春风家园 / 其他 / 抄录中华字经(繁体)

分享

   

抄录中华字经(繁体)

2014-09-01  春风家园
dì yī bù fēn
第 壹 部分
qián kūn yǒu xù  yǔ zhòu wú jiāng  xīng chén mì bù  dǒu bǐng zhǐ háng
乾 坤 有 序 , 宇 宙 無 疆 , 星 辰 密 布 , 鬥 柄 指 航 。
zhòu bái yè hēi  rì míng yuè liàng  fēng chí xuě wǔ  diàn shǎn léi xiǎng 
晝 白 夜 黑 , 日 明 月 亮 , 風 馳 雪 舞 , 電 閃 雷 響 。
yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng
雲 騰 致 雨 , 露 結 晨 霜 , 虹 霓 霞 輝 , 霧 沈 雹 降 。
chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng
春 生 夏 長 , 秋 收 冬 藏 , 時 令 應 候 , 寒 來 暑 往 。
yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng
遠 古 洪 荒 , 海 田 滄 桑 , 陸 地 漂 移 , 板 塊 碰 撞 。
shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng
山 嶽 巍 峨 , 湖 泊 蕩 漾 , 植 被 曠 野 , 島 撒 汪 洋 。
bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng
冰 川 凍 土 , 沙 漠 沃 壤 , 木 豐 樹 森 , 巖 多 灘 廣 。
niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng
鳥 飛 獸 走 , 鱗 潛 羽 翔 , 境 態 和 諧 , 物 種 安 詳 。
xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng
形 分 上 下  ,道 合 陰 陽 , 幽 冥 杳 渺 , 天 體 著 彰 。
níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng
凝 氣 為 精  ,聚 能 以 場 , 縮 濃 而 質 , 積 微 顯 量 。
huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng
化 巨 幻 虛  ,恍 惚 成 象 , 強 固 淩 弱 , 柔 亦 制 剛 。
zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng
終 極 必 反 , 存 興 趨 亡 , 色 空 輪 回 ,動 靜 恒 常 。
wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng
唯 實 眾 名 , 壹 理 萬 方 , 父 母 爹 娘 , 沒 齒 難 忘 。
xiōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng
兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 幫 , 姑 姨 叔 舅 , 親 戚 互 訪 。
zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng
侄 男 閨 少 , 哺 育 茁 壯 , 夫 妻 相 敬 , 夢 憶 糟 糠 。
gé wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng
隔 屋 鄰 舍 , 遇 事 謙 諒 , 伯 公 嫗 婆 , 慈 孝 贍 養 。
zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng
尊 朋 禮 友 , 仁 義 君 郎 , 炎 黃 二 帝 , 堯 舜 禪 讓 。
yǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng
禹 啟 世 襲 , 滅 桀 商 湯 , 周 武 伐 紂 , 侯 列 各 邦 。
qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng
秦 皇 集 權 , 漢 劉 楚 項 , 鼎 立 割 據 , 亂 晉 八 王 。
nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng
南 北 對 峙 , 腐 朽 隋 煬 , 貞 觀 政 要 , 五 代 續 唐 。
chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng
陳 橋 兵 變 , 恥 辱 靖 康 , 耶 律 完 顏 , 元 建 宋 僵 。
zhōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng
鐘 離 太 祖 , 崇 禎 吊 喪 , 清 軍 入 關 , 大 臣 駐 藏 。
fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng
粉 碎 叛 卓 , 犁 域 設 將 , 臺 灣 復 歸 , 守 衛 邊 防 。
yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng
鴉 片 戰 爭 , 英 占 香 港 , 戊 戌 維 新 , 社 會 改 良 。
xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng
辛 亥 革 命 , 孫 文 思 想 , 聯 盟 抗 倭 , 國 共 兩 黨 。
dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng
定 都 京 師 , 人 民 解 放 , 諸 子 百 家 , 孔 孟 老 莊 。
biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng
扁 鵲 靈 醫 , 魯 班 巧 匠 , 羅 盤 硝 藥 , 針 灸 療 傷 。
cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng
蔡 倫 畢 升 , 鑒 真 玄 奘 , 易 經 論 語 , 史 記 達 暢 。
hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng
河 圖 洛 書 , 算 術 九 章 , 西 三 紅 水 , 聊 儒 瓶 廂 。
shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng
詩 詞 曲 賦 , 戲 劇 說 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 鑼 鑔 鏗 鏘 。
shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng
笙 簫 嗚 咽 , 臥 笛 悠 揚 , 箏 音 奔 奮 , 嗩 吶 高 亢 。
jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng
荊 浩 匡 廬 , 董 源 瀟 湘 , 米 芾 寫 意 , 悲 鴻 駿 昂 。
bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng
筆 墨 紙 硯 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隸 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。
dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng
敦 煌 石 窟 , 長 城 偉 墻 , 青 銅 甲 骨 , 縷 衣 紗 裳 。
hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng
虎 符 越 劍 , 陶 馬 俑 葬 , 彩 瓷 寶 甕 , 絲 綢 他 鄉 。
fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng
凡 爾 賽 宮 , 金 字 塔 狀 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。
zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng
自 由 女 神 , 希 臘 塑 像 , 最 後 晚 餐 , 創 造 亞 當 。
tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng
亭 榭 樓 閣 , 寺 廟 殿 廊 , 蓬 門 蓽 戶 , 丈 室 綠 窗 。
fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng
府 弟 別 墅 , 畫 棟 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。
chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng
承 塵 藻 井 , 籬 笆 柱 樁 , 舷 舵 扶 靠 , 憑 欄 眺 望 。
xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng
懸 崖 峭 壁 , 峰 巒 疊 章 , 泉 噴 嵐 罩 , 湍 急 瀑 宕 。
xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng
峽 溝 潭 淵 , 溪 澗 流 淌 , 池 渠 堰 壩 , 沼 澤 泥 塘 。
xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng
漩 渦 帶 波 , 礁 嶼 連 江 , 洶 湧 澎 湃 , 驚 濤 駭 浪 。
zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng
災 澇 溢 瀉 , 汛 潮 浮 漲 , 蒼 松 壽 柏 , 垂 柳 毛 楊 。
bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng
芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 蔑 筐 , 槐 椿 榆 樺 , 杉 桂 榕 樟 。
zhāi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng
齋 扉 緊 閉 , 柵 苑 瀕 旁 , 坪 埔 萊 茵 , 菲 窺 塢 坊 。
qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng
薔 薇 翩 躚 , 莆 菏 蔚 茫 , 蘊 蒂 莢 芯 , 蓓 蕾 琳 瑯 。
qí huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng
奇 花 異 卉 , 艷 麗 榮 秧 , 蘭 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。
dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng
杜 鵑 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。
guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng
瓜 果 蔬 菜 , 蔥 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 醬 。
yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng
蕓 苔 芋 筍 , 葫 蘆 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 釀 。
diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng
碘 鹽 食 醋 , 脆 蔔 甜 糖 , 珍 饈 旨 甘 , 肴 饌 膏 粱 。
pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng
葡 萄 美 酒 , 玉 液 瓊 漿 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 順 腸 。
táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng
桃 李 杏 柿 , 汁 鮮 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 飲 品 嘗 。
bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng
菠 蘿 柑 橘 , 橄 欖 檳 榔 , 梨 棗 蘋 查 , 荔 栗 榴 棠 。
kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng
蝌 蚪 擺 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 釣 餌 蚯 蚓 , 蠕 蟲 螞 蟥 。
yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng
鸚 鵡 學 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 棲 洞 , 梧 桐 引 凰 。
zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng
蜘 蛛 牽 補 , 螟 蛉 蛀 糧 , 蜻 蜓 振 翅 , 鳩 鵬 張 膀 。
ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng
鷗 鶯 燕 雀 , 蝴 蝶 鴛 鴦 , 鯉 鯽 鮎 鯨 , 蛙 蚌 螺 螃 。
yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng
蚜 蛾 蟬 蛹 , 龜 卵 翼 蝗 , 蚊 蠅 鼠 蟻 , 蛇 蠍 鱔 蟒 。
wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng
蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闖 , 鹿 狽 狐 貍 , 熊 豹 豺 狼 。
yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng
猿 啼 猴 吱 , 鴕 孵 獺 躺 , 雛 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 岡 。
shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng
砂 舟 駱 駝 , 迅 捷 羚 羊 。
dì èr bù fēn
第  二  部  分
zhōng huá chū fán shuì shī jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ líng
中 華 初 繁 , 睡 獅 漸 醒 , 玖 久 紀 末 , 千 年 始 零 。
hóng yè chāng shèng miào cè dì yíng zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng
宏 業 昌 盛 , 妙 策 遞 迎 , 左 右 兼 顧 , 總 攬 統 領 。
nèi qǔ wěn jìn wài jiāo zhì tóng jiē tī guò dù qiè jì hěn měng
內 取 穩 進 , 外 交 誌 同 , 階 梯 過 度 , 切 忌 狠 猛 。
liù zéi qī hài jiān shì shěn tīng jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xíng
六 賊 七 害 , 監 視 審 聽 , 戒 貪 須 效 , 踐 約 宜 行 。
biǎn è bāo jì shǎng quàn fá chéng cāo rèn zhí fǔ sāi juān jiù yíng
貶 惡 褒 績 , 賞 勸 罰 懲 , 操 刃 執 斧 , 塞 捐 救 熒 。
shì rú tū qǐ chōu xīn xī píng tú féng xiǎn zhào xiāo yá yú méng
勢 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 , 途 逢 險 兆 , 消 芽 於 萌 。
tiáo xī zhǐ fēn guì zài yòng héng yī fǎ móu zhì guān lì jiē zhèng
調 息 止 紛 , 貴 在 用 衡 , 依 法 謀 治 , 官 吏 皆 正 。
tuī xián jiàn cái dǔ mào biàn róng chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōng
推 賢 薦 材 , 睹 貌 辨 容 , 純 樸 寬 厚 , 俠 烈 盡 忠 。
gěng zhí sù yí jīn huái tǎn chéng chán mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐng
耿 直 肅 儀 , 襟 懷 袒 誠 , 諂 媚 狡 猾 , 機 敏 慧 穎 。
xiè dài lǎn duò zhuō bèn lù yōng yú mèi hú tu piān cái zhìcōng
懈 怠 懶 惰 , 拙 笨 碌 庸 , 愚 昧 糊 塗 , 偏 才 至 聰 。
xiū sè jū shù jié jiàn hàn xióng gōng jǐn wèi jù jiān mò chí zhòng
羞 澀 拘 束 , 傑 健 悍 雄 , 恭 謹 畏 懼 , 緘 默 持 重 。
jiāo shē ào màn qiè nuò huáng kǒng chāo yì dú jū tián dàn yún níng
驕 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 , 超 逸 獨 居 , 恬 淡 勻 寧 。
cāi yí guǐ mì wēi yán yì yǒng bì bó qián chāo rǎng duó qí zōng
猜 疑 詭 秘 , 威 嚴 毅 勇 , 幣 帛 錢 鈔 , 攘 奪 其 宗 。
qǐ cái pàn lì jià zhí jūn děng wù gōng kāi chǎng zēng fù jiǎn qióng
企 財 盼 利 , 價 值 均 等 , 務 工 開 廠 , 增 富 減 窮 。
zī chǎn lěi jì shuì lǜ jiā chéng yín háng dài kuǎn chǔ xù bèi chǒng
資 產 累 計 , 稅 率 加 乘 , 銀 行 貸 款 , 儲 蓄 倍 寵 。
dǐ yā chāi jiè xún lì bù tíng gōng jǐ xū qiú shì huò chōng yíng
抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 , 供 給 需 求 , 市 貨 充 盈 。
xiāo shòu mǎi mài kuī chà yú shèng zhài quàn gǔ piào bó dǔ shū yíng
銷 售 買 賣 , 虧 差 余 剩 , 債 券 股 票 , 博 賭 輸 贏 。
wén zhuàn suī xǐ diē péi diān fēng xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiāo
聞 賺 雖 喜 , 跌 賠 癲 瘋 , 休 閑 退 優 , 渙 慮 受 逍 。
jù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo
拒 賓 疏 客 , 憂 謝 歡 招 , 把 盞 講 趣 , 倚 床 讀 曉 。
yóu jǐng fá dù jì jué xuān xiāo mào guàn bì zhī mǎng yuán chū tiáo
遊 景 筏 渡 , 跡 絕 喧 囂 , 茂 冠 蔽 枝 , 莽 園 出 條 。
bì lǐng dī cuì luò yè piāo yáo xīn chéng chè tòu yǎ yuè qù zào
碧 嶺 滴 翠 , 落 葉 飄 搖 , 心 澄 徹 透 , 雅 悅 去 燥 。
huī háo yì jiù jiā jù shū le qī zhū xiāng móu xiù méi xié wān
揮 毫 繹 就 , 佳 句 抒 了 , 漆 珠 鑲 眸 , 秀 眉 斜 彎 。
yīng kǒu hán xiào zhī yè yǐn xiàn áo bí dān qiào zhuì ěr shuāng huán
櫻 口 含 笑 , 脂 靨 隱 現 , 敖 鼻 單 翹 , 墜 耳 雙 環 。
shū é tán sāi lóng jīng fèng yǎn qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuē jiān
舒 額 彈 腮 , 龍 睛 鳳 眼 , 纖 手 藕 臂 , 軟 頸 削 肩 。
wū fà bǐ tún sū xiōng yāo jiān xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn
烏 發 比 臀 , 酥 胸 腰 間 , 修 腿 負 軀 , 弓 腳 婷 站 。
mù yù jié shēn shū zhuāng qiáo bàn báo dài qīng shī jìng yào jiǎo lián
沐 浴 潔 身 , 梳 妝 喬 扮 , 薄 黛 輕 施 , 靚 耀 矯 蓮 。
fú jǐn shì pèi bīn líng xiù duàn zàn tàn chēng sòng wǎn ruò é xiān
服 錦 飾 佩 , 繽 綾 繡 緞 , 贊 嘆 稱 頌 , 宛 若 娥 仙 。
ē mí tuó fó jué wù róng yuán sēng ní jì mò pú sà xiàng shàn
阿 彌 陀 佛 , 覺 悟 融 圓 , 僧 尼 寂 寞 , 菩 薩 向 善 。
qíng tóu xì yīn yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ lè nǎo fán
情 投 系 姻 , 欲 凈 見 緣 , 轉 識 迷 性 , 苦 樂 惱 煩 。
shèng dàn jī dū yuán zuì shú huán mù dì biàn zhèng cái pàn xié duān
聖 誕 基 督 , 原 罪 贖 還 , 目 的 辯 證 , 裁 判 邪 端 。
cháo jìn guì bài xiān zhī zhù chuán wǒ zhǔ bǎo yòu hǎo wá ā dān
朝 覲 跪 拜 , 先 知 註 傳 , 我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹 。
gé lín tóng huà yī suǒ yù yán shā wēng tuō shì fú mó tàn àn
格 林 童 話 , 伊 索 寓 言 , 莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案 。
dàn dīng gē dé jiā qiū shí tán péi gēn niú dùn ài yīn sī tǎn
但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 談 , 培 根 牛 頓 , 愛 因 斯 坦 。
shì guǎn yīng ér kè lóng yí chuán xì bāo sù lěng tuō yǎng hé suān
試 管 嬰 兒 , 克 隆 遺 傳 , 細 胞 速 冷 , 脫 氧 核 酸 。
mài chōng shù mǎ jǐ hé guī fàn wǎng luò tōng xùn chéng kòng yáo gǎn
脈 沖 數 碼 , 幾 何 規 範 , 網 絡 通 訊 , 程 控 遙 感 。
qū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn jī guāng fú shè kǔn bǎng huǒ jiàn
驅 逐 艦 艇 , 洲 際 導 彈 , 激 光 輻 射 , 捆 綁 火 箭 。
shēng nà cè jù pín yóu wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú cè xián
聲 納 測 距 , 貧 鈾 汙 染 , 點 線 面 段 , 球 弧 側 弦 。
líng zhuī léng jiǎo tū āo dǐng jiān shù piě nà zhé dǒu gǒng tuǒ quān
菱 錐 棱 角 , 凸 凹 頂 尖 , 豎 撇 捺 折 , 陡 拱 橢 圈 。
ào yùn jìng jì táo tài shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bèng tiào chēng gān
奧 運 競 技 , 淘 汰 篩 選 , 跨 躍 短 跑 , 蹦 跳 撐 竿 。
tiě bǐng biāo qiāng lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shān shǐ fān
鐵 餅 標 槍 , 壘 足 排 籃 , 汽 車 拉 力 , 駕 舢 駛 帆 。
dāo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒ liàn gàng líng shuāi jiāo jī quán
刀 錘 棍 棒 , 鉤 爪 杖 鞭 , 鎖 鏈 杠 鈴 , 摔 跤 擊 拳 。
shěng qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pá bō pǎng jiǎo bàn
省 區 署 郊 , 村 鎮 屯 店 , 耕 耘 耬 耙 , 播 耪 攪 拌 。
nóng kěn guàn gài yú liè bó chuán chái péng chuī rè mù chù fèn yān
農 墾 灌 溉 , 漁 獵 駁 船 , 柴 棚 炊 熱 , 牧 畜 糞 煙 。
mó yā jiào shī féi gōng lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn
膜 壓 窖 濕 , 肥 攻 磷 氮 , 穴 澆 尿 深 , 灰 埋 屎 淺 。
dào mài gǔ dòu bì má shǔ mián sù bāo zhī fū shú jiē jià gǎn
稻 麥 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 , 粟 苞 芝 麩 , 秫 稭 稼 稈 。
mí shǔ bí qí suō bài zhè wān gěng dī lǒng qí qiáo bǐ kē hàn
糜 黍 荸 薺 , 蓑 稗 蔗 豌 , 埂 堤 壟 畦 , 蕎 秕 稞 旱 。
hé miáo yīng suì màn fù téng chán zōng lǚ níng méng fēng kē zǐ tán
禾 苗 纓 穗 , 蔓 附 藤 纏 , 棕 櫚 檸 檬 , 楓 棵 紫 檀 。
jiǎn yā dǎ chà jià jiē chā qiān kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīng gǎn
剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扡 , 顆 粒 籽 核 , 株 蕊 莖 桿 。
jī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn gǒu hù àn
雞 鴨 抱 群 , 豬 仔 滿 圈 , 驢 騾 啃 坡 , 犬 狗 護 岸 。
jiù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn yú biē xiā xiè māo tù é cán
廄 駒 罕 鬃 , 馴 犢 乍 喚 , 魚 鱉 蝦 蟹 , 貓 兔 鵝 蠶 。
xuán rào yīng gē āi gū hè yàn sù yíng zhā zhài zhěn gē dài dàn
旋 繞 鷹 鴿 , 哀 孤 鶴 雁 , 宿 營 紮 寨 , 枕 戈 待 旦 。
shào gǎng róng jiè kuà ruì pī jiān shuài qí tǐng bá xùn shì yuè yǎn
哨 崗 戎 誡 , 挎 銳 披 堅 , 帥 旗 挺 拔 , 訓 士 閱 演 。
pán jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn wěi zhuāng gēn zōng xìn hào zhē yǎn
磐 踞 較 勁 , 擎 幟 呼 喊 , 偽 裝 跟 蹤 , 信 號 遮 掩 。
shāo zòng jí shì jìng hū shùn zàn yù yú chěng wù bǎ hōng zhōu xiàn
稍 縱 即 逝 , 竟 忽 瞬 暫 , 馭 輿 騁 騖 , 靶 轟 州 縣 。
chèn què sāo rǎo gòu zhù háo qiàn dié bào pín shèn yù dǎng zǔ lán
趁 卻 騷 擾 , 構 築 壕 塹 , 諜 報 頻 滲 , 禦 擋 阻 攔 。
hào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān gòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn
耗 損 酬 飼 , 邁 歷 委 艱 , 垢 卸 焚 址 , 盔 甩 燼 焰 。
qín dí pò zhèn diào pài qiǎn fǎn wéi zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān
擒 敵 破 陣 , 調 派 遣 返 , 圍 追 堵 截 , 伏 剿 全 殲 。
zhǎn lǚ lìng zhào tuì shuāi wù yàn diāo bǎo cuī huǐ yōng jǐ táo cuàn
嶄 旅 另 召 , 蛻 衰 勿 厭 , 碉 堡 摧 毀 , 擁 擠 逃 竄 。
fú lǔ jiǎo xiè shèng bài qián yán wǎng yǔn kěn fǒu jǔ jué kǎi yàn
俘 虜 繳 械 , 勝 敗 前 沿 , 枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凱 宴 。
cǎn zāo xī shēng sù guǒ xí juàn fén guān shī nào hún pò qǐn mián
慘 遭 犧 牲 , 素 裹 席 卷 , 墳 棺 屍 鬧 , 魂 魄 寢 眠 。
huó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn lián fèng xùn zhí jiǎng gōng bān xián
活 著 祈 禱 , 死 則 祭 奠 , 廉 奉 殉 職 , 獎 功 頒 銜 。
zǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān bù shǔ liáo yuán tì lèi shān rán
組 織 籌 備 , 撫 恤 申 簽 , 部 屬 僚 員 , 涕 淚 潸 然 。
biāo bǐng míng cè xuán shuò càn làn
彪 炳 銘 冊 , 炫 爍 燦 爛 。
dì sān bù fēn
第 三 部 分
yù láo jìn zú sī diǎn xíng xiàn cí sòng kū sù míng qū shēn yuān
獄 牢 禁 卒 , 司 典 刑 憲 , 辭 訟 哭 訴 , 鳴 屈 伸 冤 。
chǎng shì máo dùn pōu céng bāo jiǎn diàn lǜ chāng zhuó zhāo huà jiè xiàn
敞 釋 矛 盾 , 剖 層 剝 繭 , 澱 濾 猖 濁 , 昭 劃 界 限 。
fáng ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wū màn
妨 礙 偵 察 , 賄 賂 仕 宦 , 詛 咒 嚇 唬 , 挑 釁 侮 謾 。
jī fěng fěi bàng hún è chè yàn méng lóng jì liǎng réng liú xì xián
譏 諷 誹 謗 , 渾 噩 撤 驗 , 朦 朧 伎 倆 , 仍 留 隙 嫌 。
zhēn zhuó chān huǎng bāo bì wǔ mán yǔn duò jí jǐng yāng jí cí juàn
斟 酌 摻 謊 , 包 庇 捂 瞞 , 隕 墮 棘 阱 , 殃 及 祠 眷 。
jiǎn jǔ chá fēng dài bǔ kui wán zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn
檢 舉 查 封 , 逮 捕 魁 頑 , 作 奸 犯 科 , 緝 拿 協 辦 。
yāo mó guǐ guài xiōng shà kù yán dǎi tú huài lèi zhēng níng zuǐ liǎn
妖 魔 鬼 怪 , 兇 煞 酷 閻 , 歹 徒 壞 類 , 猙 獰 嘴 臉 。
lè bī háo kuò sōu guā bēi jiàn guǎi jià hái tí kēng mēng yùn cán
勒 逼 豪 闊 , 搜 刮 卑 賤 , 拐 架 孩 提 , 坑 蒙 孕 殘 。
dào fěi jié qiè qiāo zhà qī piàn suō shǐ sǒng yǒng héng zhēng bào liǎn
盜 匪 劫 竊 , 敲 詐 欺 騙 , 唆 使 慫 勇 , 橫 征 暴 斂 。
shāo shā qiǎng lüè zāi zāng wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán
燒 殺 搶 掠 , 栽 贓 誣 陷 , 宰 虐 淫 霸 , 痞 劣 刁 蠻 。
xiá nì chāng jì róu lìn bìn huán wěi xiè fù guǎ tú lù bì zhǎn
狎 昵 娼 妓 , 蹂 躪 鬢 鬟 , 猥 褻 婦 寡 , 屠 戮 斃 斬 。
máng shēn yòu yǐn dào zhì hūn àn bì nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn
氓 紳 誘 癮 , 倒 置 昏 暗 , 婢 奴 躲 避 , 怨 斥 責 譴 。
xù ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wàng fàn mù juān
酗 毆 滋 禍 , 弊 穢 泛 濫 , 偷 漏 假 冒 , 妄 販 募 捐 。
tì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fū yǎn jiǎo xìng ráo shù qī gào shè miǎn
剃 囚 拷 問 , 傀 儡 敷 衍 , 僥 幸 饒 恕 , 期 告 赦 免 。
liào kào láng dāng chàn huǐ yǐ hàn cōng huāng shī cuò xú duó pǔ tuán
鐐 銬 鋃 鐺 , 懺 悔 已 憾 , 匆 慌 失 措 , 徐 踱 圃 團 。
chóu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng jiāo chóu xù lún tuí gǒu chuǎn
躊 躇 徘 徊 , 仿 徨 怖 添 , 窘 焦 愁 緒 , 淪 頹 茍 喘 。
shī zǎo qū huí máo cè chòu biàn jiǎ nà gài lǚ xīn gāng xī qiān
虱 蚤 蛆 蛔 , 茅 廁 臭 便 , 鉀 鈉 鈣 鋁 , 鋅 鋼 錫 鉛 。
niè tī zhě wū gè bèi bó fán péng gǒng guī liú běn qíng měng tàn
鎳 銻 鍺 鎢 , 鉻 鋇 鉑 釩 , 硼 汞 矽 硫 , 苯 氰 錳 碳 。
lǜ qīng hài fú xī tīng quē wán pī shēn xī xī fēn tài tóng quán
氯 氫 氦 氟 , 烯 烴 炔 烷 , 砒 砷 硒 矽 , 酚 酞 酮 醛 。
qiāng táng zāng fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎng hóu lóng yí yì fù tiǎn
腔 膛 臟 腑 , 脾 腎 髓 膽 , 唇 嗓 喉 嚨 , 頤 臆 腹 腆 。
gāng kuà qí zhǐ xī lú kuàng jiǎn fáng biāo rǒng zhuì quán jiá hái qiàn
肛 胯 臍 趾 , 膝 顱 眶 瞼 , 肪 膘 冗 贅 , 顴 頰 骸 嵌 。
hān shǎ chī dāi lóng yǎ tān huàn gē da dòu zhěn nóng chuāng tū xuǎn
憨 傻 癡 呆 , 聾 啞 癱 瘓 , 疙 瘩 痘 疹 , 膿 瘡 禿 癬 。
méi fū sāo yǎng bā hén yù quán yōng jū zhì lì lài jiè bó wàn
黴 膚 搔 癢 , 疤 痕 愈 痊 , 癰 疽 痔 痢 , 癩 疥 脖 腕 。
zhàng biě bì qué cuì nüè yè àn gē bo yè chí jìng zhī dǒu chàn
瘴 癟 痹 瘸 , 瘁 瘧 腋 胺 , 胳 膊 腋 弛 , 脛 肢 抖 顫 。
wèi yí kuì yáng jīn jī jìng luán xié lèi téng tòng páng guāng jūn zhān
胃 胰 潰 瘍 , 筋 肌 痙 攣 , 脅 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾 。
ài zī qīn lüè wēn yì kuò sàn zhǒng liú ái zhèng láo bèi pí juàn
艾 茲 侵 略 , 瘟 疫 擴 散 , 腫 瘤 癌 癥 , 勞 憊 疲 倦 。
jǐng tì jí bìng zhěn yàng yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn
警 惕 疾 病 , 診 恙 預 患 , 侍 姆 雇 傭 , 仆 役 聘 換 。
dōng jiē cǎi gòu bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn
東 街 采 購 , 磅 秤 肉 餡 , 掌 勺 爐 竈 , 料 堆 廚 館 。
liū zhà xūn kǎo dùn zhǔ lǔ yān hōng bèi lào kàng huì chǎo zhuó shuàn
溜 炸 熏 烤 , 燉 煮 鹵 腌 , 烘 焙 烙 炕 , 燴 炒 灼 涮 。
mēn bào liáo tàng pēng zhēng áo jiān fēng huàn pō lì yùn jiào zuì hān
燜 爆 燎 燙 , 烹 蒸 熬 煎 , 烽 煥 潑 瀝 , 醞 酵 醉 酣 。
hūn xīng fèi pú huá nèn dù gān lóng tì gāo zhǒu zhān rùn nuò wán
葷 腥 肺 脯 , 滑 嫩 肚 肝 , 籠 屜 羔 肘 , 粘 潤 糯 丸 。
jīng gāo mó jiǎo xī zhōu chóu fàn mí fèi gēng jiǔ yóu jìn màn mán
粳 糕 饃 餃 , 稀 粥 稠 飯 , 糜 費 羹 灸 , 油 浸 漫 饅 。
è zé cū cāo bǎo tī nì xián yào shi niǔ kòu dōu dài wéi lián
餓 擇 粗 糙 , 飽 剔 膩 鹹 , 鑰 匙 紐 扣 , 兜 袋 帷 簾 。
hé tào xiāng guì wǎ guàn yú tán zào gāng yá jù bēi dié kuài wǎn
盒 套 箱 櫃 , 瓦 罐 盂 痰 , 皂 缸 牙 具 , 杯 碟 筷 碗 。
zhàng màn xuē mào zhěng qí guà shuān hú guō pén tǒng qì mǐn xiá tán
帳 幔 靴 帽 , 整 齊 掛 拴 , 壺 鍋 盆 桶 , 器 皿 匣 壇 。
tiáo zhou lā jī kuàng zhé jiǎn fán jiā dāng ǎo páo lǒu jiù dēng sǎn
笤 帚 垃 圾 , 礦 蟄 堿 礬 , 夾 襠 襖 袍 , 簍 臼 燈 傘 。
bō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kē bàn
缽 釬 鉸 鈕 , 叉 櫥 表 鐮 , 乒 乓 晃 瞳 , 韁 繩 磕 絆 。
shān hú bèi ké mǎ nǎo méi tàn pào mò péng zhàng hāo wěi sà miǎn
珊 瑚 貝 殼 , 瑪 瑙 煤 炭 , 泡 沫 膨 脹 , 蒿 葦 颯 冕 。
diàn chóu zū lìn bù wèi cǐ bān gǔn niǎn wō wò zhá zhù miǎo pàn
佃 疇 租 賃 , 埠 位 此 般 , 輥 輾 蝸 斡 , 閘 貯 渺 畔 。
xiǎng jué bīn bīn zhòu yì juān juàn zhì líng bìng bó ē nuó nī màn
享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 雋 , 稚 翎 並 勃 , 阿 娜 妮 曼 。
cāng fǔ xiù shí yòu mó mǎo hàn téng là yìn shuā zèng jì yóu jiàn
艙 釜 銹 蝕 , 釉 磨 鉚 焊 , 謄 蠟 印 刷 , 贈 寄 郵 件 。
suǒ xiè zhàng bù huì cì dié hàn qí pái yì pīn yá xiàng chù huàn
瑣 屑 賬 簿 , 惠 賜 牒 翰 , 棋 牌 奕 拼 , 衙 巷 畜 豢 。
qǐ gài zhù tǎo diāo chī jī chán kù cāng xún luó áo yù fǔ kān
乞 丐 住 討 , 叼 吃 饑 饞 , 庫 倉 巡 邏 , 翺 峪 俯 瞰 。
ān qí zhòu dùn chà nà jìn yuán kǎn kě qí qū chà jìng wān yán
鞍 騎 驟 遁 , 剎 那 近 垣 , 坎 坷 崎 嶇 , 岔 徑 蜿 蜒 。
zūn yú guǐ zhé guàng áo jùn diān pī lì guàn xiāo yū chǔ nì yān
遵 逾 軌 轍 , 逛 遨 峻 顛 , 霹 靂 貫 霄 , 淤 礎 溺 淹 。
shà zhuàng bēng tā yáo ān tún tián yì kuò qīng fù gū kuǎ suì hán
廈 幢 崩 塌 , 窯 庵 囤 填 , 邑 廓 傾 覆 , 箍 垮 隧 涵 。
huái xiè zhì gū pǔ jiàn tīng lán qiú yǒng shè tāo bó ào xùn xián
淮 泄 滯 沽 , 浦 濺 汀 瀾 , 泅 泳 涉 滔 , 渤 澳 浚 涎 。
bó bǎn huō quē wéi jiǎng wāi tān lòu cháo diāo cōng jī shū liè yán
舶 舨 豁 缺 , 桅 槳 歪 坍 , 陋 巢 雕 囪 , 畸 樞 裂 檐 。
yá hé jié kū zhā zǐ sāo shān yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn
涯 涸 竭 枯 , 渣 滓 臊 膻 , 謠 決 淆 惑 , 是 非 確 斷 。
fān yì shòu kè kǎo jiū zuān yán wù cuò dān gē yóu yù qǐ gǎn
翻 譯 授 課 , 考 究 鉆 研 , 誤 錯 耽 擱 , 猶 豫 豈 敢 。
yè piān huì gǎo biān jí jiào kān gù mí gěng gài zǎi bǎn dēng kān
頁 篇 匯 稿 , 編 輯 校 勘 , 故 謎 梗 概 , 載 版 登 刊 。
zhuān tí shān jié pǔ biàn liú lǎn jiā ǒu hūn pèi hán liàn sī yǐ
專 題 刪 節 , 普 遍 瀏 覽 , 嘉 偶 婚 配 , 函 戀 私 已 。
xù shù mián yán huǎn chí xún mì zuò méi jiè shào qīng huò jiāo xí
敘 述 綿 延 , 緩 遲 尋 覓 , 做 媒 介 紹 , 卿 獲 嬌 媳 。
chuí huáng náo bó yuè chuī jiào qǔ pào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ
槌 簧 鐃 鈸 , 樂 吹 轎 娶 , 炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 裏 。
lǎ ba zào shǎng mù cuī chuàn yì dīng zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī
喇 叭 噪 晌 , 暮 催 串 藝 , 叮 囑 欽 陪 , 輩 份 矮 低 。
shù niè jì sì kūn zhòng shēng zǐ jiǎn tiē chěng sòng zú lǎo shěn xù
庶 孽 繼 嗣 , 昆 仲 甥 姊 , 柬 貼 逞 送 , 族 姥 嬸 婿 。
gǎn fù yāo qǐng zhù hè qìng xǐ niǔ niē jú cù xiàn mù dù jí
趕 赴 邀 請 , 祝 賀 慶 喜 , 扭 捏 局 促 , 羨 慕 妒 嫉 。
gē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi píng pī
哥 嫂 咨 詢 , 夥 伴 參 議 , 爸 媽 恩 準 , 爺 奶 評 批 。
wú nǐ ǎn tā zán mén miǎn lì mú yàng jùn qiào xián shū líng lì
吾 妳 俺 她 , 咱 們 勉 勵 , 模 樣 俊 俏 , 嫻 淑 伶 俐 。
guān jīn qún shān hùn fǎng róng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī
綸 巾 裙 衫 , 混 紡 絨 絮 , 框 展 倩 照 , 鏡 示 映 姿 。
kòu shǒu jū gōng suí sú qiān xǐ dài bì bǐng guī chéng nuò huò yǔ
叩 首 鞠 躬 , 隨 俗 遷 徒 , 戴 璧 秉 圭 , 呈 諾 或 與 。
shì dú hóng yuàn rán zhú qià yú rèn shēn pēi tāi ǒu tù miǎn xi
誓 牘 弘 願 , 燃 燭 洽 娛 , 妊 娠 胚 胎 , 嘔 吐 娩 嬉 。
tè shū gòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù
特 殊 貢 獻 , 永 享 勛 譽 。
dì sì bù fēn
第 四 部 分
yòu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí tóu nǎo rèn niàn jué qín jiǎn xī
幼 稚 早 竅 , 玩 耍 練 習 , 頭 腦 認 念 , 訣 勤 簡 析 。
yī èr mó fǎng sān sì yùn dǐ wǔ liù miáo huì qī bā pì yù
壹 貳 摹 仿 , 三 肆 韻 底 , 伍 陸 描 繪 , 柒 捌 譬 喻 。
yín cóng chàng ò yǒng kuā suǒ xī bèi qiàn shú jiù sòng sì pǔ lǚ
吟 從 倡 哦 , 詠 誇 所 悉 , 背 欠 熟 舊 , 誦 似 譜 呂 。
sháo nǔ xiāo mèi zhūn huì zhāo xī zī zhì fú něi cuō tuō zhì yì
韶 努 宵 寐 , 諄 誨 朝 夕 , 孜 摯 弗 餒 , 磋 砣 窒 肄 。
pàng shòu xiǎo nān xiù tiǎn shǔn xī yī yā ā nǎ wèi hǒng guāi dí
胖 瘦 小 女 , 嗅 舔 吮 吸 , 咿 呀 啊 哪 , 餵 哄 乖 嫡 。
zuò mō gǔn pá chì hàn lín lí suì bàn juè jiàng chì jǐ luǒ pì
坐 摸 滾 爬 , 熾 汗 淋 漓 , 歲 半 倔 犟 , 赤 脊 裸 屁 。
sǎ sǎo tīng chú cā mǒ zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dèng jīng yíng bō lí
灑 掃 廳 除 , 擦 抹 桌 椅 , 墩 蹈 矩 凳 , 晶 瑩 玻 璃 。
jù cuò záo páo dùn xiān fēng bì qiāo chú gǎo chǎn luó wén bò ji
鋸 銼 鑿 刨 , 鈍 鍁 鋒 匕 , 鍬 鋤 鎬 鏟 , 籮 紋 簸 箕 。
xié wà chèn kù féng rèn zhuì xǐ zhān diàn tǎn rù liàng shài gēng tì
鞋 襪 襯 褲 , 縫 紉 綴 洗 , 氈 墊 毯 褥 , 晾 曬 更 替 。
āng fú guà zì wǎn xiù zhuó dí pù gài péng lǚ fèi pò diū qì
骯 袱 褂 漬 , 挽 袖 濯 滌 , 鋪 蓋 篷 履 , 廢 粕 丟 棄 。
bèng wèi jī tǒng chù rì sǒng yì zěn me xìng zǎ fǔ zuǒ dá yì
泵 謂 唧 筒 , 矗 日 聳 屹 , 怎 麽 姓 咋 , 輔 佐 答 翊 。
lì lín zhuàn dào qì jí nǎi bì shà quán é qǐng cì kě jiào yì
蒞 臨 撰 到 , 砌 級 乃 陛 , 霎 詮 俄 頃 , 次 可 叫 翌 。
dǔ lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì diàn lìn sè chǎn xī
篤 錄 甚 很 , 紊 奏 蕪 鄙 , 暇 疵 兌 玷 , 吝 嗇 闡 惜 。
wù wō nuǎn qín huì shuò wàng xī zhī hū zhě yě yī xū xī yǐ
鶩 窩 暖 禽 , 晦 朔 旺 汐 , 之 乎 者 也 , 噫 噓 兮 矣 。
qiě yòu yān zāi bā ma yù ne yāo wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ
且 又 焉 哉 , 吧 嗎 籲 呢 , 夭 午 酉 巳 , 寅 卯 醜 乙 。
bǐng gēng rén guǐ gān zhī jin xī dūn jūn mǔ jīn shí bǎi qiān yì
丙 庚 壬 癸 , 幹 支 今 昔 , 噸 鈞 畝 斤 , 拾 佰 仟 億 。
zhī měi miǎo gè chǐ cùn àng lí zhóu fú sōu bàn méi duǒ chá pǐ
只 每 秒 個 , 尺 寸 盎 厘 , 軸 幅 艘 瓣 , 枚 朵 茬 匹 。
zhōng xún liàng jiè běn zuò shǐ jì duì dàng fù chǔ zhàng shì tàng yú
盅 旬 輛 屆 , 本 座 矢 劑 , 隊 檔 副 處 , 仗 式 趟 隅 。
kāng kǎi yú kuài xiá ài chóu chàng fèn nù zēng hèn biē mèn dū nang
慷 慨 愉 快 , 狹 隘 惆 悵 , 憤 怒 憎 恨 , 憋 悶 都 囔 。
wěi mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuāng cè qī liáng
萎 靡 憔 悴 , 疚 歉 抑 怏 , 憐 憫 慚 愧 , 愴 惻 淒 涼 。
tāo wā kōu jué dān tái káng bān jiū qiā kǎ wò lún pī nǐng bān
掏 挖 摳 掘 , 擔 擡 扛 搬 , 揪 掐 卡 握 , 掄 劈 擰 扳 。
cuō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn tǒng jiā lǒu kuò tuò pū qiào xiān
搓 揉 揩 拭 , 拂 撩 拖 撣 , 捅 挾 摟 括 , 拓 撲 撬 掀 。
chāo lāo cuō pěng zhāi jiē zhuā jiǎn lèi dǎo chuí zá pāo rēng zhì guàn
抄 撈 撮 捧 , 摘 揭 抓 揀 , 擂 搗 捶 砸 , 拋 扔 擲 摜 。
pāi chuāi lǒng chě bā bō náo jiǎn nuó dā āi yè zhèng zhuài bó shuān
拍 揣 攏 扯 , 扒 撥 撓 撿 , 挪 搭 挨 掖 , 掙 拽 搏 栓 。
chān hāng niǎn zhá juē táng xié niǎn niān yuán zhǔ shè zhěng cuò ào àn
攙 夯 碾 軋 , 撅 搪 攜 撚 , 拈 援 拄 攝 , 拯 挫 拗 按 。
tān niǎn shāo zhǎo luò gǎo diào hàn chá duō chù jué zòu nǐ mǔ shàn
攤 攆 捎 找 , 摞 搞 掉 捍 , 搽 掇 搐 抉 , 揍 擬 拇 擅 。
pēng sī bìn è diān wō tà zǎn yī zhuō jué lǔ sǒu chè bāi hàn
抨 撕 擯 扼 , 掂 撾 撻 攢 , 揖 捉 攫 擄 , 擻 掣 掰 撼 。
dìng jiàn xǐ máo qián dìng dù duàn shān zhá jiǒng niè róng zhù yě liàn
釘 鍵 銑 錨 , 鉗 錠 鍍 鍛 , 煽 鍘 炯 鑷 , 熔 鑄 冶 煉 。
qiāo yǒng bǒ duò tī cǎi tà cuān pā dūn zào zhǒng cèng tí bá tan
蹺 踴 跛 跺 , 踢 踩 蹋 躥 , 趴 蹲 躁 踵 , 蹭 蹄 跋 曇 。
mī jié dǔn dèng zhēng cǎi zhǎ zhān dīng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiā kàn
瞇 睫 盹 瞪 , 睜 睬 眨 瞻 , 盯 瞧 瞅 瞄 , 盲 瞽 瞎 看 。
piē zhǔ yāng wèi yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù yè dìng é yàn
瞥 矚 央 未 , 暈 曙 炬 眩 , 誰 訝 諱 謬 , 謁 訂 訛 諺 。
zhōu zhū yì chà gāi huī qì chán kān pī zhuān chá pēng zhēn cí kǎn
謅 誅 誼 詫 , 該 詼 訖 讒 , 堪 坯 磚 碴 , 砰 砧 磁 砍 。
kē cí píng yíng miǎo miè niān fān róng jiè sháo zhàn zhòu fù jiǎo lǎn
苛 茨 萍 螢 , 藐 蔑 蔫 蕃 , 茸 藉 芍 蘸 , 縐 縛 絞 纜 。
gāng zōng wěi chuō juàn tāo bēng zhàn xuàn jiū liáo dì pí chè jǔ màn
綱 綜 緯 綽 , 絹 絳 繃 綻 , 絢 糾 繚 締 , 毗 澈 沮 漫 。
zǎo sù ōu qìn róng niè shù huàn bīn yí nìng qī zhāng nào wā lián
澡 溯 漚 沁 , 溶 涅 漱 浣 , 濱 沂 濘 沏 , 漳 淖 窪 漣 。
liáo còu lǐn liè zhēng pà dǒng wǎn qiāo dào chén jì yí shì qiè dàn
潦 湊 凜 冽 , 怔 怕 懂 惋 , 悄 悼 忱 悸 , 怡 恃 愜 憚 。
xīng è huī wǔ wéi qià shè guàn rěn kěn rě wèi dòng ào fèn diàn
惺 愕 恢 憮 , 惟 恰 懾 慣 , 忍 懇 惹 慰 , 恫 懊 忿 惦 。
jiā xí qiāo lǐn zhuī zhá suō chuán xiē bāng léng zhà zhēn xiàng cáo zhàn
枷 檄 橇 檁 , 椎 劄 梭 椽 , 楔 梆 楞 榨 , 榛 橡 槽 棧 。
zhāng ruì liú líng fá yáo lǚ yǎn wēi cháng tǎng pì jǐn sì bàng jiǎn
璋 瑞 琉 玲 , 乏 瑤 屢 奄 , 偎 償 倘 僻 , 僅 伺 傍 儉 。
gū yáng chǐ jù shí qiáo lǚ jiān gāo bó cuàn cù gòu fēn nǎi ān
估 佯 侈 俱 , 什 僑 侶 箋 , 篙 箔 篡 簇 , 夠 氛 氖 氨 。
āi shāng duǒ xū wéi huáng yìng lì nì suí xùn pò yū dòu bèng qì
埃 墑 垛 墟 , 違 磺 硬 礫 , 逆 遂 遜 迫 , 迂 逗 迸 迄 。
tuì gāi zhè tíng tiáo è dié xī guì duò guǎ yǎo zuó pù qíng xī
褪 賅 這 廷 , 迢 遏 叠 犀 , 劊 剁 剮 舀 , 昨 曝 晴 晰 。
qí è tūn yē rú líng chǔn zhí tā shē nín yǔ zhēn kuì cuì jì
鰭 鱷 吞 噎 , 孺 齡 蠢 殖 , 它 賒 您 予 , 幀 聵 粹 既 。
liú fú lào shàn tuó wèi xiē jū bǐng xíng xiá mào jiāo mǒu guà bì
餾 鳧 酪 膳 , 馱 猬 歇 狙 , 稟 型 轄 貿 , 膠 某 卦 敝 。
lún bìn chà huǎng xiē mò ái zhǎi diàn tuǒ nài tóng pō jùn chuō qì
侖 殯 衩 幌 , 些 陌 皚 窄 , 甸 妥 奈 彤 , 頗 竣 戳 契 。
zhōng biàn pà nài zhēn suì lóng yì lǜ wù mù qí béng dài è bì
衷 辮 帕 耐 , 臻 祟 窿 詣 , 率 晤 睦 歧 , 甭 殆 厄 毖 。
fá qǔ hè qiào yān yè zhòu pì hē chì páo xiāo yāo he chǎo mà
閥 齲 褐 鞘 , 閹 曳 皺 辟 , 呵 叱 咆 哮 , 咬 喝 吵 罵 。
fēn fù dí gu jī li wā lā duō suō láo dao kēng chi qī chā
吩 咐 滴 咕 , 嘰 哩 哇 啦 , 哆 嗦 嘮 刀 , 吭 赤 戚 喳 。
shēn hǒu háo xiào wēng sī liáo huá niè shì dié yǎo dōng qiàng āi shá
呻 吼 嚎 嘯 , 嗡 嘶 嘹 嘩 , 嚙 噬 喋 咬 , 咚 嗆 唉 啥 。
tì tuò ké sou āi yō hēng hā xī rǎng hēi yàn pēi wěn cháo pā
嚏 唾 咳 嗽 , 哎 喲 哼 哈 , 嘻 嚷 嘿 唁 , 呸 吻 嘲 啪 。
n fèi pí jin mi shì chī ma xiōng zhé bó wǎn jīng wèi hán dān
嗯 吠 啤 襟 , 咪 嗜 嗤 嘛 , 匈 哲 亳 皖 , 兢 渭 邯 鄲 。
yí dǎi lì dòng fén suí bà shàn jīn jì hù liáo zhè mǐn yuè shǎn
彜 傣 傈 侗 , 汾 綏 罷 汕 , 津 冀 滬 遼 , 浙 閩 粵 陜 。
huī è diān yú lǒng shǔ gàn qián guō wú zhào wèi niè lù kuàng yuán
徽 鄂 滇 渝 , 隴 蜀 贛 黔 , 郭 吳 趙 魏 , 聶 路 況 袁 。
zhū xǔ gǒng dèng péng yáo lì hán cuī hú jiǎ zhèng sū yīn kòu tán
朱 許 鞏 鄧 , 彭 姚 厲 韓 , 崔 胡 賈 鄭 , 蘇 殷 寇 譚 。
xiāo rèn shàng fù qiú shěn páng pān gōu lǎng wéi fǔ cóng huò lóu yán
蕭 任 尚 付 , 仇 沈 龐 潘 , 勾 朗 韋 甫 , 叢 霍 婁 閆 。
zōu pǔ yú luò xuē wèi háng wǎn féng chǔ lù yí dí lài jī jiǎn
鄒 樸 俞 雒 , 薛 尉 杭 婉 , 馮 褚 祿 夷 , 狄 賴 稽 翦 。
bā wū yóu yú ōu fù xiāo fán gū lú hǎo pèi yīn xíng móu kàn
巴 巫 尤 虞 , 歐 傅 肖 樊 , 辜 盧 郝 沛 , 蔭 邢 牟 闞 。
céng jiǎng cáo dòu qiū shào mì ruǎn gōng qí jìn bào mù ní mò biàn
曾 蔣 曹 竇 , 邱 邵 泌 阮 , 龔 祁 靳 鮑 , 穆 倪 莫 卞 。
chún péi jì chú tái kuàng yǐn zhān zhēn wú xiāng gāo fān rú ǎi lán
淳 裴 薊 滁 , 邰 鄺 尹 詹 , 甄 毋 襄 臯 , 藩 茹 藹 藍 。
hè rùn gā rèn sāi zhú gào xiǎn zhēn jiá yì quē cén kuí qiú luán
赫 閏 嘎 韌 , 塞 竺 郜 洗 , 箴 郟 熠 闕 , 岑 奎 裘 欒 。
xīn rǔ jí shèn dí jiě chéng rǎn xīn fú jì zhào kē wǔ zhàn yàn
忻 汝 汲 慎 , 翟 解 丞 冉 , 欣 符 濟 肇 , 柯 仵 湛 晏 。
jī shē tóng miào lí gě xuān yuán
嵇 佘 仝 繆 , 黎 葛 軒 轅。

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>