zhī ,gù néng wéi bǎi gǔ wáng 。shì yǐ yù shàng mín ,bì yǐ
之 ,故 能 为 百 谷 王 。是 以 欲 上 民 ,必 以
yán xià zhī 。yù xiān mín ,bì yǐ shēn hòu zhī 。shì yǐ shèng
言 下 之 。欲 先 民 ,必 以 身 后 之 。是 以 圣 
rén chù shàng ér mín bù zhòng ,chǔ qián ér mín bù hài 。
人 处 上 而 民 不 重 ,处 前 而 民 不 害 。
shì yǐ tiān xià lè tuī ér bù yàn ,yǐ qí bù zhēng ,gù tiān
是 以 天 下 乐 推 而 不 厌 ,以 其 不 争 ,故 天 
xià mò néng yǔ zhī zhēng 。
下 莫 能 与 之 争 。

 

 

 

 

第六十七章

天下皆谓我道大,似不肖。夫唯大,故似不肖。若肖,久矣其细也夫!我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈故能勇;俭故能广;不敢为天下先,故能成器长。今舍慈且勇,舍俭且广,舍后且先,死矣。夫慈以战则胜,以守则固。天将救之,以慈卫之。

 

 

tiān xià jiē wèi wǒ dào dà ,sì bù xiào 。fū wéi dà ,gù sì
天 下 皆 谓 我 道 大 ,似 不 肖 。夫 唯 大 ,故 似
bù xiào 。ruò xiāo ,jiǔ yǐ qí xì yě fū !wǒ yǒu sān bǎo ,
不 肖 。若 肖 ,久 矣 其 细 也 夫 !我 有 三 宝 ,
chí ér bǎo zhī 。yī yuē cí ,èr yuē jiǎn ,sān yuē bù gǎn
持 而 保 之 。一 曰 慈 ,二 曰 俭 ,三 曰 不 敢 
wéi tiān xià xiān 。cí gù néng yǒng ;jiǎn gù néng guǎng
为 天 下 先 。慈 故 能 勇 ; 俭 故 能 广 
;bù gǎn wéi tiān xià xiān ,gù néng chéng qì cháng 。jīn
;不 敢 为 天 下 先 ,故 能 成 器 长 。今 
shè cí qiě yǒng ,shè jiǎn qiě guǎng ,shè hòu qiě xiān ,sǐ
舍 慈 且 勇 ,舍 俭 且 广 ,舍 后 且 先 ,死
yǐ 。fū cí yǐ zhàn zé shèng ,yǐ shǒu zé gù 。tiān jiàng
矣 。夫 慈 以 战 则 胜 ,以 守 则 固 。 天 将 
jiù zhī ,yǐ cí wèi zhī 。
救 之 ,以 慈 卫 之 。

 

 

 

第六十八章

善为士者不武,善战者不怒,善胜敌者不与,善用人者为之下,是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天,古之极。

 

shàn wéi shì zhě bù wǔ ,shàn zhàn zhě bù nù ,shàn shèng
善 为 士 者 不 武 , 善 战 者 不 怒 , 善 胜 
dí zhě bù yǔ ,shàn yòng rén zhě wéi zhī xià ,shì wèi bù
敌 者 不 与 , 善 用 人 者 为 之 下 ,是 谓 不
zhēng zhī dé ,shì wèi yòng rén zhī lì ,shì wèi pèi tiān
 争 之 德 ,是 谓 用 人 之 力 ,是 谓 配 天 
,gǔ zhī jí 。
,古 之 极 。

 

 

第六十九章

用兵有言﹕“吾不敢为主而为客,不敢进寸而退尺。”是谓行无行,攘无臂,仍无敌,执无兵。祸莫大于轻敌,轻敌几丧吾宝。故抗兵相加,哀者胜矣。

 

yòng bīng yǒu yán ﹕“wú bù gǎn wéi zhǔ ér wéi kè ,bù gǎn
用 兵 有 言 ﹕“吾 不 敢 为 主 而 为 客 ,不 敢 
jìn cùn ér tuì chǐ 。”shì wèi xíng wú xíng ,rǎng wú bì
进 寸 而 退 尺 。”是 谓 行 无 行 , 攘 无 臂
,réng wú dí ,zhí wú bīng 。huò mò dà yú qīng dí ,qīng dí
, 仍 无 敌 ,执 无 兵 。祸 莫 大 于 轻 敌 , 轻 敌
jǐ sàng wú bǎo 。gù kàng bīng xiāng jiā ,āi zhě shèng yǐ
几 丧 吾 宝 。故 抗 兵 相 加 ,哀 者 胜 矣

 

 

 

 

第七十章

吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。言有宗,事有君。夫唯无知,是以不我知。知我者稀,则我者贵。是以圣人披褐而怀玉。

 

wú yán shèn yì zhī ,shèn yì xíng 。tiān xià mò néng zhī
吾 言 甚 易 知 , 甚 易 行 。 天 下 莫 能 知 
,mò néng xíng 。yán yǒu zōng ,shì yǒu jūn 。fū wéi wú zhī
,莫 能 行 。言 有 宗 ,事 有 君 。夫 唯 无 知 
,shì yǐ bù wǒ zhī 。zhī wǒ zhě xī ,zé wǒ zhě guì 。 shì
,是 以 不 我 知 。知 我 者 稀 ,则 我 者 贵 。 是 
yǐ shèng rén pī hè ér huái yù 。
以 圣 人 披 褐 而 怀 玉 。

 

 

 

 

第七十一章

知不知,上;不知知,病。夫唯病病,是以不病。圣人不病,以其病病,是以不病。

 

zhì bù zhī ,shàng ;bù zhī zhī ,bìng 。fū wéi bìng bìng ,
知 不 知 , 上 ;不 知 知 , 病 。夫 唯 病 病 ,
shì yǐ bù bìng 。shèng rén bù bìng ,yǐ qí bìng bìng ,shì
是 以 不 病 。 圣 人 不 病 ,以 其 病 病 ,是 
yǐ bù bìng 。
以 不 病 。

 

第七十二章

民不畏威,则大威至。无狭其所居,无厌其所生。夫唯无厌,是以不厌。是以圣人自知不自见;自爱不自贵。故去彼取此。

 

mín bù wèi wēi ,zé dà wēi zhì 。wú xiá qí suǒ jū ,wú yàn
民 不 畏 威 ,则 大 威 至 。无 狭 其 所 居 ,无 厌 
qí suǒ shēng 。fū wéi wú yàn ,shì yǐ bù yàn 。shì yǐ shèng
其 所 生 。夫 唯 无 厌 ,是 以 不 厌 。是 以 圣 
rén zì zhì bù zì xiàn ;zì ài bù zì guì 。gù qù bǐ qǔ cǐ
人 自 知 不 自 见 ;自 爱 不 自 贵 。故 去 彼 取 此

 

 

第七十三章

勇于敢则杀,勇于不敢则活,此两者或利或害。天之所恶,孰知其故?是以圣人犹难之。天之道,不争而善胜,不言而善应,不召而自来,坦然而善谋。天网恢恢,疏而不失。

 

yǒng yú gǎn zé shā ,yǒng yú bù gǎn zé huó ,cǐ liǎng zhě
勇 于 敢 则 杀 , 勇 于 不 敢 则 活 ,此 两 者 
huò lì huò hài 。tiān zhī suǒ è ,shú zhī qí gù ?shì yǐ shèng
或 利 或 害 。 天 之 所 恶,孰 知 其 故 ?是 以 圣 
rén yóu nán zhī 。tiān zhī dào ,bù zhēng ér shàn shèng ,
人 犹 难 之 。 天 之 道 ,不 争 而 善 胜 ,
bù yán ér shàn yìng ,bù zhào ér zì lái ,tǎn rán ér shàn
不 言 而 善 应 ,不 召 而 自 来 ,坦 然 而 善 
móu 。tiān wǎng huī huī ,shū ér bù shī 。
谋 。 天 网 恢 恢 ,疏 而 不 失 。

 

 

第七十四章

民不畏死,奈何以死惧之?若使民常畏死,而为奇者,吾得执而杀之。孰敢?常有司杀者杀,夫代司杀者杀,是谓代大匠斫,夫代大匠斫者,稀有不伤其手矣。

 

mín bù wèi sǐ ,nài hé yǐ sǐ jù zhī ?ruò shǐ mín cháng wèi
民 不 畏 死 ,奈 何 以 死 惧 之 ?若 使 民 常 畏 
sǐ ,ér wéi qí zhě ,wú de zhí ér shā zhī 。shú gǎn ?cháng
死 ,而 为 奇 者 ,吾 得 执 而 杀 之 。孰 敢 ? 常 
yǒu sī shā zhě shā ,fū dài sī shā zhě shā ,shì wèi dài dà
有 司 杀 者 杀 ,夫 代 司 杀 者 杀 ,是 谓 代 大
jiàng zhuó ,fū dài dà jiàng zhuó zhě ,xī yǒu bù shāng qí
 匠 斫 ,夫 代 大 匠 斫 者 ,稀 有 不 伤 其
shǒu yǐ 。
手 矣 。

 

 

 

 

 

第七十五章

民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。民之轻死,以其求生之厚,是以轻死。夫唯无以生为者,是贤于贵生。

 

mín zhī jī ,yǐ qí shàng shí shuì zhī duō ,shì yǐ jī 。mín
民 之 饥 ,以 其 上 食 税 之 多 ,是 以 饥 。民 
zhī nàn zhì ,yǐ qí shàng zhī yǒu wéi ,shì yǐ nán zhì 。mín
之 难 治 ,以 其 上 之 有 为 ,是 以 难 治 。民 
zhī qīng sǐ ,yǐ qí qiú shēng zhī hòu ,shì yǐ qīng sǐ 。fū
之 轻 死 ,以 其 求 生 之 厚 ,是 以 轻 死 。夫
wéi wú yǐ shēng wéi zhě ,shì xián yú guì shēng 。
唯 无 以 生 为 者 ,是 贤 于 贵 生 。

 

 

 

第七十六章

人之生也柔弱,其死也坚强。万物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则不胜,木强则折。强大处下,柔弱处上。

rén zhī shēng yě róu ruò ,qí sǐ yě jiān qiáng 。wàn wù cǎo
人 之 生 也 柔 弱 ,其 死 也 坚 强 。万 物 草 
mù zhī shēng yě róu cuì ,qí sǐ yě kū gǎo 。gù jiān qiáng
木 之 生 也 柔 脆 ,其 死 也 枯 槁 。故 坚 强 
zhě sǐ zhī tú ,róu ruò zhě shēng zhī tú 。shì yǐ bīng qiáng
者 死 之 徒 ,柔 弱 者 生 之 徒 。是 以 兵 强 
zé bù shèng ,mù jiàng zé shé 。qiáng dà chù xià ,róu ruò
则 不 胜 ,木 强 则 折 。 强 大 处 下 ,柔 弱 
chǔ shàng 。
处 上 。

 

第七十七章

天之道,其犹张弓与?高者抑之,下者举之;有余者损之,不足者补之。天之道,损有余而补不足。人之道则不然,损不足以奉有余。孰能有余以奉天下?唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。

 

tiān zhī dào ,qí yóu zhāng gōng yǔ ?gāo zhě yì zhī ,xià
天 之 道 ,其 犹 张 弓 与 ?高 者 抑 之 ,下 
zhě jǔ zhī ;yǒu yú zhě sǔn zhī ,bù zú zhě bǔ zhī 。tiān
者 举 之 ;有 余 者 损 之 ,不 足 者 补 之 。 天 
zhī dào ,sǔn yǒu yú ér bǔ bù zú 。rén zhī dào zé bù rán
之 道 ,损 有 余 而 补 不 足 。人 之 道 则 不 然 
,sǔn bù zú yǐ fèng yǒu yú 。shú néng yǒu yú yǐ fèng tiān
,损 不 足 以 奉 有 余 。孰 能 有 余 以 奉 天 
xià ?wéi yǒu dào zhě 。shì yǐ shèng rén wéi ér bù shì ,gōng
下 ?唯 有 道 者 。是 以 圣 人 为 而 不 恃 , 功 
chéng ér bù chǔ ,qí bù yù jiàn xián 。
 成 而 不 处 ,其 不 欲 见 贤 。

 

 

 

第七十八章

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知莫能行。是以圣人云:“受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。”正言若反。

 

tiān xià mò róu ruò yú shuǐ ,ér gōng jiān qiáng zhě mò zhī
天 下 莫 柔 弱 于 水 ,而 攻 坚 强 者 莫 之 
néng shèng ,qí wú yǐ yì zhī 。ruò zhī shèng qiáng ,róu zhī
能 胜 ,其 无 以 易 之 。弱 之 胜 强 ,柔 之 
shèng gāng ,tiān xià mò bù zhī mò néng xíng 。shì yǐ shèng
 胜 刚 , 天 下 莫 不 知 莫 能 行 。是 以 圣 
rén yún :“shòu guó zhī gòu ,shì wèi shè jì zhǔ ;shòu guó
人 云 :“ 受 国 之 垢 ,是 谓 社 稷 主 ; 受 国 
bù xiáng ,shì wéi tiān xià wáng 。”zhèng yán ruò fǎn 。
不 祥 ,是 为 天 下 王 。” 正 言 若 反 。

 

 

第七十九章

和大怨,必有余怨,安可以为善?是以圣人执左契,而不责于人。有德司契,无德司彻。天道无亲,常与善人。

hé dà yuàn ,bì yǒu yú yuàn ,ān kě yǐ wéi shàn ?shì yǐ shèng
和 大 怨 ,必 有 余 怨 ,安 可 以 为 善 ?是 以 圣 
rén zhí zuǒ qì ,ér bù zé yú rén 。yǒu dé sī qì ,wú dé sī
人 执 左 契 ,而 不 责 于 人 。有 德 司 契 ,无 德 司
chè 。tiān dào wú qīn ,cháng yǔ shàn rén 。
彻 。 天 道 无 亲 , 常 与 善 人 。

 

 

 

第八十章

小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使人复结绳而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

 

xiǎo guó guǎ mín ,shǐ yǒu shí bǎi zhī qì ér bù yòng ,shǐ
小 国 寡 民 ,使 有 什 伯 之 器 而 不 用 ,使 
mín zhòng sǐ ér bù yuǎn xǐ 。suī yǒu zhōu yú ,wú suǒ chéng
民 重 死 而 不 远 徙 。虽 有 舟 舆 ,无 所 乘 
zhī ;suī yǒu jiá bīng ,wú suǒ chén zhī 。shǐ rén fù jié
之 ;虽 有 甲 兵 ,无 所 陈 之 。使 人 复 结 
shéng ér yòng zhī ,gān qí shí ,měi qí fú ,ān qí jū ,lè qí
 绳 而 用 之 ,甘 其 食 ,美 其 服 ,安 其 居 ,乐 其
sú 。lín guó xiāng wàng ,jī quǎn zhī shēng xiāng wén ,mín
俗 。邻 国 相 望 ,鸡 犬 之 声 相 闻 ,民 
zhì lǎo sǐ ,bù xiāng wǎng lái 。
至 老 死 ,不 相 往 来 。

 

第八十一章

信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。圣人不积,既以为人,己愈有;既以与人,己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。

 

xìn yán bù měi ,měi yán bù xìn 。 shàn zhě bù biàn ,biàn
信 言 不 美 ,美 言 不 信 。 善 者 不 辩 , 辩 
zhě bù shàn 。zhī zhě bù bó ,bó zhě bù zhī 。shèng rén bù
者 不 善 。知 者 不 博 ,博 者 不 知 。 圣 人 不
jī ,jì yǐ wéi rén ,jǐ yù yǒu ;jì yǐ yú rén ,jǐ yù duō 。
积 ,既 以 为 人 ,己 愈 有 ;既 以 与 人 ,己 愈 多 。
tiān zhī dào ,lì ér bù hài ;shèng rén zhī dào ,wéi ér bù
天 之 道 ,利 而 不 害 ; 圣 人 之 道 ,为 而 不
zhēng 。
 争 。

 

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  猜你喜欢

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章
  喜欢该文的人也喜欢 更多