分享

千古名篇之《滕王阁序》(注音版)

 安之若素藏书阁 2019-03-05

唐高宗时,洪州都督阎某重修滕王阁(在今江西南昌),并于上元二年(675年)的重九日,在滕王阁上欢宴群僚和宾客。作者王勃(约650年—约676年)南下去往交趾(今越南)探望其父亲,路过这里,也参加了盛会,即席赋诗,并写了这篇序。

该文堪称千古雄文,全文写景(滕王阁所在之胜景)、叙事(滕王阁上之盛筵)、抒情(虽兴尽悲来,但仍思达人知命、老当益壮、穷且益坚)行思缜密,辞采华美、用典简练含蓄,格调高雅,立意高远。

作者王勃:六岁时,应幽素科试及第,授职朝散郎。后因做《斗鸡檄》被赶出沛王府。之后,王勃用了三年游览巴蜀山川景物,创作了大量诗文。

返回长安后,求补得虢州参军。在参军任上,因私杀官奴二次被贬,其父亦受牵连被贬交趾。唐高宗上元三年(676年)八月,自交趾探望父亲返回时,不幸渡海溺水,惊悸而死。

téng wáng gé xù

滕 王 阁 序

táng wáng bó

(唐) 王 勃

yù zhāng gù jùn , hóng dū xīn fǔ

豫 章 故 郡 , 洪 都 新 府

xīng fèn yì zhěn , dì jiē héng lú

星 分 翼 轸 , 地 接 衡 庐

jīn sān jiāng ér dài wǔ hú , kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè

襟 三 江 而 带 五 湖 , 控 蛮 荆 而 引 瓯 越

wù huá tiān bǎo , lóng guāng shè niú dǒu zhī xū

物 华 天 宝 , 龙 光 射 牛 斗 之 墟

rén jié dì líng , xú rú xià chén fān zhī tà

人 杰 地 灵 , 徐 孺 下 陈 蕃 之 榻

xióng zhōu wù liè , jùn cǎi xīng chí

雄 州 雾 列 , 俊 采 星 驰

tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo , bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi

台 隍 枕 夷 夏 之 交 , 宾 主 尽 东 南 之 美

dū dū yán gōng zhī yǎ wàng , qǐ jǐ yáo lín

都 督 阎 公 之 雅 望 , 棨 戟 遥 临

yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn , yān wéi zàn zhù

宇 文 新 州 之 懿 范 , 檐 帷 暂 驻

shí xún xiū xiá , shèng yǒu rú yún

十 旬 休 假 , 胜 友 如 云

qiān lǐ féng yíng , gāo péng mǎn zuò

千 里 逢 迎 , 高 朋 满 座

téng jiāo qǐ fèng , mèng xué shì zhī cí zōng

腾 蛟 起 凤 , 孟 学 士 之 词 宗

zǐ diàn qīng shuāng , wáng jiāng jūn zhī wǔ kù

紫 电 青 霜 , 王 将 军 之 武 库

jiā jūn zuò zǎi , lù chū míng qū

家 君 作 宰 , 路 出 名 区

tóng zǐ hé zhī , gōng féng shèng jiàn

童 子 何 知 , 躬 逢 胜 饯

shí wéi jiǔ yuè , xù shǔ sān qiū

时 维 九 月 , 序 属 三 秋

lǎo shuǐ jìn ér hán tán qīng , yān guāng níng ér mù shān zǐ

潦 水 尽 而 寒 潭 清 , 烟 光 凝 而 暮 山 紫

yǎn cān fēi yú shàng lù , fǎng fēng jǐng yú chóng ē

俨 骖 騑 于 上 路 , 访 风 景 于 崇 阿

(俨(yǎn)骖騑(cān fēi)于上路,访风景于崇阿。俨,高大,庄严。骖騑,古代指驾在辕马两侧的马。崇阿,高丘,高山。)

lín dì zǐ zhī cháng zhōu , dé tiān rén zhī jiù guǎn

临 帝 子 之 长 洲 , 得 天 人 之 旧 馆

céng luán sǒng cuì , shàng chū chóng xiāo

层 峦 耸 翠 , 上 出 重 霄

fēi gé liú dān , xià lín wú dì

飞 阁 流 丹 , 下 临 无 地

hè tīng fú zhǔ , qióng dǎo yǔ zhī yíng huí

鹤 汀 凫 渚 , 穷 岛 屿 之 萦 回

guì diàn lán gōng , jí gāng luán zhī tǐ shì

桂 殿 兰 宫 , 即 冈 峦 之 体 势

pī xiù tà , fǔ diāo méng

披 绣 闼 , 俯 雕 甍

shān yuán kuàng qí yíng shì , chuān zé yū qí hài zhǔ

山 原 旷 其 盈 视 , 川 泽 纡 其 骇 瞩

lǘ yán pū dì , zhōng míng dǐng shí zhī jiā

闾 阎 扑 地 , 钟 鸣 鼎 食 之 家

gě jiàn mí jīn , qīng què huáng lóng zhī zhú

舸 舰 弥 津 , 青 雀 黄 龙 之 舳

yún xiāo yǔ jì , cǎi chè qū míng

云 销 雨 霁 , 彩 彻 区 明

luò xiá yǔ gū wù qí fēi , qiū shuǐ gòng cháng tiān yī sè

落 霞 与 孤 鹜 齐 飞 , 秋 水 共 长 天 一 色

yú zhōu chàng wǎn , xiǎng qióng péng lí zhī bīn

渔 舟 唱 晚 , 响 穷 彭 蠡 之 滨

yàn zhèn jīng hán , shēng duàn héng yáng zhī pǔ

雁 阵 惊 寒 , 声 断 衡 阳 之 浦

yáo jīn fǔ chàng , yì xìng chuán fēi

遥 襟 甫 畅 , 逸 兴 遄 飞

shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng , xiān gē níng ér bái yún è

爽 籁 发 而 清 风 生 , 纤 歌 凝 而 白 云 遏

suī yuán lǜ zhú , qì líng péng zé zhī zūn

睢 园 绿 竹 , 气 凌 彭 泽 之 樽

yè shuǐ zhū huá , guāng zhào lín chuān zhī bǐ

邺 水 朱 华 , 光 照 临 川 之 笔

sì měi jù , èr nán bìng

四 美 具 , 二 难 并

qióng dì miǎn yú zhōng tiān , jí yú yóu yú xiá rì

穷 睇 眄 于 中 天 , 极 娱 游 于 暇 日

tiān gāo dì jiǒng , jué yǔ zhòu zhī wú qióng

天 高 地 迥 , 觉 宇 宙 之 无 穷

xìng jìn bēi lái , shí yíng xū zhī yǒu shù

兴 尽 悲 来 , 识 盈 虚 之 有 数

wàng cháng ān yú rì xià , mù wú kuaì yú yún jiān

望 长 安 于 日 下 , 目 吴 会 于 云 间

dì shì jí ér nán míng shēn , tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn

地 势 极 而 南 溟 深 , 天 柱 高 而 北 辰 远

guān shān nán yuè , shuí bēi shī lù zhī rén ?

关 山 难 越 , 谁 悲 失 路 之 人 ?

píng shuǐ xiàng féng , jìn shì tā xiāng zhī kè

萍 水 相 逢 , 尽 是 他 乡 之 客

huái dì hūn ér bú jiàn , fèng xuān shì yǐ hé nián ?

怀 帝 阍 而 不 见 , 奉 宣 室 以 何 年 ?

jiē hū ! shí yùn bú qí , mìng tú duō chuǎn

嗟 乎 ! 时 运 不 齐 , 命 途 多 舛

féng táng yì lǎo , lǐ guǎng nán fēng

冯 唐 易 老 , 李 广 难 封

qū jiǎ yì yú cháng shā , fēi wú shèng zhǔ

屈 贾 谊 于 长 沙 , 非 无 圣 主

cuàn liáng hóng yú hǎi qū , qǐ fá míng shí ?

窜 梁 鸿 于 海 曲 , 岂 乏 明 时 ?

suǒ lài jūn zǐ jiàn jī , dá rén zhī mìng

所 赖 君 子 见 机 , 达 人 知 命

lǎo dāng yì zhuàng , nìng yí bái shǒu zhī xīn ?

老 当 益 壮 , 宁 移 白 首 之 心 ?

qióng qiě yì jiān , bú zhuì qīng yún zhī zhì

穷 且 益 坚 , 不 坠 青 云 之 志

zhuó tān quán ér jué shuǎng , chǔ hé zhé yǐ yóu huān

酌 贪 泉 而 觉 爽 , 处 涸 辙 以 犹 欢

běi hǎi suī shē , fú yáo kě jiē

北 海 虽 赊 , 扶 摇 可 接

dōng yú yǐ shì , sāng yú fēi wǎn

东 隅 已 逝 , 桑 榆 非 晚

mèng cháng gāo jié , kōng yú bào guó zhī qíng

孟 尝 高 洁 , 空 余 报 国 之 情

ruǎn jí chāng kuáng , qǐ xiào qióng tú zhī kū !

阮 籍 猖 狂 , 岂 效 穷 途 之 哭 !

bó , sān chǐ wēi mìng , yī jiè shū shēng

勃 , 三 尺 微 命 , 一 介 书 生

wú lù qǐng yīng , děng zhōng jūn zhī ruò guàn

无 路 请 缨 , 等 终 军 之 弱 冠

yǒu huái tóu bǐ , mù zōng què zhī cháng fēng

有 怀 投 笔 , 慕 宗 悫 之 长 风

shě zān hù yú bǎi líng , fèng chén hūn yú wàn lǐ

舍 簪 笏 于 百 龄 , 奉 晨 昏 于 万 里

fēi xiè jiā zhī bǎo shù , jiē mèng shì zhī fāng lín

非 谢 家 之 宝 树 , 接 孟 氏 之 芳 邻

tā rì qū tíng , tāo péi lǐ duì

他 日 趋 庭 , 叨 陪 鲤 对

jīn zī pěng mèi , xǐ tuō lóng mén

今 兹 捧 袂 , 喜 托 龙 门

yáng yì bú féng , fǔ líng yún ér zì xī

杨 意 不 逢 , 抚 凌 云 而 自 惜

zhōng qī jì yù , zòu liú shuǐ yǐ hé cán ?

钟 期 既 遇 , 奏 流 水 以 何 惭 ?

wū hū ! shèng dì bú cháng , shèng yàn nán zài

呜 乎 ! 胜 地 不 常 , 盛 筵 难 再

lán tíng yǐ yǐ , zǐ zé qiū xū

兰 亭 已 矣 , 梓 泽 丘 墟

lín bié zèng yán , xìng chéng ēn yú wěi jiàn

临 别 赠 言 , 幸 承 恩 于 伟 饯

dēng gāo zuò fù , shì suǒ wàng yú qún gōng

登 高 作 赋 , 是 所 望 于 群 公

gǎn jié bǐ huái , gōng shū duǎn yǐn

敢 竭 鄙 怀 , 恭 疏 短 引

yī yán jūn fù , sì yùn jù chéng

一 言 均 赋 , 四 韵 俱 成

qǐng sǎ pān jiāng , gè qīng lù hǎi yún ěr :

请 洒 潘 江 , 各 倾 陆 海 云 尔 :

téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ , pèi yù míng luán bà gē wǔ

滕 王 高 阁 临 江 渚 , 佩 玉 鸣 鸾 罢 歌 舞

huà dòng zhāo fēi nán pǔ yún , zhū lián mù juǎn xī shān yǔ

画 栋 朝 飞 南 浦 云 , 珠 帘 暮 卷 西 山 雨

xián yún tán yǐng rì yōu yōu , wù huàn xīng yí jǐ dù qiū

闲 云 潭 影 日 悠 悠 , 物 换 星 移 几 度 秋

gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ? jiàn wài cháng jiāng kōng zì liú

阁 中 帝 子 今 何 在 ? 槛 外 长 江 空 自 流

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约