太阳1974 / 二年级上册(... / 二年级上册语文天天字词测验卡

   

二年级上册语文天天字词测验卡

2011-09-20  太阳1974

二年级上册

识字1

  jǐng sè yí rén        chūn huá qiū shí       wǔ gǔ fēg dēng

(                )    (                  )     (                )

 

dīē cuì liú jīn       céng lín jìn rǎn     shān hé zhuàng měi

(               )      (               )     (                 )

 

jīn qiū shí jié         tián gāo yún dàn      dà yàn  nán fēi

(              )        (               )      (               )

 

 qiū  gāo qì  shuǎng    qiū shāu dōng  cáng

(                  )   (                    )

 

 

1. 秋天的图画

bō làng    dēng long    zuò huí dá     xiě zì      píng  guǒ  

(       )   (        )   (          )   (       )    (          ) 

 

qín  láo    láo  dòng      měi  lì

(       )   (        )    (         )

 

 

 

 

2.  黄山奇石

yóu qí  fēng jǐng qū   jù shí   tā mēn   ān quán   ān huī   dāng zuò

(     )  (         )      )(     )(           )(        

 

zhān lì    jǐ kuài jù shí

(      )   (              )

 

 

 

 

 

 

3.植物妈妈有办法

yǐ  jīng    sì hǎi wéi  jīā     kǎi jīǎ     wān dòu     zhī shí   (       )                  )     (       )     (       )    (        )

 

fēn  fēn    rú   guǒ     hǎo  bàn  fǎ      wá  wa        shāo wā

(       )  (        )   (           )    (         )            

 

4.古诗两首

赠刘景文                                    

   苏 轼                                      杜牧

hé jìn yǐ wú qīnɡ                 yán shànɡ    hān shān shí     

                                                 径 斜,

jú cán yóu yǒu ào    zhī          bái yún  shēn chù yǒu rén jīā

菊 残        傲 霜                                            

yì nián hǎo jǐnɡ jūn xū jì        tīnɡ chē zuò ài fēnɡ lín wǎn

                                                         

zhènɡ shì chénɡ huánɡ jú lǜ shí        yè hónɡ yú èr yuè huā

                                                      

 

 

第一单元

1.认读

尽力  尽情  爽快  凉爽  直爽

  翠绿  翠竹  壮丽  壮观  雄壮

  华灯  华丽  谷子  稻谷  山谷

登山  登高  层叠  楼层  表层

娃娃  胳膊  光盘  名片  旅游团

山峰  巨石  枫树  菊花  风景区

翠鸟  甲鱼  高粱  橘子  降落伞

勤劳  观察  认识  尤其  奇形怪状

2.写出8AABB的词语

例:许许多多                                                        

 

                                                                    

 

 

识字2

līàn shū fǎ      huà tú huà      xià xiànɡ qí      tán ɡānɡ qín

(         )     (           )    (            )    (           )

 

chànɡ jīnɡ xì   zāi huā cǎo       wèi ɡē zi         yǎnɡ jīn yú

(           )   (          )    (            )               

 

xué dīàn nǎo   ɡuān tiān qì    tónɡ xué zhī jīān    kè tánɡ nèi wài

(          )  (            )  (                )    (              )

 

fēnɡ fù duō cǎi    lā èr hú       zuò  hánɡ

(             )                     

 

5.一株紫丁香

xiū  xī    shēn jìn    yòu xiáng yòu tián   chàng gē   xiǎo yuàn

(       )  (         ) (                  ) (        ) (          )

xiāo chú      nín hǎo      guà  qiān       kùn  le

(        )   (          )  (          )   (          )

 

 

6.我选我

láo dònɡ wěi yuán    qīnɡ cǎo      níng jìng        jiào shì

(                 )   (          )   (           )    (          )

 

yí yànɡ    xué  xiào  qīn  qiè     xiǎnliànɡ   bān  jí

(       )  (   ) (    ) (    ) (           )

 

 

7.一分钟

hā  qiàn    yuàn dàn     shū bāo     fēn zhōng     tàn qì

(         )   (          )   (     ) (   )              

 

chí  dào    nào  zhōnɡ

(        )   (          )

 

 

 

8.难忘的一天

lái  bù  jí   shēn  tǐ     zǐ xi     zài yí cì     ɡé  wài

            (         )    (        )  (           )   (          )

 

jì  suàn jī    pēnɡ pēnɡ tīào    duì  lǐ     ɡènɡ jīā

(           )    (               )   (         )   (           )

 

 

语文园地 二

一认读

老师   笑脸  小院  枝叶  窗口  休息  唱歌  安静

盛开   感谢  牵挂  消除  疲倦  眨眼  又香又甜

 

高兴地  仔细地  亲切地  紧紧地  顺利地  兴奋地  赞许地  沉着地

 

访问   国旗  钢笔  形状  桥梁  纺线  象棋  刚才  粗壮  高粱

 

扫地   提水  搬桌子  推车  挑土  抬木头  捕鱼  捉虫  抓小鸡

 

 

识字3

wǒ shén zhōu    chēn huá xià    shān chuān mě    kě rù huà

(            )    (             )   (     ) (            

 

huánɡ hé bēn   chánɡ jīānɡ yǒnɡ  chánɡ chēnɡ chánɡ  qí fèn fā

(            )    (                )  (                  )  (           )

zhū fēnɡ sǒng    tái wān dǎo     gé hǎi xiá        yǔ dà lù

(             ) (             ) (            )   (           )

shì yì jiā     gè mín zú      zhēng zhāo xī  xīng zhōng huá

(              )  (            )  (                ) (                 )

 

 

9.欢笑

yì  wàn      jié  bái     huān  lè     zǔ   guó     qí zhì  

(         )  (            )  (            )  (           )  (          )

 

huān qìng     yuè   qǔ     gē  qǔ

(           )  (           )  (          )

 

 

10.北京

zhōng yāng     lì jiāo qiáo      chéng  shì      páng biān

(            )   (               )    (             )    (               )

 

fēng jǐng yōu měi    lǜ shù chéng yīn    huā tán     zǔ  guó

(                    )  (                   )  (          )  (            )

 

tú  àn     míng shèng gǔ jì    gāo lóu dà shà   xiān huā shèng kāi

(        )  (                    )  (                 ) (                     )

 

 

11.我们成功了

shēn bàn    ào yùn huì    ào lín pǐ kè    hù xiāng    běi jīng

(          )  (            )  (               )  (          )  (          )

 

lèi shuǐ    hǎi yáng     yōng bào    piāo yáng   jìn qíng liú tǎng

(          )              (          )  (            )                    

 

 

12.看雪

jiǎng huà    dǎ xuě zhàng    shǒu zhǐ    jiē zhe     jīng qí

(           )  (               ) (           )  (         )  (          )

 

gù xiāng        shí  hòu

(          )    (             )

 

 

语文园地三

写反义词:

-----                  -----             -----           -----  

 

安全-----              复杂-----

 

二.读一读

山川     四川     民族     人民     市民    

   台湾     海湾     大陆     陆地     陆军

   神州     广州     隔壁     隔离     隔断

   藏族     蒙古族     高山族      维吾尔族

 

 

 

 

识字4

chǐ yǒu suǒ duǎn     cùn yǒu suǒ cháng     qǔ cháng bǔ duǎn

(                   )   (                     )   (                    )

xiāng dé yì zhàng    guǎn zhōng kuī bào    zuò jǐng guān tiān

(                   )   (                     )   (                    )

yí yè zhàng mù       bú jiàn tài shān      bá miáo zhù zhǎng

(                   )   (                    )    (                    )

tú láo wú gōng       guā shú dì luò        shuǐ dào qú chéng

(                  )    (                    )    (     )

 

 

 

13.坐井观天

zuò jǐng guān tiān    xiāng xìn    jǐng yán    tán tóu  

(                   ) (          ) (         )  (       )

 

wú biān wú jì   qīng wā   nòng cuò    huí dá    hái yǒu

(             ) (       ) (         ) (       ) (       )

 

 

 

14.我要的是葫芦

zì yán zì yǔ    měi tiān    zhì bìng     yì kē    guà zhe

(             ) (         ) (         ) (       ) (        )

 

hǎo hua    qí guài    màn màn de    kuài màn

(         ) (          ) (             )  (           )

 

 

15.小柳树和小枣树

zěn me     yì sī   chuān yī fu     wān wān qū qū    yuàn zǐ

(        )  (       ) (              )  (                )   (         )

 

bǐ    qiǎn lǜ sè    piào liàng     la    a     shù zhī

(   )  (            )  (             )  (    ) (    ) (          )

 

 

16.风娃娃

 qiàn fū      dài fū      biǎo  shì     hào  zǐ      liú hàn  

(         )   (         )    (           )  (           )   (          ) 

 

shāng xīn       xī qì      jī  jí      gǎn jǐn       zé guài   

(           )    (         ) (          )   (          )    (          )

 

duàn duàn xù xù         yáo yáo bǎi bǎi

(                  )       (                 )

 

17.酸的和甜的

yí chuan    tù zǐ     gào  sù    hú lì     hóu zi     yì kē pú táo

(          )  (       )  (         ) (         ) (         )  (                )

 

 

语文园地(四)

一.读一读

                               

二.填空

   )本正经     二(   )(   )说        )心(   )意       )面(   )方 

 

   )颜(   )色           )神(   )(            )嘴(   )(  

 

(   )仙(   )(           )(   )(   )毛         )(   )(   )美

 

 

 

识字5

rén xīn qí,tài shān yí.  rén duō jì móu guǎng, chái duō huǒ yàn gāo.

                                                                       

 

yì gēn kuài zi róng yì zhé,      shù duō chéng lín bù pà fēng

                                                             

yì bǎ kuài zi nán zhé duàn.     xiàn duō cuō shéng tiāo qiān jīn

                                                                           

 

yì huā dú fàng bú shì chūn,baǐ huā qí fàng chūn mǎn yuán.

                                                         

18  称赞

cǎi guǒ zi     bēi zhe      bān dèng       yǐ zi       dàn shì

(         )   (       )    (        )     (      )    (      )

bàng wǎn     xiāo chú     qīng xiāng

(          )    (         )    (          )

 

19   蓝色的树叶

mei   shu       zi  you      tūn tūn tǔ tǔ     zhù  yì     shāng kè  

(        )     (        )    (            )     (        )    (          )  

qiān  bǐ     kè  zhuō     fēng jǐng       ná  chū

(        )    (         )    (           )     (           )

 

 

20  纸船和风筝

hǎo  huài     sōng  shù    zhù  fú    zhā  fēng  zhēng  

(        )   (         ) (        )   (               )

jù    hào      xìng  fú      zhuā  zhù

(        )   (         )    (          )

 

 

21 从现在开始

wàn shòu zhīwáng     mìng lìng     xuān bù      yì  zhí     dāng rán

(            )    (        )  (        ) (        ) (        )

dì  jǐ     xiàn  zài     jiào  kǔ     lián  tiān    yì lùn fēn fēn

(      )  (        )  (        )  (         )  (             )

lún   liú      dào  lù       zhèng zhòng      xí  guàn

(       )   (       )    (         )   (         )

语文园地 

一、     认读

山顶   山脚   小溪   风筝   纸船   松果    草莓   纸条 

屋顶   门口   幸福   快乐   愿意   漂流    飘荡

           

           

           

书桌   板凳   椅子   棉被   运动裤

本领   习惯   宣布   称赞   议论纷纷

自信   容易   粗糙   疲劳   吞吞吐吐

二、写一写

                            比一         

                                             吗?

                                             吧。

        极了                    立刻        

一只(         一个(          一把(      

一块(         一条(          一盘(      

 

 

识字 6

měi  chǒu     ài  hèn    zhēn chéng    xū  jia    lěng mò   rè chén   zhen qing

(        )   (        )  (          )  (       )  (       )  (       ) (       )

xuě zhong song tan   zhu ren wei le   ai xin    pin  fu    leng  nuan    ji han

(                 ) (             ) (       ) (        )   (         ) (        )

wen  bao    suo qu   feng xian    ren jian    yong  yuan     xue zhong song tan

(       ) (       ) (         )  (        )  (           )  (                  )

22    窗前的气球

chuāng hù       yà zhōu       sì  zhōu         yìjiǎo       bìn chuáng

                                                    

kāi  shǐ     yìzháng     zhǐ shǒu huà jiǎo     jī jī zhā zhā     dòu rén

       ) (       ) (                                        

 

 

23     假如

 xún zhǎo    xún shí    kū qì    liáng hao    yì shuāng    shēn tǐ   cāo chǎng

              )(      ) (        ) (        ) (      ) (       

 

 

24  日记两则

rì jì liǎng zé     yí fèn      fěn hóng      zuó tiān      qíng tīan  

(             )    (       )    (         )    (        )     (        )  

mèi mei     dú shū     xué xiào    shào nián ér tóng      gū niang

(       )   (       )  (       )   (                  )    (         )

 

 

25古诗两首

默写古诗

( )( )偶( )                               赠汪伦

( )( )离( )( )( )(),         ( )( )乘()将欲( ),

( )( )( )( )鬓毛衰。                忽闻岸( )踏()( )。

( )童( )( )( )( )(),         ( )( )潭()深( )( ),

( )( )( )( )( )()( )。      ( )( )汪伦()( )( )。

 

语文园地六

一、填一填

      )的身体            )的眼光               )的北风

      )的地方            )的裙子               )的太阳

二、写一句话:

1、可爱的                                     

2、高兴地                                       

 

 

 

识字7

bǎo hù     dòng wù     náo jì      kǒng què     jǐn jī     huǒ bàn

(      )   (       )    (      )    (        )   (       )   (       )

xióng yīng áo xióng      xiě zì     pāi shǒu     cóng lín    huáng lí

(                      )  (       )   (         )   (        )  (        )

bǎi līng     zú lín     xióng māo      xī xì       lán tiān

(         )   (       )  (          )    (      )     (         )

 

 

 

26 “红领巾真好

yǔ máo     hóng lǐng jīn     běn lǐng       bǔ zhuō        shū lǐ

(      )   (              )   (         )    (         )    (         )

huó yuè      bèng bèng tiào tiào      jī líng         qīng chén

(        )   (                    )    (         )     (           )

 

 

27  清澈的湖水

shī qù      liǎng cè       qīng chè       xīn shǎng       jué dé  

(        )  (         )    (          )   (           )    (         )

rēng diào    yǎn jīng       zhǐ chuan      qǐ pàn         xiáng jiāo

(        )  (         )    (          )   (           )    (         )

 

 

28  浅水洼里的小鱼

duō  jiǔ       shèn  shì       zài hū       gān sǐ          wān yāo

(        )     (         )    (         )   (           )    (         )

jiǎn qǐ        dāo niàn        yí lì          bèi zǐ

(        )     (         )    (          )   (           ) 

 

 

29 父亲和鸟

 bìng qiě     yè  wǎn      xǐ  huān     qīng  zhòng     qì  wèi    shí kè

(        )   (         )   (         )   (           )  (        )  (       )

yì  qún      fù qīn      liè rén      lí míng     wu méng méng    cháo shī

(        )  (         )   (         )  (         )  (             ) (        )

 

 

 

 

语文园地七

一、        比一比,组词

从(              户(               己(       

 丛(              护(               记(       

二、填空

机灵的(            翠绿的(            蓬松的(       

快乐的(            清澈的(            企盼的(       

三、写句子

                                            

                                                                                          

 

识字8

hòu yì shè rì      rén zào wèi xing     jing wèi tián hǎi    háng kōng mǔ jià                                                                  

cháng é bèn yuè    yu zhòu féi chuán    nǚ wā bǔ tiān         yun zài huǒ jiàn

                                                                  

 

 

 

 

30        我是什么

Chí shuǐ     shài tài yáng        piāo fú         zāi hài     hēi yè 

                                                 (       )

 

jī qì         bào zào             guàn gài          huǐ huài

                                                 

 

 

 

 

31        回声

àn biān        bó wén        qiáo dòng       dào yǐng    

                                          

 

yóu yǒng        yuán quān        zhōu wé

(       )                         

 

 

 

 

32 太空生活趣事多

shuǐ bēi       bì xū        néng lì       piāo dòng     yí jiàn shì 

                                          (           )

 shì qíng      tōng dào      yī gōu        zhù fáng

                                       

 

 

 

 

33活化石

huó huà shí      lì shǐ       miè jué        qiān kè         shí dài 

                                             (           )

 zǐ sūn           zhí wù        xī yǒu         quē fā        bó wù guǎn

                                             (           )

 

 

34  农业的变化真大

nóng cūn      nóng yè    xìng zhì bó bó     kē jì     chéng jiù     shēng chǎn

                )(                       (          )  (          )

gōng chǎng     jiè shào       kē jì        fǎng zhī        yǐn rén zhù zhù 

                                           (                  )

bǎi huā shèng kāi      guā guǒ piāo xiāng       shí fēn zhuó zhuàng

(                  )  (                    )     (                    )

 

 

 

 

语文园地八

一、认读

飘浮     灌溉     灾害     机器     电器     乐器

冲毁     毁坏     毁灭     暴躁     风暴     暴风雪

二、填一填

    )种(   )样      金(  )(  )(      秀(  )神(  

    )海(   )家        )(  )(  )踪     )(  )(  )息

迫(  )(  )待           )苦连(           )(  )(  )语

三、写出加上偏旁部首组成新字(各4个)

                                                                  

                                                                   

 

 

总复习

 

一、        本册出现多音字

     )(                )(                   )(    

                                             

         )(                )(                   )(    

     )(                )(                   )(    

                                                

     )(                )(                   )(    

 

     )(                 )(                  )(    

                                             hǎo

     )(                )(                  )(    

     )(                 )(                  )(    

                                             

     )(                 )(                  )(    

     )(                 )(                  )(    

                                             

     )(                 )(                  )(                        

   

二、词语。

1、许许多多                                                                   

AABB                                                                    

  练书法                                                                      

                                                                            

                                                                              

                                                                             

 

高兴地                                                                        

                                                                             

 

又高又大                                                                      

ABAC                                                                     

 

闻了闻                                                                        

                                                                             

 

   比一                                                                    

                                                                            

 

高兴极了                                                                     

                                                                            

 

荡来荡去                                                                     

ABAC                                                                    

 

2、机灵的(          翠绿的(           蓬松(          快乐(       

   一片片(          一把把(        ) 一块块(       

   一条条(          一棵棵(        ) 一只只(       

   一只(            一个(           一把(       

一块(            一条(           一盘(       

2、真数字组成成语

    )本正经        )话不说          )心(    )意          )面八方

    )颜六色        )神无主          )嘴(    )舌          )仙过海

    )牛一毛        )全(   )美

三、句子

 

1                                 

2                                    吗。

3                                    吧。

4、难道                                        

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  《个图VIP服务协议》

  全部>>