ll无为 / 轩岐救正论 / 《轩岐救正论》甘草

分享

   

《轩岐救正论》甘草

2019-04-16  ll无为
 1. 甘草

别录载甘草温中下气.烦满短气伤脏咳嗽.止渴.通经脉.利血气.解百药毒.为九土之精.安和七十二种石.一千二百种草.李东垣曰甘草气薄味浓.可升可降.阴中阳也阳不足者补之以甘甘温能除大热故生用则气平.补脾胃不足.而大泻心火.灸之则气温.补三焦元气.而散表寒.除邪热.去咽痛.缓正气.养阴血.凡心火乘脾.腹中急痛.腹皮急缩者.宜倍用之其性能缓急而又协和诸药使之不争故热药得之缓其热.

寒药得之缓其寒.寒热相杂者用之得其平.王好古曰五味之用.苦泄辛散酸收咸敛甘上行而发.而本草言甘草下气.何也.盖甘味主中.有升降浮沉.可上可下.可外可内.

有和有缓.有补有泻居中之道尽矣.仲景附子理中汤.用甘草.恐其 上也.调胃承气汤.用甘草.恐其速下也.皆缓之之意.

小柴胡汤有柴胡黄芩之寒.人参半夏之温.而用甘草者.则有调和之意.建中汤用甘草以补中而缓脾急也.凤髓丹用甘草以缓肾急而生元气也.乃甘补之意.又曰甘者令人中满.中满者勿食甘.甘缓而壅气.非中满所宜也凡不满而用炙甘草为之补.若中满而用生甘草为之泻能引诸药直至满所甘味入脾.归其所喜此升降浮沉之理也经云以甘补之以甘泻之.以甘缓之是矣李濒湖曰甘草外赤中黄.色兼坤离.味浓气薄.资全土德.协和群品.有元老之功.普治百邪.得王道之化.赞帝力而人不知.敛神功而已不与.可谓药中之良相也.然中满呕吐酒客之病.不喜其甘.而大戟芫丸甘遂海藻.与之相反是亦优缓不可以救昏昧而君子尝见嫉于宵人之意欤.

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>