分享

百家姓带拼音

 昵称LdrLE 2011-12-14

 

zhào  qián  sūn   zhōu   zhèng  wáng
                     
féng  chén  chǔ  wèi  jiǎng  shěn  hán  yáng
                       
zhū  qin  yoú     shi  zhāng
               
kǒng  cáo  yán  huà  jīn  wèi  táo  jiāng
                   
 xiè  zōu   bǎi(bó)  shuǐ  dòu  zhāng
                     
yún   pān    fàn  péng  láng
                
 wéi  chāng    miáo  fèng  huā  fāng
                       
 rén  yuán  liǔ  fēng  bào  shǐ  táng
                   
fèi(bì)  lián  cén  xuē  iéi    tāng
                 
téng  yīn  luó   hǎo   ān  cháng
                 
lè(yuè)   shí    biàn   kāng
 
                 
  yuán    mèng  píng  huáng
                     
  xiāo  yǐn  yáo  shào  zhàn  wāng
                     
 máo     bèi  míng  zāng
                 
  chéng  dài  tán  sòng  máo  páng
                  
xióng   shū   xiàng  zhù  dǒng  liáng
                      
 ruǎn  lán  mǐn     qiáng
               
jiǎ   lóu  wēi  jiāng  tóng  yán  guō
                   
méi  shèng  lín  diāo  zhōng   qiū  luò
                      
gāo  xià  cài  tián  fán   líng  huò
                  
 wàn  zhī   zǎn  guǎn   
                 
jīng  fáng  qiú  miào  gān  xiè  yīng  zōng
                      
dīng  xuān  féi  dèng    shàn  háng  hóng
                      
bāo  zhū   zuǒ   shí  cuī    niǔ   gōng
                     
chéng      xíng   huá  péi    róng  wēng
                         
xún  yáng    huì   zhēn   jiā   fēng
                      
ruì   chǔ  jìn   bǐng   sōng
 羿              
jǐng  duàn     jiāo   gōng
                   
 kuí(wěi)  shān   chē  hóu   péng
                      
quán   bān  yǎng  qiū  zhòng   gōng
                     
nìng  qiú  luán  bào  gān  tǒu    róng
                    
   liú  jǐng  zhān   shù  lóng
                   
 xìng   sháo  gào     
                
yìn   bái  huái   tái  cóng  è
 宿     怀           
suǒ  xián   lài  zhuó  lìn   méng
                
chí  qiáo  yīn    nài  cāng  shuāng
                    
wén  shēn  dǎng  zhái  tán  gòng  láo  páng
                       
 shēn     rǎn  zǎi   yōng
                
  sāng  guì   niú  shòu  tōng
              寿   
biān   yān    jiá   shàng  nóng
                   
wēn  bié  zhuāng  yàn  chái   yán  chōng
                       
 lián    huàn   ài   róng
                
xiàng    shèn   liào   zhōng
                   
  héng    gěng  mǎn  hóng
                 
kuāng  guó  wén  kòu  guǎng   quē  dōng
               广         
ōu  shū      yuè   kuí  lóng
                  
shī  gǒng  shè  niè  cháo  gōu     áo  róng
               ()     
lěng   xīn  kàn  nā(nuó)  jiǎn  ráo  kōng
                      
zēng   shā  niè  yǎng    féng
                  
cháo  guān  kuǎi  xiāng  zhā  hòu  jīng  hóng
                        
yóu  zhú  quán   gě(gài)   huán  gōng
                       
mò qí sī mǎ  shàng guān  ōu yáng  xià hóu  zhū gě
万俟 司马    上官       欧阳   夏侯    诸葛
wén rén dōng fāng hè lián huáng fǔ yù chí gōng yáng
闻人   东方 赫连   皇甫   尉迟  公羊
tán tái gōng yě zōng zhèng pú yáng chún yú chán yú
澹台  公冶    宗政   濮阳    淳于  单于
tài shū shēn tú gōng sūn zhòng sūn xuān yuán líng hú
太叔    申屠  公孙    仲孙     轩辕   令狐
zhōng lí yǔ wén zhǎng sūn mù róng xiān yú lǘ qiū
钟离    宇文    长孙   慕容    鲜于 闾丘
sī tú  sī kōng  qí guān  sī kòu  zhǎng dū
司徒  司空    丌官    司寇   
zǐchē   zhuān sūn   duān mù   wū mǎ  gōng xī
子车     颛孙       端木     巫马    公西
qīdiāo  yuèzhèng  rǎng sì  gōng liáng tuò bá jā gǔ
漆雕    乐正   壤驷     公良    拓跋 夹谷
zǎi fǔ  gǔ liáng  Jìn  chǔ  yán  
宰父 谷梁            
 yān   qīn  duàn  gān  bǎi  
               百里
dōng guō nán mén hū yán guī hǎi yáng shé wēi shēng
东郭      南门  呼延    羊舌     微生
yuè  shuài  gōu  kòng kuàng  hòu  yǒu(yòu) qín
                          
liáng qiū  zuǒ qiū  dōng mén   xī mén
梁丘    左丘     东门      西门
shāng  móu  shé  nài(mǐ)   shǎng  nán gōng
                        南宫
  qiáo   nián  ài  yáng  tóng
                   

dì wǔ yán fú  bǎi jiā xìng zhōng
第五       

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
  转藏 分享 献花(0

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约