分享

诗经带拼音:小雅·鱼藻之什·采菽原文解释翻译

 老玉米棒 2022-07-04 发表于河南

xiǎo yǎ · yú zǎo zhī shí · cǎi shū

小雅·鱼藻之什·采菽

cǎi shū cǎi shū ! kuāng zhī jǔ zhī 。

采菽采菽!筐之莒之。

jūn zǐ lái cháo , hé cì yǔ zhī ?

君子来朝,何锡予之?

suī wú yǔ zhī ? lù jū shèng mǎ 。

虽无予之?路车乘马。

yòu hé yǔ zhī ? xuán gǔn jí fǔ 。

又何予之?玄衮及黼。

bì fèi jiàn quán , yán cǎi qí qín 。

觱沸槛泉,言采其芹。

jūn zǐ lái cháo , yán guān qí qí 。

君子来朝,言观其旂。

qí qí pèi pèi, luán shēng huì huì 。

其旂淠淠,鸾声嘒嘒。

zài cān zài sì , jūn zǐ suǒ jiè 。

载骖载驷,君子所届。

chì fú zài gǔ , xié fú zài xià 。

赤芾在股,邪幅在下。

bǐ jiāo fěi shū , tiān zǐ suǒ yǔ 。

彼交匪纾,天子所予。

lè zhī jūn zǐ , tiān zǐ mìng zhī 。

乐只君子,天子命之。

lè zhī jūn zǐ , fú lù shēn zhī 。

乐只君子,福禄申之。

wéi zuò zhī zhī , qí yè péng péng 。

维柞之枝,其叶蓬蓬。

lè zhī jūn zǐ , diàn tiān zǐ zhī bāng 。

乐只君子,殿天子之邦。

lè zhī jūn zǐ , wàn fú yōu tóng 。

乐只君子,万福攸同。

píng píng zuǒ yòu , yì shì shuài cóng。

平平左右,亦是率从。

fàn fàn yáng zhōu , fú lí wéi zhī 。

汎汎杨舟,绋纚维之。

lè zhī jūn zǐ , tiān zǐ kuí zhī 。

乐只君子,天子葵之。

lè zhī jūn zǐ , fú lù pí zhī 。

乐只君子,福禄膍之。

yōu zāi yóu zāi , yì shì lì yǐ 。

优哉游哉,亦是戾矣。

解释翻译
[挑错/完善]

赶紧着采摘大豆吧赶紧摘,装满方形筐再装满圆形筐。这些诸侯们要来朝见天子,天子拿什么给他们作封赏?手头即便没有啥可赏之物,也要赏给他们骏马和车辆。还可以拿什么赏赐他们呢?一袭黑卷龙袍和重彩衣裳。

赶往汩汩涌流的清泉边上,忙着采摘水芹其味扑鼻香。四方诸侯要来朝见周天子,周天子出迎但见旌旗飘扬。诸侯们的前导旗随风飘动,车马滚滚而来銮铃叮当响。只见三马一车或四马一辆,远远的就知道是诸侯在望。

大红的蔽膝披挂在大腿上,斜纹的裹腿缠绑在小腿上。裹腿交错紧紧缠绑不松懈,因为这些都是天子所封赏。四方的诸侯们个个欣欣然,都是大周天子的颁旨册命。四方的诸侯们个个欣欣然,都是因为天子赏赐福禄重。

高大的柞树四处伸展枝桠,枝繁叶茂生命力格外旺盛。四方的诸侯们个个欣欣然,忠心耿耿地镇守国家边境。四方的诸侯们个个欣欣然,大福厚禄在他们身上聚拢。诸侯近臣也管得服服贴贴,此时此刻无不是紧紧跟从。

杨木轻舟很容易随波逐流,要靠粗大的缆绳牢牢维系。四方的诸侯们个个欣欣然,全赖大周天子掌握和审视。四方的诸侯们个个欣欣然,要靠天子高官厚禄来赏赐。诸侯过着优哉悠哉的日子,周天下自然也就安定无虞。

采菽赏析

这是一首记述周天子亲切接见诸侯盛况的诗篇。全诗共分五章,每章八句。

第一章是诸侯上朝之前,身为大夫的作者对周天子可能准备的礼物的猜测。“采菽采菽,筐之筥之”,诗人以采菽者连连采菽,用筐用筥盛取不停起兴,整首诗欢快、热烈、隆重的气氛从此定下了基调,读者的情绪也随之进入这一特定场景。“君子来朝,何锡予之?”意思是:诸侯来朝,天子会以什么样的礼物赐予他?诗人是见过大场面的公卿大夫,按照常规,“虽无予之,路车乘马;又何予之?玄衮及黼”,四句无疑而问,复沓申述,两次自问自答,进一步渲染气氛,让人感到即将来朝的诸侯声势之隆。

如果说第一章是诗人虚拟的盛况,那么从第二章开始便进入实景的描绘了。

第二章是诗人见到的诸侯来朝之时极为壮观的场面。开始两句“觱沸槛泉,言采其芹”,用自下而出的槛泉旁必有芹菜可采兴君子来朝之时也有仪从可观,是起兴,也是设喻。“君子来朝,言观其旂”,威仪之现,首先在于队列之前的旗帜,“其旂淠淠,鸾声嘒嘒”,远远见到风中旗帜猎猎,更有响声中节的鸾铃之声由远及近,“载骖载驷,君子所届”,或驷马或骖乘都井然前行,来朝的诸侯已到眼前。

第三章全用赋法,铺排诗人近观诸侯朝见天子时的情景。“赤芾在股,邪幅在下。”赤色的护膝,裹腿的斜布是合乎礼仪的装饰,“彼交匪纾”完全是一付雍容典雅的仪态。既有如此声威,进退又合礼仪,天子当然是赏赐有加。“乐只君子,天子命之;乐只君子,福禄申之”,四句是诗人所见,也是诗人切合时地的恭维话,并以此引发以下两章。

第四章是诗作者对来朝诸侯卓著功勋的颂扬。“维柞之枝,其叶蓬蓬”是起兴,用柞枝蓬蓬兴天子拥有天下的繁盛局面和诸侯的非凡功绩。“乐只君子,殿天子之邦”,“平平左右,亦是率从”,从天子邦国的镇抚到邻邦属国的治理,竭尽铺排之能事,以此表达对来朝诸侯的无限赞美之情。

最后一章是大夫美诸侯之辞。前两句“泛泛柏舟,绋纚维之”,以大缆绳系住杨木船起兴,并让人联想到诸侯和天子之间的关系是依赖相互间的利益紧紧维系在一起的,诸侯为天子殿国安邦,天子则给诸侯以丰厚的奖赏。“乐只君子,天子葵之;乐只君子,福禄膍之”;是其所创功勋的自然结果。“优哉游哉,亦是戾矣”,两句对诸侯安居优游之态充满艳羡。

全诗虽时有比兴,但总体上还是用的赋法。从未见君子之思,到远见君子之至,近见君子之仪和最后对君子功绩和福禄的颂扬,可概见赋体端倪。整首诗再现了一幅周代诸侯朝见天子时的历史卷。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 菽(shū):大豆。
 2. 筐:方形盛物竹器。筥(jǔ):亦筐也,方者为筐,圆者为筥。
 3. 君子:指诸侯。
 4. 锡予:给予。锡,即“赐”。
 5. 路车:即辂车,古时天子或诸侯所乘。
 6. 又:还,追加之意。
 7. 玄衮(gǔn):古代上公礼服,毛传:“玄衮,卷龙也。”黼(fǔ):黑白相间的花纹。
 8. 觱(bì)沸:泉水涌出的样子。槛泉:正向上涌出之泉。
 9. 芹:水芹菜。
 10. 旂(qí):绘有蛟龙的旗帜。
 11. 淠(pèi)淠:旗帜飘动。
 12. 鸾:一种铃。嚖(huì)嚖:铃声有节奏。
 13. 骖(cān):一车驾三马。驷(sì):一车驾四马。
 14. 届:至,来到。
 15. 芾(fú):蔽膝。
 16. 邪幅:裹腿。
 17. 彼交:不急不躁。彼,通“匪”。交,通“绞”,急。纾:怠慢。
 18. 只:语助词。
 19. 命:策命,此处是策封之意。
 20. 申:重复。
 21. 柞(zuò):木名,即栎树。
 22. 蓬蓬:茂盛貌。
 23. 殿:镇抚。
 24. 攸:所。同:聚。
 25. 平平:治理。
 26. 率从:遵从。指左右随从君子来朝。
 27. 泛泛:随波漂流貌。杨舟:杨木做的小船。
 28. 绋(fú):粗大的绳索。纚(lí):系。
 29. 葵:借为“揆”,度量。
 30. 膍(pí):厚赐。
 31. 优哉游哉:悠闲自得的样子。
 32. 戾(lì):安定。

  本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
  转藏 全屏 打印 分享 献花(0

  0条评论

  发表

  请遵守用户 评论公约

  类似文章 更多