leaon_xb / 我的图书馆 / QUSHI

分享

   

QUSHI

2010-09-15  leaon_xb
VARTIME:=IF(YEAR>=2050 AND MONTH>=11 AND DAY>=07,0,1);
VARDTIME:=IF(YEAR=2050 AND MONTH=11 AND DAY=06,1,0);
DRAWTEXT(VARDTIME,115,''),COLOR008000;
DRAWTEXT(VARDTIME,100,''),COLOR008000;
DRAWTEXT(VARDTIME,85,''),COLOR008000;
DRAWTEXT(VARDTIME,70,''),COLOR008000;
DRAWTEXT(VARDTIME,45,''),COLOR008000;
QW1:=(HIGH+LOW+CLOSE*2)/4*VARTIME;
QW3:=EMA(QW1,10)*VARTIME;
QW4:=STD(QW1,10)*VARTIME;
QW5:=(QW1-QW3)*100/QW4*VARTIME;
QW6:=EMA(QW5,5)*VARTIME;
RK7:=EMA(QW6,10)*VARTIME;
涨:EMA(QW6,10)+100/2-5,LINETHICK1, COLORBLUE;
跌:EMA(涨,4),LINETHICK1,COLORFFFF34;
多线:IF(CROSS(涨,跌) AND 跌<-10,30,0),LINETHICK2,COLORFF00FF;
空线:IF(CROSS(跌,80),70,100),COLOR0099FF,LINETHICK2;
买1:EMA(跌,4)*VARTIME,COLORWHITE;
买2:EMA(买1,4)*VARTIME,COLORGREEN;
买M3:=EMA(买2,4)*VARTIME,COLORYELLOW;
买M4:=EMA(买M3,4)*VARTIME,COLORCC9900;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),0,0 ),COLORWHITE;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),3,0 ),COLOR008800;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),2.7,0 ),COLOR009900;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),2.4,0 ),COLOR00AA00;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),2.1,0 ),COLOR00BB00;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),1.8,0 ),COLOR00CC00;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),1.5,0 ),COLOR00DD00;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),1.2,0 ),COLOR00EE00;
STICKLINE(涨<REF(涨,1)*VARTIME,涨,MA(涨,3),0.9,0 ),COLOR00FF00;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),0,0) ,COLOR00BBFF;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),3,0) ,COLOR0011FF;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),2.7,0) ,COLOR0022FF;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),2.4,0) ,COLOR0044FF;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),2.1,0) ,COLOR0066FF;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),1.8,0) ,COLOR0088FF;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),1.5,0) ,COLOR0099FF;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),1.2,0) ,COLOR00AAFF;
STICKLINE(涨> REF(涨,1),涨,EMA(涨,3),0.9,0) ,COLOR00BBFF;
VAR811:=SUMBARS(VOL,FINANCE(7)*100)*VARTIME;
VAR822:=DMA(EMA(CLOSE,12),SUM(VOL,5)/3/CAPITAL)*VARTIME;
VAR883:=(CLOSE-VAR822)/VAR822*100*VARTIME;
VAR884:=HHV(VAR883,VAR811)*VARTIME;
VAR885:=LLV(VAR883,VAR811)*VARTIME;
VAR886:=(VAR883-VAR885)/(VAR884-VAR885)*100*VARTIME;
K:=SMA(VAR886,3,1)*VARTIME;
D:=SMA(K,3,1)*VARTIME;
J:=3*K-2*D;
MA1:=MA(J,3)*VARTIME,COLORGREEN;
STICKLINE(FILTER(J>MA1 AND J<=3,5)=1 AND 跌<0,涨,涨+20,2,0),COLORYELLOW;
VAR2:=MA(CLOSE,194);
VAR3:=VAR2+2*STD(CLOSE,170);
顶:=(CLOSE>VAR3)*13*10,COLORBLUE,LINETHICK2;
VAR7B:=IF(TROUGHBARS(3,16,1)=0 AND HIGH>LOW+0.04,4,0);
DRAWTEXT(VAR7B>0,60,'★探底'),COLORYELLOW;

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多
  喜欢该文的人也喜欢 更多

  ×
  ×

  ¥.00

  微信或支付宝扫码支付:

  开通即同意《个图VIP服务协议》

  全部>>